§ 2. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  2.
1.
Dotację określoną w art. 34 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 246) przeznacza się na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach: Huta "ANDRZEJ" S.A., Huta Baildon S.A., HUTA BANKOWA Spółka z o.o., Huta "BATORY" S.A., Huta Buczek S.A., HUTA CEDLER S.A., Huta "Częstochowa" Spółka Akcyjna, "Huta Ferrum" S.A., Huta Florian S.A., Huta "Gliwice" S.A., Huta "JEDNOŚĆ" S.A., Huta Katowice S.A., Huta "Kościuszko" S.A., "HUTA L.W." Sp. z o.o., HUTA ŁABĘDY S.A., Huta "ŁAZISKA" Spółka Akcyjna, "HUTA MAŁAPANEW" Spółka Akcyjna, Huta Ostrowiec SA, "Huta Pokój" - Spółka Akcyjna, Huta im. Tadeusza Sendzimira spółka akcyjna, HSW - Zakład Hutniczy Sp. z o.o., "HUTA SZCZECIN" Spółka Akcyjna, Huta "ZAWIERCIE" Spółka Akcyjna, Huta "ZYGMUNT" S.A.
2.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie osłon socjalnych wypłacanych pracownikom, którzy są zwalniani z pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych - wynikających z programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce oraz porozumienia w sprawie wdrażania programu zawartego przez ministra właściwego do spraw gospodarki z przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1.
4.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności: liczbę zwalnianych pracowników, ogólną kwotę kosztów zmniejszenia zatrudnienia, wyszczególnione instrumenty osłon socjalnych objęte dotacją oraz ogólną kwotę dotacji dla przedsiębiorstwa.