§ 1. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali, zwanej dalej "dotacją", ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, w tym:
1)
warunki uzyskania uprawnień do osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu,
2)
zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania osłon socjalnych,
3)
tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.