Dotacje na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.15.97

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1937 r.

USTAWA
z dnia 24 lutego 1937 r.
o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowe.

W ciągu łat 1937 - 1940 będzie przekazywana na rzecz Funduszu Obrony Narodowej, utworzonego dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 225), dotacja Skarbu Państwa do łącznej wysokości 1.000.000.000 zł.

Na pokrycie dotacji, ustalonej w art. 1, służą w miarę ich uzyskania:

1)
wpływy z pożyczek i z kredytu, zaciągniętych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1937 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczek zagranicznych i kredytu zagranicznego we frankach francuskich na cele obrony Państwa (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 22),
2)
wpływy ze źródeł, wymienionych w art. 3.
(1)
Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia w kraju lub za granicą w ciągu lat 1937 - 1940 pożyczek do łącznej wysokości 400.000.000 zł oraz kredytów do łącznej wysokości 100.000.000 zł na zakup towarów i wykonanie prac, instalacji oraz urządzeń.
(2)
Wysokość pożyczek i kredytu w poszczególnych latach kalendarzowych ustala Minister Skarbu.

Warunki zaciągnięcia pożyczek i kredytu, wymienionych w art. 3, w szczególności terminy i sposób spłaty oraz wysokość oprocentowania, ustala Minister Skarbu.

Upoważnia się Ministra Skarbu do emitowania obligacyj i wystawiania innych zobowiązań Skarbu Państwa, jakie będą potrzebne w celu realizowania pożyczek i korzystania z kredytów, przewidzianych w art. 3.

Sprawozdanie z wysokości wpływów, uzyskanych w ciągu poszczególnych lat z pożyczek i kredytu, wymienionych w art. 2, oraz wyszczególnienie warunków pożyczek i kredytu, wymienionych w art. 3, będzie dołączane w osobnych załącznikach do ogólnego zamknięcia rachunków za odnośny okres budżetowy.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniom ogłoszenia.