Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.618 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2019 r.
§  6.  W przypadku zaprzestania w ciągu roku działalności objętej dotowaniem operator powiadamia właściwy urząd skarbowy, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.