Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.453

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r.

Na podstawie art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa na 2020 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zwanej dalej "szkołą artystyczną", ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej "ministrem", informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą", w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
§  2.  Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor szkoły artystycznej przekazuje na:
1) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo
2) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
§  3. 
1.  Wniosek o udzielenie szkole artystycznej dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, zwany dalej "wnioskiem", jest sporządzany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w § 2.
§  4.  Dyrektor szkoły artystycznej przekazuje ministrowi za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej - specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), zwanej dalej "Centrum", wniosek wraz z załączonymi do wniosku informacjami, o których mowa w § 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  5. 
1.  Centrum dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym danych zawartych we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.
2.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje dyrektora szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.
3.  Dyrektor szkoły artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami, o których mowa w § 2, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  6. 
1.  Dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, udziela minister za pośrednictwem Centrum.
2.  Ustaloną, na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku informacji, o których mowa w § 2, kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, Centrum przekazuje na rachunek bankowy szkoły artystycznej.
§  7. 
1.  Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor szkoły artystycznej przekazuje na:
1) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo
2) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
2.  Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły artystycznej dołącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie.
§  8.  Dyrektor szkoły artystycznej przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum, rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz kopie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  9. 
1.  Centrum dokonuje weryfikacji danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, pod względem formalnym i rachunkowym, odpowiednio, z danymi zawartymi we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.
2.  W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego rozliczenia, informuje dyrektora szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.
3.  Dyrektor szkoły artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawione rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nim zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  10. 
1.  Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, przekazywane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
2.  Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, wnosi się na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum.
3.  W przypadku przekazania do Centrum kopii dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, Centrum może wezwać dyrektora szkoły artystycznej do okazania oryginałów tych dokumentów.
§  11.  Centrum w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości sporządza informację, którą przekazuje niezwłocznie ministrowi.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2020 r. *)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Nazwa szkoły artystycznej Minister Kultury i Dziedzictwa

(zespołu szkół artystycznych) Narodowego

składającej (składającego) wniosek

...............................................................

Adres

...............................................................

REGON

Wniosek o udzielenie publicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), zwanej dalej "ustawą", wnoszę o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, na 2020 r. w kwocie ......................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................).

Środki proszę przekazać na następujący rachunek bankowy szkoły artystycznej: ......................

.......................................................................................................................................................

(nazwa banku, nr rachunku)

Do wniosku załączam informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

.........................................................................................................

data sporządzeniapieczęć*) i podpis dyrektora

 szkoły artystycznej

W załączeniu: informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

*) W przypadku wniosku składanego w postaci papierowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Nazwa szkoły artystycznej Minister Kultury i Dziedzictwa

(zespołu szkół artystycznych) Narodowego

składającej (składającego) wniosek

...............................................................

Adres

...............................................................

REGON

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, otrzymanej w 2020 r.

I. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne
Poz.WyszczególnienieKwota w zł
123
1Łączna kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r.1) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne
2Kwota dotacji celowej wykorzystana do końca 2020 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne
3Kwota dotacji celowej niewykorzystana do końca 2020 r. (różnica między łączną kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 2, kol. 3)
4Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2020 r.) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne
5Kwota dotacji celowej wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (różnica między kwotą dotacji celowej wykorzystaną do końca 2020 r. wskazaną w poz. 2, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. wskazaną w poz. 4, kol. 32))
6Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 5, kol. 3)
II. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe
Poz.WyszczególnienieKwota w zł
123
1Łączna kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r.1) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe
2Kwota dotacji celowej wykorzystana do końca 2020 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe
3Kwota dotacji celowej niewykorzystana do końca 2020 r. (różnica między łączną kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 2, kol. 3)
4Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2020 r.) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe
5Kwota dotacji celowej wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (różnica między kwotą dotacji celowej wykorzystaną do końca 2020 r. wskazaną w poz. 2, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. wskazaną w poz. 4, kol. 32)
6Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 5, kol. 3)

___________

1) W kwocie dotacji celowej otrzymanej w 2020 r. nie uwzględnia się kwoty dotacji celowej na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020.

2) Wysokość udokumentowanych wydatków nie może być większa niż kwota wydatków wskazana w poz. 2, kol. 3.

III. Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Poz.WyszczególnienieKwota w zł
123
1Kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r. na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
2Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
3Różnica między kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 wskazaną w poz. 2, kol. 3
4Kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r. na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie materiałów ćwiczeniowych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
5Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie materiałów ćwiczeniowych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
6Różnica między kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 4, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 wskazaną w poz. 5, kol. 3
7Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 6, kol. 3)
IV. Łączna kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w pkt I poz. 6, kol. 3, pkt II poz. 6, kol. 3 i pkt III poz. 7, kol. 3) wynosi: .................................................... zł.

Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową ...................................

...........................................................................................................

data sporządzeniapieczęć*) i podpis dyrektora

 szkoły artystycznej

*) W przypadku rozliczenia składanego w postaci papierowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Nazwa szkoły artystycznej Minister Kultury i Dziedzictwa

(zespołu szkół artystycznych) Narodowego

składającej (składającego) wniosek

...............................................................

Adres

...............................................................

REGON

...............................................................

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2020 r.*)

Dotyczy uczniów:

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

niesłyszących

słabosłyszących

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), zwanej dalej "ustawą"

słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 2 ustawy

niewidomych, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy

niewidomych, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 3 ustawy

 (należy zaznaczyć właściwy kwadrat przez wpisanie znaku "X")

*) Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

I. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Poz.WyszczególnienieKwota w zł
123
1Łączna kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r.1) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne
2Kwota dotacji celowej wykorzystana do końca 2020 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne
3Kwota dotacji celowej niewykorzystana do końca 2020 r. (różnica między łączną kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 2, kol. 3)
4Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2020 r.) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne
5Kwota dotacji celowej wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (różnica między kwotą dotacji celowej wykorzystaną do końca 2020 r. wskazaną w poz. 2, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. wskazaną w poz. 4, kol. 32)
6Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 5, kol. 3)
II. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Poz.WyszczególnienieKwota w zł
123
1Łączna kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r.1) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe
2Kwota dotacji celowej wykorzystana do końca 2020 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe
3Kwota dotacji celowej niewykorzystana do końca 2020 r. (różnica między łączną kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 2, kol. 3)
4Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2020 r.) na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe
5Kwota dotacji celowej wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (różnica między kwotą dotacji celowej wykorzystaną do końca 2020 r. wskazaną w poz. 2, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. wskazaną w poz. 4, kol. 32)
6Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 5, kol. 3)

___________

1) W kwocie dotacji celowej otrzymanej w 2020 r. nie uwzględnia się kwoty dotacji celowej na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020.

2) Wysokość udokumentowanych wydatków nie może być większa niż kwota wydatków wskazana w poz. 2, kol. 3.

III. Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Poz.WyszczególnienieKwota w zł
123
1Kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r. na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
2Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
3Różnica między kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 wskazaną w poz. 2, kol. 3
4Kwota dotacji celowej przyznana w 2020 r. na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie materiałów ćwiczeniowych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
5Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie materiałów ćwiczeniowych dla szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej
6Różnica między kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 4, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 wskazaną w poz. 5, kol. 3
7Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 6, kol. 3)
IV. Łączna kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi (suma kwot wskazanych w pkt I poz. 6, kol. 3, pkt II poz. 6, kol. 3 i pkt III poz. 7, kol. 3) wynosi: .................................. zł.

Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową ..............................

...........................................................................................................

data sporządzeniapieczęć**) i podpis dyrektora

 szkoły artystycznej

**) W przypadku rozliczenia składanego w postaci papierowej.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).