Art. 9. - Dostosowanie uposażeń w związkach samorządu terytorialnego do uposażenia pracowników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.70.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1946 r.
Art.  9.
1.
Przepisy dekretu niniejszego stosuje się odpowiednio do płatnych członków zarządów i pracowników związków międzykomunalnych, o ile działalność danego związku nie polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa.
2.
Przewodniczący lub członek organu wykonawczego związku samorządowego, wchodzący w skład zarządu związku międzykomunalnego, może pobierać z funduszów tego związku wynagrodzenie dodatkowe, które nie może przekraczać 50% pobieranego uposażenia.