Art. 4. - Dostosowanie uposażeń w związkach samorządu terytorialnego do uposażenia pracowników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.70.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1946 r.
Art.  4.

Miejska rada narodowa może przyznać z funduszów gminy prezydentowi miasta z tytułu wykonywania funkcji wojewody lub starosty grodzkiego bądź burmistrzowi z tytułu wykonywania nadzoru nad przedsiębiorstwami miejskimi dodatek specjalny do wysokości 100% uposażenia. Rada narodowa może przy tym przyznać dodatek specjalny również wiceprezydentowi do wysokości 75% bądź wiceburmistrzowi do wysokości 50% pobieranego uposażenia.