Dostosowanie przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.11.43

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1985 r.
w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
Do państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwanej dalej "PPTT", stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 74, Nr 26, poz. 129, Nr 34, poz. 181 i Nr 54, poz. 275), w zakresie nie unormowanym odmiennie w rozporządzeniu.
W PPTT wartość usług i robót nie zapłaconych w całości lub w części przez odbiorców krajowych w ciągu 25 dni od zakończenia roku sprawozdawczego nie stanowi przychodu ze sprzedaży; termin ten stosuje się wyłącznie w odniesieniu do wartości usług i robót z tytułu budowy stacji telefonicznych i teleksowych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
1.
PPTT tworzy Fundusz Rozwoju Telekomunikacji:
1)
z wpływów od ludności - w wysokości 80% opłat za instalacje telefonów i 15% opłat za rozmowy telefoniczne,
2) 1
z wpływów od jednostek gospodarki uspołecznionej - w wysokości 65% opłat za przyłączenie aparatów telefonicznych oraz łączy central abonenckich do telefonicznej sieci użytku publicznego i 15% opłat za rozmowy telefoniczne,
3)
z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
2.
PPTT może przeznaczyć część funduszu rozwoju na zasilenie Funduszu Rozwoju Telekomunikacji.
3.
Fundusz Rozwoju Telekomunikacji obciąża koszty działalności PPTT.
4.
Ze środków Funduszu Rozwoju Telekomunikacji mogą być realizowane inwestycje telekomunikacyjne.
PPTT całość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz od wartości niematerialnych i prawnych przekazuje na fundusz rozwoju.
Inwestycje PPTT nie zaliczane do inwestycji centralnych, polegające na budowie wysokoprzepustowych linii kablowych i radiowych, automatycznych central międzymiastowych i międzynarodowych, węzłowych urzędów pocztowych, a także nadajników radiowych i telewizyjnych o dużej mocy, mogą być finansowane z dotacji budżetowej. Wysokość dotacji budżetowej na ten cel oraz na inwestycje centralne jest określana corocznie w ustawie budżetowej.
W sprawach nie unormowanych w rozporządzeniu do PPTT stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 3, 4 i 5 oraz § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw (Dz. U. z 1984 r. Nr 20, poz. 95 i Nr 51, poz. 264).
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 18, poz. 132).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 1985 r.
1 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1986 r. (Dz.U.86.33.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 1986 r.