Dostosowanie przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.18.132

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 1982 r.
w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
W państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwanym dalej "przedsiębiorstwem PPTiT", wartość usług i robót nie zapłaconych w całości lub w części przez odbiorców krajowych w ciągu 25 dni od zakończenia roku sprawozdawczego nie stanowi przychodu ze sprzedaży; termin ten stosuje się wyłącznie w odniesieniu do wartości usług i robót z tytułu budowy stacji telefonicznych i teleksowych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
1.
Przedsiębiorstwo PPTiT tworzy Fundusz Rozwoju Telekomunikacji:
1)
z wpływów od ludności w wysokości 80% opłat za instalacje telefonów i 15% opłat za rozmowy telefoniczne,
2)
z wpływów od jednostek gospodarki uspołecznionej w wysokości 65% opłat za przyłączenie aparatów telefonicznych oraz łączy central abonenckich do telefonicznej sieci użytku publicznego,
3)
z innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
2.
Przedsiębiorstwo PPTiT może przeznaczać część funduszu rozwoju na zasilenie Funduszu Rozwoju Telekomunikacji.
3.
Fundusz Rozwoju Telekomunikacji obciąża koszty działalności przedsiębiorstwa PPTiT.
4.
Ze środków Funduszu Rozwoju Telekomunikacji mogą być realizowane inwestycje telekomunikacyjne.
Przedsiębiorstwo PPTiT całość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazuje na fundusz rozwoju.
Inwestycje przedsiębiorstwa PPTiT nie zaliczane do inwestycji centralnych, polegające na budowie wysokoprzepustowych linii kablowych i radiowych, automatycznych central międzymiastowych i międzynarodowych, węzłowych urzędów pocztowych, a także nadajników radiowych i telewizyjnych o dużej mocy, mogą być finansowane z dotacji budżetowej. Wysokość dotacji budżetowej na ten cel oraz na inwestycje centralne określana jest corocznie w ustawie budżetowej.
W sprawach nie unormowanych w rozporządzeniu do przedsiębiorstwa PPTiT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 54).
Tracą moc:
1)
uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zmieniona uchwałą nr 77 z dnia 15 marca 1972 r.,
2)
uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1979 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Monitor Polski Nr 1, poz. 2),
3)
uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1980 r. w sprawie rozszerzenia usług telekomunikacyjnych dla ludności.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1982 r.