§ 9. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  9. 
1. 
Użytkownik instytucjonalny wyznacza, w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, użytkowników końcowych.
2. 
Użytkownik instytucjonalny wystawia w dwóch egzemplarzach każdemu użytkownikowi końcowemu pisemne upoważnienie do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych, zwane dalej "upoważnieniem dla użytkownika końcowego".
3. 
Egzemplarz nr 1 pisemnego upoważnienia dla użytkownika końcowego włącza się do akt osobowych użytkownika końcowego, egzemplarz nr 2 tego upoważnienia przekazuje się użytkownikowi końcowemu.
4. 
Upoważnienie dla użytkownika końcowego zawiera:
1)
imię i nazwisko użytkownika końcowego;
2)
numer PESEL użytkownika końcowego;
3)
zakres uprawnień przyznawanych użytkownikowi końcowemu;
4)
okres, na który przyznaje się uprawnienia użytkownikowi końcowemu.
5. 
Upoważnienie dla użytkownika końcowego może zawierać dane inne niż wymienione w ust. 4 wyłącznie, jeżeli są one niezbędne do nadania uprawnień użytkownikowi końcowemu do systemu teleinformatycznego użytkownika instytucjonalnego.