§ 8. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  8. 
1. 
W celu cofnięcia uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla użytkownika indywidualnego organ występuje do centralnego organu technicznego KSI z pisemnym wnioskiem, który zawiera:
1)
numer PESEL użytkownika indywidualnego;
2)
imię i nazwisko użytkownika indywidualnego;
3)
nazwę organu uprawnionego do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).
2. 
Centralny organ techniczny KSI informuje pisemnie organ o cofnięciu uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla użytkownika indywidualnego.