§ 7. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  7. 
1. 
Centralny organ techniczny KSI dokonuje weryfikacji upoważnienia, a następnie zatwierdza je lub odmawia jego zatwierdzenia.
2. 
W przypadku zatwierdzenia upoważnienia centralny organ techniczny KSI nadaje lub zmienia uprawnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).
3. 
Po zatwierdzeniu przez centralny organ techniczny KSI upoważnienia egzemplarz nr 1 włącza się do akt osobowych użytkownika indywidualnego, egzemplarz nr 2 przekazuje się użytkownikowi indywidualnemu, egzemplarz nr 3 przechowuje centralny organ techniczny KSI.
4. 
W przypadku odmowy zatwierdzenia upoważnienia centralny organ techniczny KSI zwraca trzy egzemplarze wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem określającym przyczynę odmowy.
5. 
Organ, któremu centralny organ techniczny KSI odmówił zatwierdzenia upoważnienia, może ponownie wystąpić o nadanie uprawnień po ustaniu przyczyn odmowy opisanych w uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 4.