§ 6. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  6. 
1. 
W celu nadania lub zmiany uprawnień dla użytkownika indywidualnego organ przesyła w trzech egzemplarzach odpowiednio wypełnione pisemne upoważnienie dla użytkownika indywidualnego do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych, zwane dalej "upoważnieniem".
2. 
Upoważnienie wystawia się na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony.
3. 
Wzór upoważnienia jest określony w załączniku do rozporządzenia.