§ 3. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  3. 
1. 
W celu otrzymania dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) jako użytkownik instytucjonalny, organ:
1)
występuje pisemnie do centralnego organu technicznego KSI o wydanie certyfikatu uwierzytelniającego jego system teleinformatyczny oraz o przekazanie opisu interfejsu;
2)
zestawia bezpieczne połączenie z wykorzystaniem certyfikatów uwierzytelniających ich systemy teleinformatyczne - przy współpracy z centralnym organem technicznym KSI;
3)
przygotowuje własny system teleinformatyczny do współpracy z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI) w oparciu o opis interfejsu;
4)
występuje pisemnie do centralnego organu technicznego KSI o potwierdzenie poprawnej konfiguracji połączenia własnego systemu teleinformatycznego oraz Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).
2. 
Po spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1, centralny organ techniczny KSI nadaje organowi uprawnienie do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).