§ 2. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
certyfikacie - należy przez to rozumieć elektroniczne zaświadczenie będące elementem Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI), wydane zgodnie z obowiązującą Polityką Certyfikacji, zapewniające poufność przesyłanych danych oraz bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania użytkownika instytucjonalnego i użytkownika indywidualnego;
2)
użytkowniku indywidualnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną upoważnioną w ramach organu do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz do przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), która w celu dostępu do:
a)
danych SIS korzysta bezpośrednio z aplikacji WWW SIS,
b)
danych VIS korzysta bezpośrednio z aplikacji WWW VIS;
3)
użytkowniku instytucjonalnym - należy przez to rozumieć organ uprawniony do dostępu i współpracy z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI) za pośrednictwem własnego systemu teleinformatycznego;
4)
użytkowniku końcowym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną upoważnioną do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego użytkownika instytucjonalnego.