§ 10. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  10. 
1. 
Centralny organ techniczny KSI prowadzi ewidencję użytkowników indywidualnych, która zawiera:
1)
imię i nazwisko użytkownika indywidualnego;
2)
numer PESEL użytkownika indywidualnego;
3)
zakres uprawnień przyznawanych użytkownikowi indywidualnemu;
4)
okres, na który przyznaje się uprawnienia użytkownikowi indywidualnemu.
2. 
Użytkownik instytucjonalny prowadzi ewidencję użytkowników końcowych, która zawiera dane, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5.
3. 
Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być prowadzone oddzielnie dla:
1)
użytkowników upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych SIS;
2)
użytkowników upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych VIS.