Art. 7. - [Sposoby dostępu do informacji publicznej] - Dostęp do informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  7.  [Sposoby dostępu do informacji publicznej]
1. 
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1)
ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;
2)
udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11;
3)
wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
4)
udostępniania w portalu danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641), zwanym dalej "portalem danych".
2. 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.