[Przedmiot informacji publicznej] - Art. 6. - Dostęp do informacji publicznej. - Dz.U.2022.902 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Przedmiot informacji publicznej] - Dostęp do informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  6.  [Przedmiot informacji publicznej]
1. 
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1)
polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a)
zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)
projektowaniu aktów normatywnych,
c)
programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
2)
podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)
statusie prawnym lub formie prawnej,
b)
organizacji,
c)
przedmiocie działalności i kompetencjach,
d)
organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e)
strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f)
majątku, którym dysponują;
3)
zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)
trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b)
trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c)
sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d)
sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e)
stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f)
prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g)
naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
h)
(uchylona);
4)
danych publicznych, w tym:
a)
treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
b)
stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c)
treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d)
informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
5)
majątku publicznym, w tym o:
a)
majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)
innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)
majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych 1 ,
d)
majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)
dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)
długu publicznym,
g)
pomocy publicznej,
h)
ciężarach publicznych.
2. 
Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
1 Obecnie: nie ma kas chorych: ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. poz. 153 i 468, z 1998 r. poz. 756, 887, 929 i 1116, z 1999 r. poz. 439, 483, 700, 777, 802, 1236, 1255 i 1256, z 2000 r. poz. 136, 230, 1041, 1311 i 1324, z 2001 r. poz. 64, 539, 961, 1050, 1382, 1384, 1796 i 1801 oraz z 2002 r. poz. 676, 749, 1271, 1689, 1920 i 2074) – regulująca działalność kas chorych utraciła moc na podstawie art. 222 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 391), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.