[Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej] - Art. 4. - Dostęp do informacji publicznej. - Dz.U.2022.902 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej] - Dostęp do informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  4.  [Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej]
1. 
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1)
organy władzy publicznej;
2)
organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
3)
podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
4)
podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
5)
podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. 
Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445), oraz partie polityczne.
3. 
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.