Art. 1. - [Definicja informacji publicznej. Zakres zastosowania przepisów ustawy] - Dostęp do informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  1.  [Definicja informacji publicznej. Zakres zastosowania przepisów ustawy]
1. 
Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
2. 
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
3. 
(uchylony).