Art. 16. - [Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Umorzenie postępowania. Odwołanie od decyzji] - Dostęp do informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  16.  [Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Umorzenie postępowania. Odwołanie od decyzji]
1. 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
2. 
Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1)
odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2)
uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.