Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.586

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 września 1920 r.
w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres pięcioletni od roku 1920/21 do 1924/25.

Na mocy art. 2 ustawy Sejmowej z dnia 28 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 20 poz. 229), art. 11 rozporządzenia z dn. 3 lutego 1920 r. (Dz. U. № 14 poz. 76), oraz art. 5 rozporządzenia z dn. 1 września 1920 r. (Dz. U. № 88 poz. 579), zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Robót Publicznych i Ministrem dla b. Dzielnicy Pruskiej, co następuje:
Art.  1.

Z lasów państwowych to obszarach b. Królestwa Kongresowego i Małopolski przeznaczy Główny Zarząd Dóbr Państwowych, a na obszarze b. dzielnicy pruskiej - Ministerstwo tej Dzielnicy 30% ogólnej produkcji drewna budulcowego, przypadającej do eksploatacji z 10-letnich zrębów zaległych, bieżących i lat przyszłych.

Art.  2.

W lasach prywatnych, urządzonych lub nieurządzonych, wolnych od służebności włościańskich na całym obszarze Państwa, oraz - obciążonych służebnościami włościańskiemi na obszarach Małopolski i b. dzielnicy pruskiej zostaje niniejszem zajęte 30% wszystkiego drewna budulcowego w 10-ciu zrębach kolejnych zaległych, bieżących i lat przyszłych.

Art.  3.

W lasach prywatnych, obciążonych służebnościami włościańskiemi, na obszarze b. Królestwa Kongresowego zajmuje się 30% drewna budulcowego we wszystkich zrębach zaległych i pięciu kolejnych zrębach, wyznaczonych do wyrębu w latach 1920/21 - 1924/25 włącznie.

Art.  4.

Za drewno budulcowe, zajęte na pniu w ilości 30% produkcji w myśl art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia płacone będzie po cenach, ustanowionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W razie zajęcia w lasach prywatnych w poszczególnych wypadkach budulca ponad 30% ogólnej ilości, dozwolonej do wyrębu, za nadwyżkę drewna płacone będzie po średnich cenach targowych, ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  5.

Obowiązkom, wymienionym w art. 2, 3 i 4, podlegają również osoby, które na mocy kontraktu kupna sprzedaży, zawartego z właścicielem lasu prywatnego lub zarządcą jego, uprawnione są do wyrębu drewna budulcowego.

Art.  6.

Obowiązkom, wymienionym w art. 2, 3 i 4 nie podlegają:

a) na obszarach b. zaboru rosyjskiego właściciele lasów, uznanych za ochronne, oraz właściciele lasów, w których na skutek stwierdzonej dewastacji wyrąb całkowicie został wstrzymany na podstawie prawomocnych orzeczeń Urzędów Ochrony Lasów;
b) na obszarach b. zaboru austrjackiego: 1) właściciele lasów zamkniętych na podstawie §§ 19 i 20 ces. pat. z dn. 13.XII 1852 r. (Dz. Pr. № 250), 2) właściciele lasów ochronnych w pojęciu §§ 6 i 7 tego patentu, wreszcie 3) właściciele lasów, w których celem powstrzymania dalszych spustoszeń, całkowity wyrąb drewna, na zasadzie §§ 4 i 23 ces. pat. został wstrzymany.
Art.  7.

Z zajętego na odbudową drewna budulcowego może być wyrąbane w jednym roku nie więcej, niż połowa w lasach prywatnych, wolnych od służebności i w zaległych zrębach lasów prywatnych, obciążonych służebnościami włościańskiemi i nie więcej niż 1/5 w zrębach 1920/21 - 1924/25 lasów ostatniej kategorji t. j. rocznie do 30% budulca z każdego bieżącego zrębu.

Art.  8.

W lasach prywatnych, nieposiadających planów gospodarczych, etat rocznego cięcia zostanie ustalony na mocy orzeczenia miejscowego Urzędu Ochrony Lasów.

Art.  9.

Drewno budulcowe, przeznaczone na odbudowę, w lasach państwowych, a również zajęte na ten cel, w lasach prywatnych w myśl art. 1, 2, 3, 4 i 5 Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych oddaje w b. zaborach rosyjskim i austrjackim do rozporządzenia Ministerstwu Robót Publicznych, a w b. Dzielnicy Pruskiej-organom Ministerstwa tej dzielnicy.

Art.  10.

Zajęte drewno budulcowe winno być oddane na odbudowę w dozwolonych do wyrębu zrębach, najbliżej zniszczeń położonych, a to według uznania organów Ministerstwa Robót Publicznych.

Art.  11.

Wszystkie zajęcia drewna budulcowego, dokonane w lasach prywatnych do chwili wydania niniejszego rozporządzenia, utrzymują nadal moc obowiązującą. Zajęte drewno będzie zaliczone na poczet ilości określonej w art. 1, 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia.

Art.  12.

Właściciele lasów prywatnych na żądanie Komisji Rozdziału Drzewa winni wyrąbać i przygotować zajęte na odbudowę drewno budulcowe w terminach oznaczonych w przepisach artykułu 7 niniejszego rozporządzenia, przyczem koszt wyróbki drewna według ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych norm, zostanie im zwrócony;

Prócz tego właściciel lasu prywatnego, który w terminach przez Komisję Rozdziału Drzewa oznaczonych odda do jej rozporządzenia w stanie wyrobionym (w klocach) do 50% ilości zajętego budulca, otrzyma należność za oddane drewno do 100% nadwyżki cen, ustanowionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a ponad 50% do nadwyżki 200% wymienionych cen.

Art.  13.

Właścicielom lasów prywatnych, przy zachowaniu przepisów art. 12, przysługuje również prawo oddania Komisji Rozdziału Drzewa kontygnentu budulca w stanie przetartym, przyczem 1 m3 materjałów tartych liczony będzie z 2 m3 drewna okrągłego i koszta dowozu do tartaku budulca i jego przetarcia będą właścicielowi lasu wypłacone według norm, ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  14.

Właściciele lub dzierżawcy tartaków obowiązani są na żądanie organów Ministerstwa Robót Publicznych przetrzeć zajęte drewno budulcowe za opłatą ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych kosztów przetarcia budulca, jednak w ilości nie większej, niż 25% produkcji tartaku.

Art.  15.

Niezajęte drewno budulcowe może być przez właściciela lasu prywatnego lub nabywcę wywożone z lasu dopiero po oddaniu powołanym organom rządowym całej ilości budulca, zajętego w ilości 30% zrębów wyznaczonych do wycięcia, względnie wyciętych w danym roku operacyjnym.

Art.  16.

W wypadkach uchylenia się właścicieli lasów prywatnych wogóle od eksploatacji zrębów, dozwolonych do wyrębu, przeprowadzić je mogą powołane organa rządowe, a w razie uchylenia się od spełnienia przepisów niniejszego rozporządzenia, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych zajmie na cele odbudowy wszystkie drzewo dozwolone do wyrębu w okresie planu odbudowy, względnie już wyrąbane.

Art.  17.

Od zajęcia na cele odbudowy wolne jest drewno użytkowe dębowe I i II klasy i szpilkowe I kl. według klasyfikacji, ustalonej w przepisach Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państowych z dn. 12 grudnia 1919 r. (Dz. Urz. M. R. i D. P. z dn. 12. XII. 1919 № 25). Drewno iglaste I klasy wolne jest od zajęcia na cele odbudowy tylko tam, gdzie istnieje dostateczna ilość budulca gorszej jakości i tylko w tych wypadkach, kiedy właściciel odda na odbudowę materjał już wyrobiony.

Art.  18.

Pod pojęcie lasów prywatnych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia podpadają wszelkie lasy niepaństwowe.

Art.  19.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie naruszają w niczem praw serwitutowych, obciążających lasy prywatne.

Art.  20.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia obowiązują na całym obszarze Państwa Polskiego.

Art.  21.

Rozporządzenie niniejsze staje się prawomocnem z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

SPROSTOWANIE

b) do rozporządzenia Min. Roln. i Dóbr Państw. (poz. 586).

W № 89 w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie "dostarczania drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy" (poz. 586) na str. 1622 w 4-m wierszu art. 13 zamiast "z 2 m2" ma być "za 2 m3"; po słowach: "drewna okrągłego", w tymże wierszu, zamiast litery "i" ma być średnik.