Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.103.740

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 6 grudnia 1921 r.
o dostarczaniu lokalów dla sądów pokoju.

Art.  1.

Komorne za lokale dla sądów pokoju, pomieszczonych w domach prywatnych, opłaca Skarb Państwa.

Art.  2.

Sądy Pokoju, pomieszczone w domach, stanowiących własność gmin miejskich lub wiejskich, korzystają z tych lokalów nadal na dotychczasowych warunkach do 1 stycznia 1925 r.

Art.  3.

Ustawa niniejsza w niczem nie uchybia przyjętym już dobrowolnie lub mogącym być przyjętemi w przyszłości zobowiązaniom gmin miejskich lub wiejskich co do dostarczania bezpłatnie lokalów dla sądów, opłacania przez te gminy komornego za lokale dla sądów, tudzież innych połączonych z tem świadczeń.

Art.  4.

Ustawa niniejsza obowiązuje na obszarze b. Królestwa Polskiego od dnia 1 stycznia 1922 r. Z dniem tym uchyla się wszelkie przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrom Sprawiedliwości i Skarbu.