Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 1 września 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym w okresie zimowym 1921/22 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. № 20 poz. 229) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. W myśl art. 1 lit b ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 20 poz. 229) w okresie zimowym 1921/1922 wydawane będzie drzewo opałowe dla szkół, urzędów, zakładów użyteczności publicznej, a także dla niezamożnej ludności w razie istotnej, każdorazowo stwierdzonej potrzeby, o ile ona bez pomocy Państwa zaspokojoną być nie może. Drzewo to wydawane będzie tylko w miejscowościach, w których wspomnianych potrzeb opałowych nie można zaspokoić węglem lub torfem. W razie możności pokrycia węglem lub torfem częściowego zapotrzebowania opału, ilość przydzielanego drzewa opałowego winna być odpowiednio zmniejszona.
§  2. Na cele wyszczególnione w § 1 niniejszego rozporządzenia drzewo wydawane będzie za zapłatą, po cenach poniżej ustanowionych, z lasów państwowych, oraz z zajętego na te cele drzewa opałowego w lasach prywatnych, o ile zapotrzebowanie potrzebnego na cele wymienione drzewa nie zostanie pokryte w drodze dobrowolnego kupna sprzedaży.
§  3. O przydziale drzewa dla instytucji i osób w § 1 wyszczególnionych decydują władze administracyjne 1 instancji. Władze te również, po uprzedniem porozumieniu z właściwym inspektorem względnie komisarzem ochrony lasów, dokonują zajęcia drzewa opałowego w lasach prywatnych w ilości jednak nie większej, niż 1 mp. z 1 ha zadrzewionej powierzchni w lasach, obciążonych serwitutami i 11/2 mp. z 1 ha w lasach wolnych od serwitutów.
§  4. Ilość przydzielonego drzewa opałowego winna być uzależnioną od ilości pieców urzędowo stwierdzonej w instytucji, lub w mieszkaniu osób, które drzewo otrzymać mają, przytem na 1 piec wolno zająć najwyżej 6 mp. szczapowych lub krąglakowych, względnie 8 mp. karpinowych, względnie 12 mp. gałęziowych drewna opałowego twardego, albo 7 mp. szczapowych lub krąglakowych, względnie 10 mp. karpinowych, względnie 14 mp. gałęziowych drewna opałowego miękkiego.
§  5. Od orzeczenia władzy administracyjnej I instancji w przedmiocie zajęcia drzewa opałowego można wnieść odwołanie do władzy administracyjnej II instancji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Do czasu uchylenia orzeczenia II instancji właściciel nie może użytkować ani rozporządzać zajętem drzewem.
§  6. Uprawniony do poboru drzewa winien przed pobraniem drzewa z lasu wypłacić właścicielowi lasu należność według cen następujących:

za 1 mp. (jeden metr przestrzenny) drewna opałowego w stanie niewyrobionym w lesie:

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

§  7. Ceny, wyszczególnione w § 6, stosować należy przy obliczeniu wartości drewna, wydanego z lasów lub składów, położonych w odległości do 5 kim. od stacji kolejowej lub rzeki spławnej. Przy wydawaniu drewna z lasu lub składów, znajdujących się w odległości od 5 do 10 kim., stosować należy ceny powyższe z 10% zniżką, przy odległości od 10 do 20 kim. z 20°/9 zniżką i przy odległości wyżej 20 klm. z 30% zniżką. Powiaty według klas wartości grupuje się w sposób następujący:
a) na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i warszawskiego.

Do I klasy zalicza się powiaty: błoński, brzeziński, ciechanowski, gostyński, grójecki, kolski, kutnowski, kaliski, koniński, lubelski, jędrzejowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, miechowski, miński, nieszawski, opatowski, opoczyński, olkuski, piotrkowski, pińczowski, puławski, płoński, płocki, sandomierski, sieradzki, sierpecki, stopnicki, słupecki, radomski, radomskowski, rawski, tomaszowski, turecki, warszawski, wieluński i włocławski.

Do II klasy: będziński, bialski, chełmski, częstochowski, garwoliński, hrubieszowski, iłżecki, janowski, kielecki, konecki, kozienicki, konstanty-nowski, krasnostawski, lipnowski, lubartowski, łomżyński, łukowski, makowski, mławski, ostrowski, pułtuski, przasnyski, radzyński, radzymiński, rypiński, siedlecki, skierniewicki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, włodawski, włoszczowski, wysoko mazowiecki i zamojski.

Do III klasy: augustowski, białostocki, bielski, biłgorajski, grodzieński, dubieński, horochowski, kolneński, kowelski, krzemieniecki, łucki, ostrogski, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski i szczuczyński.

Do IV klasy: białowieski, brzeski, drohiczyński, kamienio-koszyrski, kobryński, kossowski, lidzki, lubomelski, wołkowyski i wołożyński.

Do V klasy: baranowicki, brasławski, duniłowicki, dziśnieński, łuniniecki, nieświeski, nowogródzki, piński, prużański, rówieński, sarneński, słonimski,. stołpecki, wilejski i włodzimierski.

b) w zaborze austrjackim:

Do III klasy: borszczowski, czortkowski, dąbrowski, horodeński, husiatyński, krakowski, lwowski, podgórski, podhajecki, rudecki, skałacki, śniatyński, tarnopolski, trembowelski, wadowicki, wielicki, zaleszczycki, zbaraski i zborowski.

Do IV klasy: wszystkie powiaty b. zaboru austrjackiego, nie zaliczone do klas III i V.

Do V klasy: bohorodczański, dobromilski, doliński, kałuski, kossowski, liski, nadwórniański, peczeniżyński, skolski, turczański i żywiecki.

§  8. Drewno opałowe winno być zabrane z miejsca wyznaczonego w terminie, określonym przez władzę administracyjną I instancji. W razie nie zabrania drewna przez uprawnionego do poboru w terminie określonym przez tę władzę, dysponuje niem swobodnie właściciel lasu.
§  9. Wydane drewno opałowe może być użyte tylko na cele wyznaczone i pod odpowiedzialnością karną nie może być sprzedane lub wogóle odstąpione osobom trzecim.
§  10. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem; ogłoszenia.