Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.14.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 1 lutego 1924 r.
w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. P. P. P. № 20, poz. 229) oraz art. 9 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. P. P. P. № 65, poz. 395) zarządza się co następuje:
§  1. Na zasadzie punktu b) art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 20, poz. 229) wydawane będzie drzewo opałowe dla szkół, urzędów i zakładów użyteczności publicznej i niezamożnej ludności w razie stwierdzenia przez władze administracyjne I instancji w trybie ustanowionym w § 5 niniejszego rozporządzenia, że zachodzi potrzeba wydania drzewa opałowego, oraz że potrzeba ta bez pomocy Państwa zaspokojona być nie może.
§  2. Na cele wyszczególnione w § 1 niniejszego rozporządzenia wydawane będzie drzewo za opłatą po cenach ustanowionych w sposób określony w §§ 9 i 10 niniejszego rozporządzenia z lasów państwowych oraz z zajętego na te cele drzewa opałowego w lasach prywatnych.
§  3. Zajęcia drzewa opałowego w lasach prywatnych dokonywają w miarę potrzeby władze administracyjne I instancji po wysłuchaniu właściwego inspektora, względnie komisarza ochrony lasów, w ilości jednak nie większej, niż rocznie półtora metra przestrzennego z 1 ha w lasach wolnych od serwitutów i 1 metr przestrzenny z 1 hektara zadrzewionej powierzchni w lasach obciążonych serwitutami.
§  4. Od orzeczenia władzy administracyjnej I instancji w przedmiocie zajęcia drzewa opałowego można w ciągu dni 14 od dnia doręczenia wnieść za pośrednictwem władzy, która orzeczenie wydała, odwołanie do władzy administracyjnej II instancji.

Zgłoszenie odwołania nie ma mocy wstrzymującej wykonania orzeczenia, jeżeli wstrzymanie wykonania zagrażałoby interesowi publicznemu.

§  5. Władza określona w § 3 dokonywa przydziału drzewa przekazanego z lasów państwowych oraz drzewa zajętego w lasach prywatnych dla instytucji i osób w § 1 wymienionych za pośrednictwem gmin.

Interesowane gminy sporządzą i prześlą właściwej władzy administracyjne] I instancji wykaz instytucji niepaństwowych i osób niezamożnych, potrzebujących drzewa opałowego, z wyszczególnieniem ilości pieców w instytucjach, lub w mieszkaniach osób, które mają otrzymać drzewo.

Przydział drzewa dla instytucji państwowych następuje bezpośrednio na podstawie zapotrzebowania, zgłoszonego przez nie u władzy, na wstępie wymienionej, z wyszczególnieniem również ilości pieców.

§  6. 1 Na jeden piec można przydzielić rocznie w szkołach i zakładach użyteczności publicznej najwyżej 6 metrów przestrzennych szczapowych lub krąglakowych, względnie 8 metrów przestrzennych karpinowych, względnie 12 metrów przestrzennych gałęziowych drewna opałowego twardego, albo 7 metrów przestrzennych szczapowych lub krąglakowych, względnie 10 metrów przestrzennych karpinowych, względnie 14 metrów przestrzennych gałęziowych drewna opałowego miękkiego; do ogrzewania w innych budynkach mieszkalnych można przydzielić rocznie na jeden piec najwyżej dwie trzecie części wymienionych wyżej ilości; dla pieców kuchennych, czynnych cały rok, można przydzielić rocznie na jeden piec najwyżej podwójną ilość drewna, jaka jest oznaczona dla pieców do ogrzewania w innych budynkach mieszkalnych.
§  7. Uprawniony do poboru drzewa winien przed pobraniem drzewa z lasu zapłacić właścicielowi lasu należność według cen ustanowionych w sposób określony w §§ 9 i 10 niniejszego rozporządzenia.
§  8. Właściciel lasu ma wydać drzewo albo w stanie wyrobionym, albo-w braku tegoż-na pniu osobom i instytucjom, uprawnionym do jego pobrania, bezzwłocznie po wykazaniu się przydziałem i zaofiarowaniu w gotówce należytości w myśl § 7. Na opał nie może być wyrabiane drzewo użytkowe.
§  9. Cenę drzewa opałowego na pniu za jeden metr przestrzenny, jak również cenę drzewa wyrobionego określać będą na podstawie średnich cen targowych właściwi wojewodowie, po zasiągnięciu opinji komisji.

Komisje składają się: z zastępcy wojewody jako przewodniczącego i czterech członków, a mianowicie po jednym urzędniku z etatów Ministerstwa Robót Publicznych i Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych wyznaczonych przez wojewodę, oraz z delegata Ministerstwa Skarbu i jednego z właścicieli lasów, położonych na obszarze województwa. Do ważności uchwał komisji konieczną jest obecność Przewodniczącego i pierwszych trzech członków.

§  10. Oznaczenie cen winno się odbywać każdego miesiąca dla wszystkich Sasów całego obszaru województwa, z których drewno opałowe jest pobierane, przyczem wysokość cen będzie uzależniona od stosunków lokalnych i eksploatacyjnych. Zapłata za przydzielone interesowanym drewno opałowe ma nastąpić według cen obowiązujących w dniu wywozu drewna z lasu.
§  11. Odwołanie od orzeczeń wojewody, wydanych w myśl § 9 niniejszego rozporządzenia rozstrzyga Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania zarządzeń, wypływających z zajęcia drewna.
§  12. Drewno opałowe winno być zabrane z miejsca wyznaczonego najdalej w ciągu miesiąca odnośnie do drzewa w stanie wyrobionym, a w ciągu dwóch miesięcy odnośnie do drzewa na pniu, licząc od dnia rzeczywistego wydania drzewa uprawnionemu przez właściciela w myśl § 8 niniejszego rozporządzenia. W razie niezabrania drewna przez uprawnionego do poboru w tym terminie dysponuje niem swobodnie właściciel lasu.
§  13. Władze administracyjne obowiązane są na prośbę uprawnionego udzielić potrzebnej pomocy do wykonania orzeczeń i zarządzeń wydanych przez te władze w granicach niniejszego rozporządzenia.
§  14. Wydane drewno opałowe winno być użyte tylko na cele wyznaczone i nie może być sprzedane lub wogóle odstąpione osobom trzecim,
§  15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 13 kwietnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym (Dz. U. R. P. № 54, poz. 379).

1 § 6 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 1924 r. o sprostowaniu pomyłki (Dz.U.24.37.396) z dniem 30 kwietnia 1924 r.