Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.163

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie doskonalenia techniki jazdy

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego;
2) warunki przeprowadzania zajęć;
3) program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, zwany dalej "programem";
4) zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, zwanego dalej "egzaminem";
5) wysokość:
a) opłaty za egzamin w zależności od jego zakresu,
b) stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy, zwanej dalej "komisją",
c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
6) wzór:
a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
d) świadectwa instruktora techniki jazdy;
7) sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
8) wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdy.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) szkoleniu podstawowym - rozumie się przez to szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
2) szkoleniu uzupełniającym - rozumie się przez to szkolenie osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy, które zamierzają rozszerzyć posiadany zakres uprawnień instruktora techniki jazdy.

Rozdział  2

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy

§  3. 
1.  Infrastrukturę techniczną oraz warunki lokalowe, o których mowa odpowiednio w art. 114 ust. 2 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą", ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego oraz ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, stanowią:
1) obiekt szkoleniowy spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) lokal biurowy przeznaczony do obsługi klientów oraz przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem.
2.  Wyposażenie dydaktyczne, o którym mowa w art. 114 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy, ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego i ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Wzór numeru, o którym mowa w art. 115 ust. 5 ustawy, oraz wzór numeru, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy, i sposób ich nadawania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy wojewoda pobiera opłatę w wysokości 600 zł.
§  5. 
1.  Wzór wniosku o wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.  Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  6.  Przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2 ustawy, potwierdza się każdorazowo po ich zakończeniu w rejestrze osób szkolonych, wpisując:
1) imię i nazwisko osoby szkolonej wraz z numerem PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
2) rodzaj, zakres i numer szkolenia, w którym osoba szkolona będzie uczestniczyć;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia;
4) imię i nazwisko instruktora techniki jazdy prowadzącego szkolenie, datę ważności świadectwa instruktora techniki jazdy oraz zakres posiadanych przez niego uprawnień;
5) numer wydanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Rozdział  3

Szkolenie

§  7.  Szkolenie podstawowe oraz szkolenie uzupełniające są prowadzone zgodnie z programem, który określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  8.  Przedsiębiorca, jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, zwana dalej "podmiotem prowadzącym szkolenie", przyjmując osobę ubiegającą się o uprawnienia instruktora techniki jazdy na szkolenie podstawowe albo szkolenie uzupełniające, wpisuje imię i nazwisko tej osoby do:
1) rejestru osób szkolonych;
2) dziennika zajęć teoretycznych.
§  9. 
1.  Warunkiem prowadzenia zajęć teoretycznych jest prowadzenie dziennika zajęć teoretycznych oddzielnie dla każdego szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego.
2.  Dziennik, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wraz z numerem PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
2) rodzaj, zakres i numer szkolenia, które osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy ma realizować;
3) wykaz zajęć teoretycznych przeprowadzonych zgodnie z programem, z uwzględnieniem:
a) tematu przeprowadzonych zajęć,
b) daty przeprowadzonych zajęć,
c) liczby godzin przeprowadzonych zajęć,
d) podpisów osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy uczestniczących w zajęciach, potwierdzających ich obecność na zajęciach,
e) imion, nazwisk i podpisów wykładowców prowadzących zajęcia.
§  10.  Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych jest potwierdzane w dzienniku zajęć teoretycznych każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę ubiegającą się o uprawniania instruktora techniki jazdy, uczestniczącą w tych zajęciach.
§  11.  Zajęcia praktyczne prowadzi się przy użyciu pojazdu odpowiadającego zakresowi prowadzonego szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego.
§  12. 
1.  Zajęcia praktyczne prowadzi się wyłącznie po zakończeniu zajęć teoretycznych.
2.  Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych wydaje się osobie ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy kartę zajęć praktycznych.
3.  Przeprowadzenie poszczególnych zajęć praktycznych jest potwierdzane w karcie zajęć praktycznych każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę ubiegającą się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, uczestniczącą w tych zajęciach.
4.  Karta zajęć praktycznych zawiera:
1) imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wraz z numerem PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
2) rodzaj, zakres i numer szkolenia, które osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy ma realizować;
3) numer w rejestrze osób szkolonych;
4) wykaz zajęć praktycznych przeprowadzonych zgodnie z programem, z uwzględnieniem:
a) tematu przeprowadzonych zajęć,
b) daty przeprowadzonych zajęć,
c) liczby godzin przeprowadzonych zajęć,
d) numerów rejestracyjnych pojazdów, przy użyciu których prowadzono poszczególne zajęcia,
e) podpisów osoby ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy uczestniczącej w zajęciach, potwierdzających jej obecność na poszczególnych zajęciach,
f) imion, nazwisk, numerów zaświadczeń o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy i podpisów instruktorów techniki jazdy prowadzących poszczególne zajęcia.
§  13. 
1.  Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie, który wydał kartę zajęć praktycznych, w przypadku przerwania szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji.
2.  W przypadku przerwania szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego kartę zajęć praktycznych zachowuje osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, a podmiot prowadzący szkolenie dołącza jej kopię do prowadzonej dokumentacji.
§  14. 
1.  Łączny czas trwania szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego w ciągu doby nie może przekroczyć 8 godzin.
2.  Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia - 60 minutom.
§  15.  Ukończenie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego potwierdza się przez wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  16. 
1.  Rejestr osób szkolonych przekazuje się do archiwizacji właściwemu organowi sprawującemu nadzór niezwłocznie po:
1) upływie 10 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym ten rejestr został utworzony;
2) wydaniu decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
3) wykreśleniu podmiotu prowadzącego szkolenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy albo ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy.
2.  W przypadku utraty rejestru osób szkolonych lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność rejestr podlega każdorazowo odtworzeniu na podstawie posiadanych przez podmiot prowadzący szkolenie dzienników zajęć teoretycznych oraz kart zajęć praktycznych.
3.  Dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wpisanych do rejestru osób szkolonych oraz kopie kart zajęć praktycznych osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, które przerwały szkolenie podstawowe albo szkolenie uzupełniające, przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu karty i ich kopie podlegają zniszczeniu.

Rozdział  4

Egzaminowanie

§  17. 
1.  Egzamin przeprowadza się odrębnie z wiedzy teoretycznej, zwanej dalej "częścią teoretyczną egzaminu", i umiejętności praktycznych, zwanych dalej "częścią praktyczną egzaminu".
2.  Część praktyczną egzaminu przeprowadza się w grupach nie większych niż 10 osób.
3.  Wysokość stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  18. 
1.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) spełnienie wymagań, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1-6 ustawy;
2) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B lub pozytywny wynik egzaminu w tym zakresie - jeżeli egzamin będzie przeprowadzony w zakresie prawa jazdy kategorii B+E;
3) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C lub pozytywny wynik egzaminu w tym zakresie - jeżeli egzamin będzie przeprowadzony w zakresie prawa jazdy kategorii C+E;
4) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D lub pozytywny wynik egzaminu w tym zakresie - jeżeli egzamin będzie przeprowadzony w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.
2.  Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewody następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
3) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w przypadku osoby nieposiadającej uprawnień instruktora techniki jazdy albo szkolenia uzupełniającego w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy;
5) kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
6) kopię prawa jazdy;
7) oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
8) oświadczenie o niewykreśleniu z ewidencji instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy;
9) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
10) kolorową fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na informatycznym nośniku danych;
11) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
3.  Wojewoda na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz własnych danych sporządza listę osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zakwalifikowanych na egzamin i przesyła do przewodniczącego komisji wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, który zawiera:
1) następujące dane osobowe tych osób:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
2) literowy wyróżnik województwa, o którym mowa w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;
3) informację o:
a) pozytywnym wyniku części teoretycznej egzaminu,
b) zakresie egzaminu,
c) dacie i wysokości wniesionej opłaty za egzamin wraz z dołączonym do wniosku dowodem jej uiszczenia.
4.  Przewodniczący komisji wyznacza termin i miejsce egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy umieszczonych na liście, o której mowa w ust. 3, i powiadamia o tym właściwego wojewodę.
§  19. 
1.  Zakres wiedzy sprawdzanej podczas części teoretycznej egzaminu, liczbę punktów za poszczególne rodzaje pytań egzaminacyjnych oraz strukturę katalogu pytań egzaminacyjnych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
2.  Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia szkolenia i wykonania, zgodnie ze wskazówkami do realizacji, zadań z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie tych zajęć.
3.  Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
§  20.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże prawo jazdy oraz jeden z następujących dokumentów potwierdzających tożsamość:
1) dowód osobisty;
2) kartę pobytu;
3) paszport.
§  21. 
1.  Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu:
1) komputerowego - za pomocą urządzenia egzaminacyjnego - polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w wyświetlanych systemem losowym pytaniach egzaminacyjnych, które są zapisane w postaci elektronicznej, albo
2) pisemnego - polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.
2.  W przypadku testu przeprowadzanego przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego system komputerowy dokonuje losowego doboru pytań dla każdej osoby ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy.
3.  W przypadku testu przeprowadzanego w formie pisemnej komisja przygotowuje zestawy pytań egzaminacyjnych na każdy egzamin odrębnie, przy czym dobór pytań do każdego testu odbywa się drogą losową.
§  22. 
1.  Część teoretyczna egzaminu obejmuje 40 pytań o łącznej wartości 90 punktów - w zakresie każdej kategorii prawa jazdy.
2.  Pytania egzaminacyjne są pytaniami testowymi wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami i posiadają jedną, dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi. Każde pytanie egzaminacyjne ma określoną wartość punktową wskazaną w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
3.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy uzyskuje punktację przewidzianą dla danego rodzaju pytania egzaminacyjnego, jeżeli dokona wyboru wszystkich prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie. Osoba ta nie uzyskuje punktów, jeżeli nie udzieli odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne lub udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa lub niepełna.
4.  Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 30 minut - dla jednej kategorii prawa jazdy.
5.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy uzyskuje pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu, jeżeli uzyska co najmniej 72 punkty.
§  23.  Część praktyczna egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu odpowiadającego zakresowi uprawnienia, o jakie ubiega się osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, i jest przeprowadzana przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej podmiotu prowadzącego szkolenie.
§  24. 
1.  Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
1) prawidłowym przeprowadzeniu szkolenia i wykonaniu, zgodnie ze wskazówkami do realizacji określonymi w programie:
a) w zakresie uprawnienia instruktora techniki jazdy prawa jazdy kategorii A:
prezentacji umiejętności zachowania właściwej pozycji za kierownicą, właściwego posługiwania się przyrządami pojazdu oraz właściwego pokonywania zakrętów,
jazdy po torze ziemnym i prezentacji umiejętności utrzymania pozycji i równowagi na motocyklu w trakcie jazdy po nierównym terenie,
hamowania awaryjnego na wprost,
hamowania awaryjnego w zakręcie,
jazdy szosowej,
b) w zakresie uprawnienia instruktora techniki jazdy prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E:
prezentacji umiejętności zachowania właściwej pozycji za kierownicą, właściwego operowania kołem kierownicy i innymi przyrządami,
hamowania na płycie poślizgowej na prostym odcinku i w zakręcie,
zademonstrowania zjawiska nadsterowności i podsterowności oraz przeciwdziałania powstawaniu takim zjawiskom,
jazdy szosowej;
2) prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1.
2.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wykonuje prezentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz lit. b tiret pierwsze, w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
3.  Podczas części praktycznej egzaminu obaj członkowie komisji oceniają wykonywane zadania i umiejętności prowadzenia szkolenia przez osobę ubiegającą się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, przy czym jeden z członków komisji występuje w charakterze osoby szkolonej przez osobę ubiegającą się o uprawnienia instruktora techniki jazdy.
4.  W przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
1) lit. a - w zakresie wykonywania slalomu - oceny dokonuje się spoza pojazdu;
2) lit. b tiret drugim i trzecim, oraz w zakresie właściwego operowania kołem kierownicy podczas slalomu - jeden z członków komisji dokonuje oceny spoza pojazdu.
5.  Kryteria wykonania poszczególnych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa komisja w zależności od:
1) warunków pogodowych oraz wykorzystywanej infrastruktury technicznej, uwzględniając wskazówki do realizacji określone w programie, oraz
2) infrastruktury i rodzaju pojazdu.
6.  Zadania egzaminacyjne części praktycznej egzaminu wykonuje się według kolejności określonej w ust. 1 pkt 1 lit. a albo b.
§  25. 
1.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy uzyskuje pozytywny wynik części praktycznej egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia, jeżeli:
1) prawidłowo wykona zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1;
2) właściwie zaprezentuje umiejętność prowadzenia szkolenia w zakresie zadań, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, oraz
3) nie spowoduje zagrożenia życia lub mienia podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych i prezentacji, o których mowa w § 24 ust. 1.
2.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia, jeżeli:
1) dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne w zakresie zadań, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, lub
2) niewłaściwie zaprezentuje umiejętność prowadzenia szkolenia w zakresie zadań, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, lub
3) spowoduje zagrożenie życia lub mienia w czasie wykonywania zadań egzaminacyjnych i prezentacji, o których mowa w § 24 ust. 1.
§  26. 
1.  Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji przekazuje właściwemu organowi ewidencyjnemu informację o:
1) wyniku egzaminu osób, o których mowa w § 18 ust. 3, wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim składały one egzamin;
2) osobach, o których mowa w § 18 ust. 3, które:
a) nie stawiły się na egzamin,
b) zrezygnowały z przystąpienia do egzaminu i poinformowały o tym fakcie przewodniczącego komisji przed egzaminem.
2.  Jeżeli osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy uzyska negatywny wynik części teoretycznej albo praktycznej egzaminu albo nie stawi się na egzamin, przewodniczący komisji wyznacza kolejny termin egzaminu po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby przez właściwego wojewodę i uiszczeniu przez nią opłaty za egzamin.
3.  Komisja prowadzi ewidencję osób przystępujących do egzaminu, która zawiera:
1) następujące dane osobowe tych osób:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
2) kategorie i rodzaje egzaminów;
3) daty i miejsca egzaminów;
4) wyniki egzaminów z podziałem na część teoretyczną egzaminu i część praktyczną egzaminu.
§  27.  Wysokość opłat za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy określa tabela nr 2 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  28. 
1.  Wojewoda, na podstawie informacji, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, wpisuje osobę ubiegającą się o uprawnienia instruktora techniki jazdy do ewidencji instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy, nadaje jej numer ewidencyjny i wydaje jej zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy.
2.  Uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E, D i D+E uprawniają jednocześnie do prowadzenia zajęć w zakresie doskonalenia techniki jazdy odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, B1, C1, C1+E, D1 i D1+E.
3.  Zaświadczenie wydaje się w formie świadectwa instruktora techniki jazdy, którego wzór określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
4.  Wzór numeru ewidencyjnego w ewidencji instruktorów techniki jazdy i sposób jego nadawania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5.  Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§  29.  Opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy wynosi 50 zł.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  30.  Do szkoleń podstawowych, szkoleń uzupełniających i egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  31.  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub szkolenia uzupełniającego osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
§  32.  Świadectwa instruktora techniki jazdy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu ich ważności i mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania miejsc przewidzianych na pieczątkę potwierdzającą datę ważności uprawnień.
§  33.  Blankiety wniosku o wpis do:
1) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
2) ewidencji instruktorów techniki jazdy

- sporządzone według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych mogą być stosowane do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r.

§  34.  Do rejestrów osób szkolonych prowadzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do dnia 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozporządzenie weszło w życie.
§  35.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA DLA OBIEKTU SZKOLENIOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA PODSTAWOWEGO ORAZ OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA WYŻSZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR NUMERU W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY, WZÓR NUMERU EWIDENCYJNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH ORAZ WZÓR NUMERU EWIDENCYJNEGO W EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY I SPOSÓB ICH NADAWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

Format A4, układ pionowy

strona 1

...........................................................

(miejscowość i data)

Wojewoda ...................................................................

.................................................................................

.................................................................................

(adres)

Wniosek

o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

A. Dane podmiotu ubiegającego się o wpis:

1. Przedsiębiorca1)

1.1.Numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

1.2.Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

1.3.Numer identyfikacji statystycznej (REGON)

2. Adres siedziby przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania

2.1. Województwo

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

................................................................................................................................................................................

2.2. Powiat

2.3. Miejscowość

.................................................................................

..........................................................................................

2.4. Ulica

..........................................................................................................

2.5. Numer budynku

..............................

2.6. Numer lokalu

...............................

2.7. Kod pocztowy

...........................

2.8. Poczta

................................

2.9. Telefon kontaktowy2)

.....................................

2.10. E-mail2)

.................................................................

3.Jestem wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy pod numerem3): .........................

4.Proszę o wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii4)

ODTJ5) stopnia wyższego

ODTJ5) stopnia podstawowego

A1

A2

A

B1

B

B+E

C1

C1+E

C

C+E

D1

D1+E

D

D+E

B. Adres prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy

5. Adres obiektu szkoleniowego

5.1. Powiat5.2. Miejscowość

..........................................................................................................................................................................

5.3. Ulica5.4. Numer budynku5.5. Numer lokalu

.........................................................................................................................................................................

5.6. Kod pocztowy5.7. Poczta5.8. Telefon kontaktowy2) 5.9. E-mail2)

.................................................................................................... .................................................................

strona 2

C. Instruktorzy techniki jazdy świadczący pracę na rzecz ośrodka doskonalenia techniki jazdy

Poz.

Imię i nazwisko

Numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

....................................................................................................................................

(miejscowość i data)(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja)6)

Oświadczenie

Oświadczam, że:

1)dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

2)znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

....................................................................................................................................

(miejscowość i data)(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja)6)

OBJAŚNIENIA:

1)Wpisać firmę przedsiębiorcy albo imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej.

2)Nieobowiązkowe.

3)Wypełnić, o ile przedsiębiorca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

4)W przypadku dokonania wpisu kilku ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę wojewoda wpisuje zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.), odrębnie dla każdego ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

5)ODTJ - ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

6)Podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS PRZEDSIĘBIORCY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

......................................................

(miejscowość i data)

....................................................

(nazwa organu)

Zaświadczenie nr ............./...............1)

Zaświadcza się, że pod numerem ..................................2) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest wpisany:

...........................................................................................................................................................

(przedsiębiorca)

...........................................................................................................................................................

(adres siedziby przedsiębiorcy albo adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej)

...........................................................................................................................................................

jako przedsiębiorca prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego/wyższego3) pod adresem:

...........................................................................................................................................................

(adres obiektu szkoleniowego)

...........................................................................................................................................................

w zakresie prawa jazdy kategorii ......................................................................................................

............................................................

(podpis, imię i nazwisko wydającego zaświadczenie)

OBJAŚNIENIA:

1)Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np.: 1/2018.

2)Wpisać numer nadany przedsiębiorcy w rejestrze.

3)Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

..........................................................

(miejscowość i data)

..........................................................

(pieczątka ośrodka doskonalenia techniki jazdy)

Zaświadczenie nr ........./...........1)

o ukończeniu szkolenia ..............................................................................................................

......................................................................................................................................................2)

w zakresie prawa jazdy kategorii ............................................................................................

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Nr PESEL3) ..................................................................................................................................

wpisany(-na) do rejestru osób szkolonych pod pozycją ............................................................

posiadający(-ca) prawo jazdy kategorii .....................................................................................

wydane przez ..............................................................................................................................4)

Data

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć

rozpoczęcia

zakończenia

teoretycznych

praktycznych

.......................................................................

(podpis i pieczątka kierownika ośrodka doskonalenia techniki jazdy)

OBJAŚNIENIA:

1)Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np.: 1/2018.

2)Wpisać nazwę szkolenia.

3)W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument.

4)Wpisać nazwę organu, który wydał prawo jazdy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYSOKOŚĆ STAWEK WYNAGRODZENIA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMISJI ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA EGZAMIN

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAKRES WIEDZY SPRAWDZANEJ PODCZAS CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU, LICZBA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH ORAZ STRUKTURA KATALOGU PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR ŚWIADECTWA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY

.................................................................

(miejscowość i data)

Wojewoda ..............................................

.................................................................

.................................................................

(adresat)

Wniosek

o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

A. DANE OSOBOWE

1. Nazwisko

.....................................................................................................................................................................................

2. Imię3. Nr PESEL*)

.............................................................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania

4.1. Województwo

.....................................................................................................................................................................................

4.2. Powiat4.3. Miejscowość

..................................................................................................................................................................................

4.4. Ulica

............................................................................................................................

4.5. Numer budynku

.........................

4.6. Numer lokalu

.........................

4.7. Kod pocztowy

............................

4.8. Poczta

..........................................

4.9. Telefon kontaktowy**)

...............................................

4.10. E-mail**)

.....................................................

B.WYDANY DOKUMENT (wypełnia instruktor techniki jazdy)

Posiadam uzyskane w dniu ................................. uprawnienia instruktora techniki jazdy nr .......................................................

w zakresie prawa jazdy kategorii .......................................................................................................................................

C.WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY

1.Wnoszę o wpisanie do ewidencji instruktorów techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii (właściwe zaznaczyć):

A

B

B+E

C

C+E

D

D+E

2.Załączniki:

1)orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

2)orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

3)zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w przypadku osoby nieposiadającej uprawnień instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy;

4)kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;

5)kopia prawa jazdy;

6)fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm;

7)dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

D.SPOSÓB ODBIORU ŚWIADECTWA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY

Świadectwo instruktora techniki jazdy O odbiorę osobiście O proszę przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

E.OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku (właściwe zaznaczyć ,,x"):

podane w części A dane są zgodne ze stanem faktycznym;

posiadam wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

nie zostałem(-łam) wykreślony(-na) z ewidencji instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.);

nie byłem(-łam) skazany(-na) prawomocnym wyrokiem za:

–przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

–przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

–przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

–prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

–przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,

–przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

........................................................

(podpis osoby składającej wniosek)

F. POTWIERDZENIE ODBIORU (w przypadku osobistego odbioru)

Potwierdzam odbiór świadectwa instruktora techniki jazdy nr ............................. w dniu ..............................................................

OBJAŚNIENIA:

*)W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego ........................................................

tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument. (podpis osoby odbierającej świadectwo)(podpis osoby składającej wniosek)

**)Nieobowiązkowe.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91), które na podstawie art. 230 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.