Art. 84. - Doręczenia elektroniczne - Dz.U.2022.569 t.j. - OpenLEX

Art. 84. - Doręczenia elektroniczne

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.569 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  84. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122 i 2123) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3a § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest potwierdzane elektronicznie.";

2)
uchyla się art. 3e;
3)
w art. 12 w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", do organu podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy;";

4)
w art. 14a w § 7, w art. 82 w § 1 w pkt 1 i w § 2a, w art. 119zt w pkt 3, w art. 297 w § 1 w pkt 7 oraz w art. 298 w pkt 5a i 5b wyraz "pisemne" zastępuje się wyrażam "sporządzone na piśmie";
5)
w art. 14c uchyla się § 4;
6)
w art. 14d w § 2 wyrazy "zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało przesłane przed upływem tego terminu" zastępuje się wyrazami "dowód wysłania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, został wystawiony przed upływem tego terminu";
7)
w art. 14m w § 4, w art. 20t w § 1, w art. 20x w § 3, w art. 20zb we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20ze w § 3, w art. 143 w § 3, w art. 181a w § 1 i w art. 299b w § 3 wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie";
8)
w art. 32 w § 1a, w art. 81b w § 2 w zdaniu drugim, w art. 86 w § 2, w art. 86b w § 2 i 3, w § 4 w pkt 1 i w § 5, w art. 86d w § 1 i 5, w art. 168 w § 3 w zdaniu pierwszym oraz w art. 298 w pkt 5 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";
9)
w art. 33d w § 2 w pkt 7 oraz w art. 86d w § 2 w części wspólnej i w § 3 w zdaniu pierwszym wyraz "pisemnego" zastępuje się wyrazami "sporządzonego na piśmie";
10)
w art. 46c uchyla się § 7;
11)
w art. 60 w § 4 wyrazy "również w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "za pomocą środków komunikacji elektronicznej";
12)
w art. 66:
a)
w § 2 w pkt 1 i 2 po wyrazach "umowy zawartej" dodaje się wyrazy "na piśmie",
b)
uchyla się § 3;
13)
w art. 80a:
a)
uchyla się § 2b,
b)
w § 2c wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej";
14)
w art. 86e w § 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "pisemnie poinformowani" zastępuje się wyrazami "poinformowani na piśmie";
15)
w art. 86f w § 1 w pkt 13 i w art. 861a wyrazy "adres elektroniczny" zastępuje się wyrazami "adres do doręczeń elektronicznych";
16)
w art. 119i:
a)
w § 4 wyraz "pisemną" zastępuje się wyrazami "na piśmie",
b)
w § 7 wyrazy "sporządzając jego pisemne uzasadnienie" zastępuje się wyrazami "sporządzając na piśmie jego uzasadnienie";
17)
w art. 119ο w § 3 w zdaniu drugim wyraz "pisemnej" zastępuje się wyrazami "przedstawionej na piśmie";
18)
w art. 119zf po wyrazach "art. 14b § 4 i 5" skreśla się przecinek oraz wyrazy "art. 14c § 4";
19)
w art. 119zi:
a)
w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zlecenie wykonywania tych czynności następuje na podstawie umowy zawierającej listę pracowników przedsiębiorcy wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z dostępem do STIR, w tym algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, zawartej na piśmie po zasięgnięciu opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.",

b)
w § 7 wyrazy "pisemnie nakazuje" zastępuje się wyrazami "nakazuje na piśmie";
20)
art. 126 otrzymuje brzmienie:

"Art. 126. § 1. Sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

§ 2. Sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego. W przypadku pism generowanych automatycznie przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika urzędu obsługującego ten organ nie stosuje się.

§ 3. Sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem usług online udostępnianych przez organy podatkowe po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Pisma kierowane do organów podatkowych mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepis § 1.";

21)
w art. 138a:
a)
uchyla się § 3,
b)
uchyla się § 5;
22)
w art. 138c § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, chyba że wskazuje adres do doręczeń elektronicznych, na który organy podatkowe mają doręczać pisma. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy wskazuje adres do doręczeń elektronicznych.

§ 2. Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku od towarów i usług, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie. W przypadku braku takiego numeru pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać swój adres do doręczeń elektronicznych, chyba że posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych", albo wskaże inny adres do doręczeń elektronicznych, na który organ podatkowy będzie doręczał pisma.";

23)
w art. 138d § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej pełnomocnictwo składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.";

24)
w art. 138e:
a)
w § 2 po wyrazach "na piśmie" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego",
b)
w § 3 po wyrazach "lub wypowiedzeniu" dodaje się wyrazy "w przypadku, gdy zostały utrwalone w postaci papierowej, ";
25)
w art. 138h w zdaniu pierwszym wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej";
26)
w art. 138j § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, jeżeli zostały one utrwalone w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w pełnomocnictwach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.";

27)
w art. 143:
a)
uchyla się § 1a,
b)
w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i 1a";
28)
w art. 144:
a)
uchyla się § 1,
b)
po § 1 dodaje się § 1a-1d w brzmieniu:

"§ 1a. Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego.

§ 1b. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:

1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo

2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

§ 1c. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma:

1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo

2) za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

§ 1d. W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 1c. Przepisów § 1a i § 1b pkt 1 nie stosuje się.",

c)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W zakresie spraw określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3f § 4 organ podatkowy może, za zgodą adresata, doręczać pisma przez portal podatkowy.",

d)
po § 2 dodaje się § 2a-2d w brzmieniu:

"§ 2a. Wyrażenie i wycofanie zgody, o której mowa w § 2, następuje przez portal podatkowy.

§ 2b. Wycofanie zgody, o której mowa w § 2, wywołuje skutki prawne z upływem dnia roboczego następującego po jej wycofaniu.

§ 2c. W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w § 2, organ podatkowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania.

§ 2d. W przypadku doręczania pisma przez portal podatkowy pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku - po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na portalu podatkowym.",

e)
uchyla się § 3,
f)
w § 4 po wyrazie "przypadku" dodaje się wyrazy "braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, ";
29)
art. 144a otrzymuje brzmienie:

"Art. 144a. § 1. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się na:

1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych;

2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.

§ 2. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych dzień doręczenia ustala się zgodnie z przepisami art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

§ 3. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 144 § 1b i lc, doręczenie jest skuteczne, jeżeli odbierający pismo potwierdzi doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia, a w przypadku gdy odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.";

30)
w art. 144b:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W przypadku pism utrwalonych w postaci elektronicznej, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma.",

b)
po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Organ podatkowy oznacza pismo utrwalone w postaci elektronicznej klauzulą: "Tajemnica skarbowa".",

c)
w § 2 w pkt 1 wyrazy "wydane w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "utrwalone w postaci elektronicznej",
d)
w § 4 wyrazy "wydanym w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "utrwalonym w postaci elektronicznej";
31)
w art. 146 w § 1 po wyrazie "doręczeń" skreśla się przecinek oraz wyrazy "lub adresu elektronicznego";
32)
w art. 146a:
a)
w § 1 w zdaniu pierwszym po wyrazie "doręczeń" skreśla się przecinek oraz wyrazy "lub adresu elektronicznego",
b)
w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepis art. 146 § 2 stosuje się odpowiednio.";

33)
uchyla się art. 152 i art. 152a;
34)
w art. 153 w § 1 wyrazy "w art. 144 § 1 pkt U. zastępuje się wyrazami "w art. 144 § 1b lub 1c";
35)
w art. 155 w § 1 po wyrazach "na piśmie" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w tym także w formie dokumentu elektronicznego";
36)
w art. 159:
a)
w § 1:
w pkt 4 skreśla się wyrazy "lub w formie dokumentu elektronicznego",
uchyla się pkt 4a,
b)
w § 2 po wyrazach "stanowiska służbowego" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli jest sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";
37)
w art. 165 § 3b otrzymuje brzmienie:

"§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione na adres do doręczeń elektronicznych jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

38)
w art. 168:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy.",

b)
uchyla się § 1a,
c)
§ 3a otrzymuje brzmienie:

"§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy powinno zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.",

d)
uchyla się § 3b,
e)
w § 4 skreśla się zdanie drugie,
f)
uchyla się § 4a;
39)
w art. 169 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

"§ 1b. W przypadku wniesienia podania w formie innej niż wskazana w art. 168 § 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia, bez obowiązku zawiadamiania o tym wnoszącego.";

40)
w art. 171a:
a)
w § 1 skreśla się wyrazy "w formie pisemnej lub elektronicznej",
b)
w § 2 skreśla się wyrazy "zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej";
41)
w art. 177 uchyla się § 2;
42)
w art. 182:
a)
w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 3 і 3a wyraz "pisemne" zastępuje się wyrazami "sporządzone na piśmie",
b)
uchyla się § 6;
43)
w art. 194a § 2a otrzymuje brzmienie:

"§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.";

44)
w art. 210 w § 1 w pkt 8 po wyrazach "stanowiska służbowego" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty";
45)
w art. 211 skreśla się wyrazy "lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej";
46)
w art. 217 w § 1 w pkt 7 po wyrazach "stanowiska służbowego" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty";
47)
w art. 218 skreśla się wyrazy "lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej";
48)
w art. 274c w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.";

49)
w art. 282b w § 4 w pkt 6 po wyrazach "do zawiadomienia" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty";
50)
w art. 286 w § 1 w pkt 4 wyraz "formie" zastępuje się wyrazem "postaci";
51)
w art. 287 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrolowany prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.";

52)
w art. 306d w § 3 oraz w art. 306j w pkt 1 wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "w postaci elektronicznej";
53)
w art. 306ha w § 1 i 2 wyraz "pisemną" zastępuje się wyrazami "wyrażoną na piśmie".