Art. 71. - Doręczenia elektroniczne - Dz.U.2022.569 t.j. - OpenLEX

Art. 71. - Doręczenia elektroniczne

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.569 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  71. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyty w art. 8 w ust. 3, w art. 9a w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 w zdaniu drugim, w ust. 2a i 2b i w ust. 7 w zdaniu drugim, w art. 32 w ust. 1f w zdaniu pierwszym i w ust. 7 w zdaniu pierwszym, w art. 34 w ust. 2a w zdaniu pierwszym, w art. 39 w ust. 2 i 4, w art. 41 w ust. 2a i w ust. 11 w zdaniu pierwszym oraz w art. 42 w ust. 4, w różnym rodzaju i różnym przypadku, wyraz "pisemny" zastępuje się użytymi w odpowiednim rodzaju i odpowiednim przypadku wyrazami "sporządzony na piśmie";
2)
w art. 8 w ust. 6, w art. 9a w ust. 2a, 2b, w ust. 7 w zdaniu trzecim i w ust. 8 oraz w art. 44 w ust. 7c w pkt 4 wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie";
3)
w art. 21 ust. 34 otrzymuje brzmienie:

"34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy sporządzone na piśmie oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy - jeżeli posiada, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.";

4)
w art. 30h w ust. 6 wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej";
5)
w art. 45a w pkt 3 wyraz "pisemnej" zastępuje się wyrazami "sporządzonej na piśmie".