Art. 42. - [Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego] - Doręczenia elektroniczne

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2023 r.
Art.  42.  [Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego]
1. 
W przypadku doręczania korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencja jest doręczona we wskazanej w dowodzie otrzymania chwili:
1)
odebrania korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1;
2)
wpłynięcia korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3, korespondencję uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego.