Art. 41. - [Warunki wystawienia dowodów otrzymania] - Doręczenia elektroniczne

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 29 grudnia 2023 r.
Art.  41.  [Warunki wystawienia dowodów otrzymania]
1. 
Dowód otrzymania jest wystawiany po:
1)
odebraniu korespondencji przekazanej na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego;
3)
upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego, jeżeli adresat nie odebrał go przed upływem tego terminu.
2. 
Przez odebranie dokumentu elektronicznego rozumie się każde działanie adresata posiadającego adres do doręczeń elektronicznych, powodujące, że adresat dysponuje dokumentem, który wpłynął na ten adres, i może zapoznać się z treścią odebranego dokumentu.
3. 
Przez wpłynięcie dokumentu elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych rozumie się zaistnienie warunków technicznych umożliwiających adresatowi odebranie doręczanego dokumentu.