Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 20 lipca 1920 r.
w przedmiocie doraźnych zapomóg dla rodzin ochotników.

Art.  1.

Rodziny szeregowych, którzy po dniu 6 lipca 1920 r. zgłosili się jako ochotnicy do służby czynnej w Wojsku Polskiem, w myśl wezwania Rady Obrony Państwa z dnia 3 lipca 1920 r. (Monitor Polski z dnia 5 lipca 1920 r. № 148), otrzymują jednorazową bezzwrotną zapomogę pod niżej wymienionemi warunkami:

Art.  2.

Prawo do otrzymania zapomogi przysługuje:

a) żonie, także separowanej, o ile szeregowy obowiązany jest ją utrzymywać;
b) dzieciom ślubnym i nieślubnym;
c) rodzicom oraz nieletniemu rodzeństwu, o ile szeregowy nie ma żony ani dzieci.
Art.  3.

Zapomoga wynosi dla osób, wymienionych w punktach a) i b) art. 2, łącznie 1000 marek, a dla osób, wymienionych w punkcie c) tegoż artykułu, łącznie 300 marek.

Art.  4.

Prawo do otrzymania zapomogi mają tylko ci członkowie rodziny, którzy udowodnią, że bezpośrednio przed wstąpieniem do wojska ochotnik faktycznie ich utrzymywał oraz, że przez jego wstąpienie do wojska utracili niezbędną do ich utrzymania pomoc z jego strony.

Art.  5.

Otrzymanie zapomogi nie wpływa na prawo do zasiłku, należnego członkom rodziny szeregowego w myśl rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób, pełniących służbę w Wojsku Polskiem z poboru i ochotniczo (Dz. Ust. Rz. P. № 63 poz. 418).

Art.  6.

Zapomogę wypłaci Komisja gospodarcza tego bataljonu zapasowego, względnie ta powiatowa komenda uzupełnień, do której ochotnik zgłosił się do służby wojskowej.

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  8.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.