Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.133.639

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1993 r.
§  1. Dopuszcza się do stosowania, wraz z jednostkami Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI, jednostki miar nie należące do tego układu:
1) wymienione w załączniku do rozporządzenia,
2) będące iloczynami lub ilorazami jednostek miar wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
3) będące iloczynami lub ilorazami jednostek miar wymienionych w załączniku do rozporządzenia i jednostek miar SI albo ich dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności.