Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.133.639

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1993 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nie należących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) zarządza się, co następuje:
§  1. Dopuszcza się do stosowania, wraz z jednostkami Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI, jednostki miar nie należące do tego układu:
1) wymienione w załączniku do rozporządzenia,
2) będące iloczynami lub ilorazami jednostek miar wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
3) będące iloczynami lub ilorazami jednostek miar wymienionych w załączniku do rozporządzenia i jednostek miar SI albo ich dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

ZAŁĄCZNIK

Lp.WielkośćJednostka miaryOdniesienie do jednostki SISto-

sowa-

ne

dzie-

sięt-

ne

wie-

lokro-

tności

i pod-

wielo-

krot-

ności

Ograni-

czenie

stosowa-

nia

(dziedzi-

na)

nazwaoznacze-

nie

1234567
1Długość,mila morska n mile1 n mile = 1.852 m-Żegluga morska i powie-

trzna

odległośćrok świetlnyly1 ly » 9,460730 x 1015 m-Astronomia
2Powierz-

rzchnia

hektarha1 ha=104 m2-Wyrażanie powierzchni gruntów
barnb1 b = 10-28 m2-Fizyka atomowa i jądrowa
3Objętość, pojemnośćlitrl, L1 l = 10-3 m3μl, ml, cl, hlWyrażanie objętości płynów i ciał sypkich
4Kąt płaskistopieńo1o = (π/180) rad-Geodezja
minuta'1' = (π/10.800)rad-
sekunda''1'' = (π/648.000) rad-
grad, gongon1 gon = (π/200) rad-
5Zdolność skupiająca układu optycznegodioptriadpt1 dpt = 1 m-1-Optyka
6Masatonat1 t = 103 kg-
karat metrycznykr1 kr = 0,2 x 10-3 kg-Jubilerstwo
jednostka masy atomoweju1 u » 1,660540 x 10-27 kg-Chemia i fizyka
7Masa liniowatekstex1 tex = 10-6 kg/mmtex, ktexWłókienni-

ctwo

8Czasminutamin1 min = 60 s--
godzinah1 h = 3600 s-
dobad1 d = 86.400 s-
rok zwrotni-

kowy

a, r.1 a » 31.556.926 s-
9Prędkość obrotowa, częstość obrotówobrót na sekundę obrót na minutęr/s, obr/s

r/min, obr/min

1 r/s = 1 s-1

1 r/min = (1/60) s-1

-

-

Technika
10Prędkość liniowawęzełkn1 kn = (1852/3600) m/s-Żegluga morska i powietrzna
11Ciśnieniebarbar1 bar = 105 PambarWyrażanie ciśnienia płynów
milimetr słupa rtęcimmHg1 mmHg = 133,322 Pa-Medycyna
12Energiaelektro-

nowolt

eV1 eV » 1,602.177 x 10-19 JkeV, MeV, GeVFizyka, medycyna, ochrona radiolo-

giczna

13Moc biernawarvar1 var = 1 Wkvar, MvarElektro-

technika

14Dawka ekspozy-

cyjna

rentgenR1 R = 2,58 x 10-4 C/kgμR, mRMedycyna, ochrona radiolo-

giczna

15Wielkości logarytmi-

czne (tłumie-

nie, poziom ciśnienia akustycz-

nego i in.)

bel

neper

B

Np

-dB

mNp

Elektronika, telekomuni-

kacja, akustyka