Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.130.905

Akt utracił moc
Wersja od: 3 maja 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych

Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
kryteria klasyfikacji produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, do wykazów poszczególnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych;
2)
wykaz produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych.
Ustala się kryteria klasyfikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Do obrotu w:
1)
sklepach zielarsko-medycznych dopuszcza się produkty lecznicze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
sklepach ogólnodostępnych dopuszcza się produkty lecznicze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Do obrotu w punktach aptecznych dopuszcza się produkty lecznicze wydawane:
1)
bez recepty lekarskiej,
2)
wyłącznie na podstawie recepty oznaczonej symbolem "Rp."

- wymienione w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipFca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 896), z wyłączeniem produktów leczniczych lub substancji czynnych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W placówkach obrotu pozaaptecznego dopuszcza się do obrotu produkty lecznicze wymienione w wykazach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia występujące pod inną nazwą, jeżeli zmiana tej nazwy została dokonana po dniu 6 maja 2003 r. w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, wydanego dla tych produktów na podstawie art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych (Dz. U. Nr 76, poz. 682), które utraciło moc z dniem 14 czerwca 2005 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 94, poz. 787).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO I PUNKTACH APTECZNYCH

CZĘŚĆ A. Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w:

a) sklepach zielarsko-medycznych,

b) sklepach ogólnodostępnych.

Lp.OBSZAR DYSTRYBUCJI
NAZWA SUBSTANCJISKLEPY OGÓLNODOSTĘPNE [ZAŁ.3]SKLEPY ZIELARSKO-MEDYCZNE [ZAŁ.2]
CZYNNEJdroga podania lub postaćmaksymalna dawka 1-razowamaksymalne opakowanieuwagidroga podania lub postaćmaksymalna dawka 1-razowamaksymalne opakowanieuwagi
12345678910
18-hydroxychinolini sulfas (Oxyquinolinum)----na skórę
2Absinthii herba----(1) doustnie

(2) na skórę

mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
3Acetonum----na skórę
4Acidum aceticum----na skórę
5Acidum acetylsalicylicumdoustnie (tabl.) 500 mg12 szt.preparaty 1-składnikowe oraz połączenia z glicyną lub z kofeinądoustnie500 mg12 szt.preparaty najwyżej 3-składnikowe, niezawierające innych pochodnych kwasu salicylowego
6Acidum alginicumdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
7Acidum ascorbicumdoustnie100 mg--doustnie500 mg
8Acidum citricum----doustnie
9Acidum dehydrocholicumdoustnie
10Acidum folicum----doustnie1 mg30 szt.
11Acidum gallicum----na skórę
12Acidum lacticum----na skórę
13Acidum panthotenicum----(1) doustnie

(2) na skórę

(1) wyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
14Acidum salicylicum i pochodne kwasu salicylowego----na skóręroztwór - spirytus salicylowy
15Acidum tannicum----(1) na skórę

(2) doodbytniczo

16Acidum undecylenicum----na skórę50 mg/g
17Adeps marmotae----na skórę
18Agni casti fructus----doustnieextractum
19Agrimoniae herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
20Agropyri rhizomadoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
21Alchemillae vulgaris herba----doustniezioło pojedyncze
22Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus----miejscowo na błony śluzowe w jamie ustnej1,2 mg
23Allantoinum----na skórę
24Alli sativi bulbus----(1) doustnie

(2) maść

sproszkowany surowiec, liofilizat, extractum oleosa
25Allii cepae----(1) doustnie

(2) na skórę

extractum, extractum oleosa
26Aloe

(1) Aloe extractum

(2) Aloe succus

----(1) doustnie

(2) na skórę

(1) bezantranoidowy wyciąg z aloesu, o właściwościach biostymulujących
27Aloe extractum----doustniebezantranoidowy wyciąg z aloesu, o właściwościach biostymulujących
28Althaeae folium et radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, maceratio
29Aluminii acetas----na skórę
30Aluminii acetotartrasna skóręna skórę
31Aluminii carbonas basicumdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
32Aluminii chloridum----na skórę
33Aluminii glicynasdoustnie(tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
34Aluminii hydroxydumdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
35Aluminii phosphasdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające kwas solny w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające kwas solny w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
36Aminokwasy----doustniejako substancje wspomagające, lecz nie jako główne składniki preparatów odżywczych i dietetycznych
37Ammonii bituminosulfonas----na skórę
38Ammonii chloridum----doustnie
39Amylmethacresolum----miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej0,6 mg
40Anethi fructusdoustniezioło pojedyncze
41Anisi fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, oleum, tinctura
42Anisi oleum----b.o.
43Anserinae herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
44Apii radix----doustniegranulat ziołowy
45Archangelicae radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
46Arnicae anthodium et flos----(1) doustnie

(2) miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej

(3) na skórę

ziołopojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
47Aroniae fructus----doustniesuccus, extractum
48Arthemisiae abrotani herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, intractum, tinctura
49Ascophyllum nodosum sicc. pulv.----doustnie
50Attapulgitum----doustnie
51Auranti pericarpium----doustnieoleum, extractum, tinctura
52Avenae herba----doustnieintractum
53Balsamum peruvianum----(1) na skórę

(2) doodbytniczo

54Bamipini lactasna skórępreparaty 1-składnikowe, działające przeciwświądowo po ukąszeniach owadówna skórępreparaty 1-składnikowe, działające przeciwświądowo po ukąszeniach owadów
55Bardanae radix----(1) doustnie

(2) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat, succus
56Belladonnae folium et radix----(1) na skórę

(2) doodbytniczo

extractum spissum
57Benzalkonii chloridum----(1) miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej

(2) na skórę do kąpieli leczniczych

58Benzocainum----(1) na skórę

(2) doodbytniczo

preparaty tylko dla dorosłych
59Benzoili peroxydum----na skórę
60Benzydamini hydrochloridum----(1) miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej

(2) na skórę

61Benzyli benzoas----na skórę
62Benzyli nicotinas----na skórę1 %jako środek rozgrzewający
63Bergeniae folium----na błony śluzoweextractum
64Betacarotenum----doustnie25 mg
65Betaini hydrochloridum----doustnie
66Betasitosterolum----doustnie10 mg
67Betonicae officinalis herba----doustniezioło pojedyncze
68Betulae folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, succus, intractum
69Biotinum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
70Bismuthi (III) oxydum,

Bismuthi gallas basicum

----(1) doodbytniczo

(2) na skórę

71Borago off. oleum----doustnie (kapsułki)
72Borneolum----doustnie
73Bursae pastoris herba----doustniezioło pojedyncze, extractum
74Calami rhizoma----(1) doustnie

(2) na skórę

1. tylko w mieszankach ziołowych i w preparatach złożonych

2. oleum, extractum, tinctura

75Calcii carbonasdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
76Calcii hydrophosphas----(1) doodbytniczo

(2) doustnie

77Calcii pantothenas----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
78Calcium (Calcii carbonas, Calcii glubionas, Calcii gluconas, Calcii lactobionas, Calcii lactogluconas, Calcii oxydatum, Calcii phosphas)----doustnie500 mg Ca++
79Calendulae anthodium----(1) doustnie

(2) na błony śluzowe

(3) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, extractum oleosa, tinctura
80Callunae herba----doustniemieszanka ziołowa
81Camphenum----doustnie
82Camphora----(1) na skórę

(2) do nosa

także w formie Ol.camphoratum
83Capparis spinosa cortex----doustnie
84Capsici fructus----na skóręextractum spiss. oraz wyizolowana kapsaicyna do stosowania jako środek rozgrzewający
85Carbo medicinalisdoustnie20 tabl.doustnie20 tabl.
86Cardamomi fructusdoustniezioło pojedynczedoustnieextractum
87Carmellosum----doustnie
88Carvi fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
89Caryophylli flosdoustniezioło pojedyncze
90Caryophylli oleum----(1) do inhalacji

(2) do nosa

(3) miejscowo w jamie ustnej

(4) na skórę

(5) doustnie

91Cassiae folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
92Centaurii herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, tinctura, extractum
93Cerasus vulgaris fruct.----doustnie
94Cetrimonii bromidum----miejscowo na skórę
95Cetylpyridini chloridum----miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej
96Chamomillae anthodiumdoustniezioło pojedyncze(1) doustnie

(2) na błony śluzowe

(3) na skórę

(4) doodbytniczo

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat, extractum, oleum, tinctura
97Chamomillae romanae flos----(1) doustnie

(2) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
98Chelidonii herba----doustniemieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, tinctura
99Chlorbutanolum----(1) miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej

(2) do nosa

100Chlorhexidinumna skórę0,5 %roztwory wodne(1) na skórę

(2) miejscowo w jamie ustnej

1 %
101Chlorquinaldolum----miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej
102Cholini salicylasmiejscowo na błony śluzowe jamy ustnejpreparaty niezawierające cukrumiejscowo na błony śluzowe jamy ustnej
103Chrysanthemi parthenii fr.----doustnieextractum
104Cichorii herba et radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
105Cichorii intybus semen----doustnie
106Cimcifuga racemosa----doustnieextractum
107Cinnamomi cortexdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, extractum, oleum
108Cinnamoni oleum----(1) do inhalacji

(2) do nosa

(3) miejscowo w jamie ustnej

(4) na skórę

(5) doustnie

109Citri oleum----(1) do inhalacji, do nosa

(2) na skórę, do nacierań

110Cnici benedicti herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
111Coffeinumdoustnie (tabl.) 65 mg12 tabl.doustnie
112Colae extractum----b.o.
113Colecalciferolum----doustnie

(800 j.m.)

20 µgwyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
114Condurango cortex----doustnieextractum
115Consolidae regalis tinctura----na skórę
116Convallariae majalis herba----doustniemieszanka ziołowa, tinctura titrata
117Coriandri fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, oleum
118Crataegi fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze
119Crataegi inflorescentiadoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, sproszkowany surowiec w kapsułkach, mieszanka ziołowa, extractum, intractum, tinctura
120Croci Stigma----doustniemieszanka ziołowa
121Cromium----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
122Cucurbitae peponis semendoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, oleum, extractum
123Cupprum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
124Curcumae rhizomadoustniezioło pojedynczedoustnieextractum, tinctura
125Cyani flos----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
126Cyanocobalaminum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
127Cynarae folium et herba----doustniemieszanka ziołowa, extractum, tinctura
128Cyneolumdoustniewyłącznie w preparatach złożonych
129Daemonorops draco resina----na skórę
130Dequalini chloridum----miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej
131Dexibuprofenumdoustnie (tabl.) 150 mg10 szt.preparaty 1-składnikowedoustnie150 mg10 szt.preparaty 1-składnikowe
132Dexpanthenolum----na skórę
133Diclofenacum----na skóręwyłącznie preparaty 1-składnikowe
134Diethylamini salicylas----na skórę
135Dihydroxyaluminii i natrii carbonasdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
136Dimethylis sulfoxydum----na skórę
137Dimenhydrinatumdoustnie3 szt.doustnie3 szt.
138Dimetindeni maleasna skóręprep. 1-składn., działające przeciwświądowo po ukąszeniach owadówna skórępreparaty 1-składnikowe, działające przeciwświądowo po ukąszeniach owadów
139Dinatrii undecylyloxyethy lamidosulfosuccinas----na skórę30 mcg/g
140Diosmectitum----doustniewyłącznie preparaty 1-składnikowe, zobojętniające kwas solny w żołądku
141Diphenhydramini hydrochloridum----na skórę30 mcg/gpreparaty 1-składnikowe, działające przeciwświądowo po ukąszeniach owadów lub w połącz. z miejscowo znieczulającymi
142Dolichosis biflori pericarpium----doustnieextractum
143Droserae extractum fluidum----doustnie
144Dulcamare stipites----doustnieextractum
145Eleutherococci radix----doustnieextractum
146Equiseti herbadoustniezioło pojedyncze(1) doustnie

(2) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
147Ergocalciferol----doustnie20 µg (800 j.m.) wyłącznie w preparatach złożonych witamin. lub witamin.-mineraln.
148Ericae flos----doustniezioło pojedyncze
149Erigeroni canadensis herba----doustnieintractum
150Escinum----na skórę
151Esculinum----(1) na skórę

(2) doodbytniczo

152Ethacridini lactas----na skórę100 mg (tabl.) 0,1%
153Ethenzamidum/ Ethoxybenzamidumdoustnie100 mg6 szt.doustnie250 mg (max 1,5 g/opak.) 10 szt.preparaty najwyżej 3-składnikowe niezawierające innych pochodnych kwasu salicylowego
154Ether polivinylbuthylicus----na skórę
155Ethylis salicylas----na skóręjako środek rozgrzewający
156Etofenamatum----na skórę100 mg/gwyłącznie 1-składnikowe
157Eucalypti oleum----b.o.
158Euphrasiae herba----na skóręzioło pojedyncze
159Fagopyri herba----doustnieextractum
160Fagopyri semen----doustnierozdrobniony surowiec
161Farfarae folium----(1) doustnie

(2) na błony śluzowe, miejscowo w jamie ustnej

zioło pojedyncze extractum, succus, intractum
162Ferrum (Ferrosi sulfas, Ferrosi ammonii citras, Ferrosi fumaras, Ferrosi gluconas) ----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
163Fluorum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
164Foeniculi fructusdoustniezioło pojedynczedoustniemieszanka ziołowa, extractum
165Foeniculi oleum----doustnie
166Foenugraeci semen----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
167Frangulae cortex----doustniezioło pojedyncze, sproszkowany surowiec w kapsułkach lub w tabletkach, mieszanka ziołowa
168Fraxini cortexdoustnieextractum
169Fucus vesiculosus (L.) ----doustniemieszanka ziołowa, extractum
170Fumariae officinalis herba----doustnieextractum
171Galangae rhizoma----doustnieoleum
172Galegae herba----doustnietylko w mieszankach ziołowych
173Gallae tinctura----na błony śluzowe
174Gelatina----doodbytniczoczopki żelatynowe
175Genistae extractum spiss.----doodbytniczo
176Gentianae radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
177Gerani pratense radix----na skórętinctura
178Ginkgo bilobae folium----doustnieextractum, tinctura
179Ginseng radix----doustniezioło pojedyncze, extractun
180Glucosumdoustnie (tabl.) doustnie (tabl.)
181Glycerolum----(1) doodbytniczo

(2) na skórę

182Glycinumdoustnie (tabl.) 10 szt.w połączeniu z kwasem acetylosalicylowymdoustnie
183Glycyrrhizae radix----doustniemieszanka ziołowa, zioło pojedyncze, granulat, extractum sucus
184Grindeliae herba----doustnietylko w postaci przetworzonej - extractum
185Guaifenesinum----doustnie125 mg
186Guarana / Guaranae extractum----doustnie
187Guazumae folium----doustnieextractum
188Hamamelis cortex----na skóręextractum
189Harpagophyti radix----doustnieextractum
190Helianthi flos----doustnieoleum, mieszanka ziołowa
191Helichrysi inflorescentia----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
192Heparinum----na skórę
193Herniariae herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
194Hibisci flos----doustniemieszanka ziołowa
195Hippocastani cortex----na skóręzioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum sicc./spiss. intractum
196Hippocastani semen----(1) doustnie

(2) na skórę

(3) doodbytniczo

extractum, intractum
197Hydrogenii peroxydumna skórę i błony śluzowe100 mlna skórę i błony śluzowe100 ml
198Hydrotalcitumdoustnie (tabl.) 30 szt.wyłącznie preparaty 1-składnikowe, zobojętniające kwas solny w żołądkudoustniewyłącznie preparaty 1-składnikowe, zobojętniające kwas solny w żołądku
199Hyperici herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, intractum, tinctura, succus1
200Hyssopi herba----doustniemieszanka ziołowa, extractum
201Ibuprofenumdoustnie (tabl.) 200 mg12 szt.preparaty 1-składnikowe1) doustnie

2) na skórę

200 mg1) 12 szt.1) preparaty 1-składnikowe
202Indigoferae radix----doustnietylko extractum
203Inulae radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
204Juglandis folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
205Juniperi fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, oleum
206Juniperi oleum----b.o.
207Kalii aluminii sulfas----na skórę
208Kalii hypermanganasna skórę
209Kalii iodidum (w przeliczeniu na jod) ----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
210Kalii sorbas----doustnie
211Kalii sulfas----doustnie
212Ketoprofenumna skórę25 mg/gwyłącznie 1-składnikowe
213Lactulosum----doustnie
214Lamii albi flos----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
215Lavandulae flos----(1) doustnie

(2) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, oleum
216Lavandulae oleum----(1) do inhalacji, do nosa

(2) do nacierań, na skórę

217Lecithinum----doustnie
218Leonurii herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum
219Levistici radixdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum
220Lichen islandicus----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
221Lidocainum----(1) na błony śluzowe jamy ustnej

(2) doodbytniczo

(3) na skórę

1 %
222Lindanum----na skórę
223Lini semen----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, (surowiec w postaci nierozdrobnionej), oleum, maceratio
224Lupuli strobilus----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
225Lysini acetylsalicylas----doustnie500 mg kwasu acetylosalicylowego10 szt.
226Magaldratumdoustnie (tabl.) 30 szt.wyłącznie preparaty 1-składnikowe, zobojętniające kwas solny w żołądkudoustniewyłącznie preparaty 1-składnikowe, zobojętniające kwas solny w żołądku
227Magnesii carbonasdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
228Magnesii hydroxydumdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
229Magnesii silicas----na skórę
230Magnesii trisilicasdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowedoustniepreparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
231Magnesium (Magnesii aspartas,

Magnesii chloridum, Magnesii citras, Magnesii gluconas, Magnesii glubionas, Magnesii hydroaspartas, Magnesii hydrocitras, Magnesii lactas, Magnesii lactoglubionas, Magnesii oxydum, Magnesii sulfas)

----doustnie
232Malvae arboreae flosdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze
233Malvae flos, foliumdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum
234Manganum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
235Marrubi herba----doustniezioło pojedyncze, granulat ziołowy, extractum
236Majorane herbadoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze
237Mate foliumdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
238Maydis stigma----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
239Mel depuratum----doustnie
240Meliloti herba----(1) doustnie

(2) na skórę

1. zioło sproszkowane w tabletkach lub kapsułkach

2. mieszanka ziołowa do stosowania zewnętrznego i w postaci przetworzonej - jako emplastrum

241Melissae foliumdoustniezioło pojedyncze(1) doustnie

(2) na błony śluzowe, miejscowo w jamie ustnej

zioło pojedyncze, sproszkowany surowiec w kapsułkach, mieszanka ziołowa, extractum, oleum, intractum
242Melissae herba----doustniemieszanka ziołowa, extractum
243Melissae oleum----(1) do inhalacji

(2) na skórę

244Menadionum (vitaminum K) ----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
245Menthae piperitae foliumdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, oleum, intractum, tinctura
246Menthae piperitae herba----doustniemieszanka ziołowa
247Menthaeae arvensis oleum----do inhalacji
248Menthaeae piperitae oleum----b.o.
249Mentholum----b.o.
250Menthylis valeras----doustnie
251Mentonum----doustnie
252Menyanthidis folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat, tinctura
253Methenaminum----na skórę
254Methylis nicotinas----na skórę
255Methylis salicylas----(1) do nosa

(2) na skórę

256Methylrosanilinii chloridum----na skóręroztwór wodny, etanolowy
257Millefolii flos----(1) doustnie

(2) na skórę

(3) doodbytniczo

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum succus
258Millefolii herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, tinctura
259Millefolii semen----doustniezioło pojedyncze w tabletkach
260Molibdenum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
261Murrayae folium----doustnieextractum
262Myrtecainum----na skórę
263Myrtilli fructus----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
264Naproxenum----na skórę3 %wyłącznie 1-składnikowe
265Natrii benzoas----na błony śluzowe (do płukania jamy ustnej)
266Natrii bromidum----doustniew preparatach złożonych
267Natrii chloridum(1) do nosa

(2) do oka

(1) do nosa

(2) do oka

3) na błony śluzowe (do płukania jamy ustnej)

268Natrii citras----(1) doustnie

(2) doodbytniczo

269Natrii dihydrophosphas----(1) doodbytniczo

(2) doustnie

270Natrii fluoridum----doustnie
271Natrii hydrocarbonasdoustnie (tabl.) 30 szt.preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe(1) doustnie

(2) na błony śluzowe

1) preparaty zobojętniające nadmiar kwasu solnego w żołądku, najwyżej 3-składnikowe
272Natrii hydrophosphas----(1) doodbytniczo

(2) doustnie

273Natrii laurilsulfas----doodbytniczo
274Natrii sulfas----doustnie
275Natrii tetraboras----na błony śluzowe
276Nicethamidum----doustnie250 mg/ ml (125 mg) preparaty 1-składnikowe lub połączenia z glukozą
277Ncotinamidium----(1) doustnie

(2) na skórę

(1) wyłącznie w preparatach złożonych witaminowych i witaminowo-mineralnych
278Nicotinumgumy do żucia, tabletki do ssania2 mg30 szt.gumy do żucia, tabletki do ssania4 mg30 szt.
279Nitrofuralum----na skórę
280Nonivamidum----na skórę
281Nonoxinolum----dopochwowo
282Obojętne podłoża maściowe----na skórę
283Oenotherae oleum----(1) doustnie

(2) na skórę

284Oleje z ryb zawierające kwasy omega-3----(1) doustnie

(2) na skórę

285Ononidis radix----doustniezioło pojedyncze, granulat ziołowy, extractum
286Origani herbadoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze
287Orthosiphonis folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
288Otręby pszenne----doustnie
289Paracetamolumdoustnie (tabl.) 500 mg12 szt.preparaty 1-składnikowe lub połączenia z kofeiną1) doustnie

2) doodbytniczo

500 mg12 szt. (6g/opak.) 1. wyłącznie preparaty dla dorosłych, najwyżej 3-składnikowe

2. jednoskładnikowe

290Paraffinum liquidum----(1) doustnie

(2) na skórę i do kąpieli

291Passiflorae herba----doustnieextractum
292Pastinacae fructus----na skóręextractum
293Pasty, żele i proszki do zębówb.o.b.o.
294Pectinum----doustnie
295Pepsinum----doustnie
296Petroselini radix----doustniemieszanka ziołowa, extractum
297Phaseoli pericarpium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat, extractum
298Phenolum----na skóręwyłącznie w preparatach złożonych
299Phytomenadionum (vitaminum K) ----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
300Pinenum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych
301Pini oleum----(1) do inhalacji, do nosa

(2) do nacierań, na skórę

302Pini turiones et gemmae----doustniezioło pojedyncze
303Piperis nigri fructus----doustnieextractum, oleum
304Piroxicamum----na skóręwyłącznie 1-składnikowe
305Pirydoxinum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
306Pix litanthracis----na skórę20 %
307Plantaginis lanceolatae herba----doustniemieszanka ziołowa
308Plantaginis lanceolatae folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, succus
309Plantaginis lanceolatae herba----doustniemieszanka ziołowa
310Plantaginis ovatae testa et semen----doustniezioło pojedyncze, granulat ziołowy, extractum
311Polidocanolum----na skórę3 %
312Polygoni avicularis herba----(1) doustnie

(2) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
313Polygoni hydropiperis herba----doustniezioło pojedyncze
314Populi gemma----doustniezioło pojedyncze
315Preparaty balneologiczne (uzdrowiskowe) ----na skórę
316Preparaty stosowane w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła zawierające wyłącznie surowce lub przetwory roślinneb.o.b.o.
317Preparaty stosowane w odzwyczajaniu od nawyku palenia tytoniu zawierające wyłącznie surowce lub przetwory roślinneb.o.b.o.
318Primulae radix----doustnieextractum, tinctura
319Propolis----do użytku zewnętrznego
320Pruni spinosae fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
321Psyllii semen----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
322Pyrithioninum zincum----na skórę15 mcg/gszampon leczniczy
323Quercus cortex----(1) doustnie

(2) na błony śluzowe

(3) na skórę

zioło pojedyncze, sproszkowany surowiec w kapsułkach, mieszanka ziołowa, extractum
324Raphani sativi extr.----doustnie
325Resorcinolum----na skórę
326Resorcinum----(1) na skórę

(2) doodbytniczo

327Retinolum----(1) doustnie

(2) na skórę

(1) 5.000 j.m. (1.500 µg)

(2) 800 j.m./g

(1) wyłącznie w preparatach złożonych witaminowych i witataminowo-mineralnych

(2) maści ochronne i gojące zawierające retynol i jego estry

328Retrofracti fructus----doustnieextractum
329Rhei radix----(1) doustnie

(2) na skórę

(1) mieszanka ziołowa, sproszkowany surowiec w kapsułkach, tabletkach, zioło pojedyncze

(2) extractum

330Ribis nigri folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
331Riboflavinum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych lub witaminowo-mineralnych
332Ricini oleum----na skórę
333Robiniae flos----doustniezioło pojedyncze
334Rosae caninae fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum fluidum, tinctura
335Rosmarini foliumdoustniezioło pojedyncze(1) doustnie

(2) na błony śluzowe

zioło pojedyncze, extractum oleosum
336Rosmarini oleum----na skórę
337Rubi fruticosi folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, succus
338Rubi idaei folium et fructusdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, sirupus
339Rumicis herba----doustniemieszanka ziołowa, extractum
340Ruscogeninum(1) doodbytniczo

(2) na skórę

341Rutosidum----doustnie25 mg
342Saccharomyces boulardii - Drożdże----(1) doustnie

(2) doodbytniczo

343Salicis cortex----(1) doustnie (2) na skóręzioło pojedyncze, sproszkowany surowiec w kapsułkach, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum
344Salviae foliumdoustniezioło pojedyncze(1) doustnie

(2) na błony śluzowe, miejscowo w jamie ustnej

(3) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, oleum, tinctura
345Salviae herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
346Sambuci flosdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
347Sambuci fructus----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum
348Samnosi microcephali oleum----doustnieolej z ryb (Ecomer)
349Sapo kalinus----na skórę
350Saponariae radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
351Sarothamni scoparii herba----doustniemieszanka ziołowa
352Schisandrae fructus----doustnieextractum
353Selenium----doustniewyłącznie w preparatach złożonych
354Sennae folium----doustniezioło pojedyncze, zioło sproszkowane w tabletkach lub w kapsułkach, mieszanka ziołowa
355Serpylli herba----(1) doustnie

(2) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
356Silybi mariani fructus----doustniemieszanka ziołowa, extractum, intractum
357Simeticonum / Dimeticonumdoustnie25 mgwyłącznie w preparatach złożonych (najwyżej 3-składnikowe) ze związkami zobojętniającymi kwas solny w żołądku(1) doustnie

(2) na skórę

(1a)

40 mg

(1b) 25 mg

1a) 1-składnikowy 1b) złożone - w połączeniach (najwyżej 3-składnikowe) ze związkami zobojętniającymi kwas solny w żołądku
358Sinapsis nigrae, albae semandoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze
359Solidaginis herba----doustniemieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, tinctura
360Solutio iodi spirituosa----na skórę
361Sonchi folium---doustnieextractum
362Sorbi fructus----doustniezioło pojedyncze
363Sorbitolum----doodbytniczo
364Spirytus salicylowyna skórę i błony śluzowe100 mlna skórę i błony śluzowe100 ml
365Strobilanthi folium----doustnieextractum
366Sulfogaiacolum----doustnie
367Sulfur----na skórę
368Symphyti radix extractum----na skórę
369Szampony lecznicze----na skórę
370Tamarix gallica herba----doustnieextractum
371Tanaceti tinctura----na skórę
372Tanninum albuminatum / Acidum tannicum----1) na błony śluzowe w jamie ustnej

2) doodbytniczo

3) doustnie

373Taraxaci radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, succus, intractum
374Taraxaci radix cum herba----doustniemieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, succus, intractum
375Taurinum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych
376Teae folium----doustniemieszanka ziołowa
377Terminaliae arjune cortex----doustnieextractum
378Tetracainum hydrochloridum(1) doodbytniczo

(2) na skórę

379Therebintinae oleum----na skórę
380Thiaminum----doustniewyłącznie w preparatach złożonych witaminowych i witaminowo-mineralnych
381Thymi herbadoustniezioło pojedyncze(1) doustnie

(2) na błony śluzowe, miejscowo w jamie ustnej

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, extractum fluidum, tinctura, oleum
382Thymi oleum----(1) do inhalacji

(2) do nosa

(3) miejscowo w jamie ustnej

(4) na skórę

383Thymolum----(1) do nosa

(2) miejscowo w jamie ustnej

(3) na skórę

384Tiliae inflorescentia et foliumdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, sproszkowany surowiec w kapsułkach, mieszanka ziołowa, extractum
385Tioxolonum----na skórę
386Titanium dioxidum----doodbytniczo
387Tocopherolum----(1) doustnie

(2) do nosa

(3) na skórę

(1)

200 mg

388Tormentillae rhizoma----(1) doustnie

(2) na błony śluzowe, miejscowo w jamie ustnej

(3) na skórę

zioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, tinctura
389Triclosanum----na skórę
390Tripaflavinum----na skórę
391Troxerutinum (β-hydroxyethylrutosidum) ----(1) doustnie (2) na skórę
392Ubidecarenonum----doustnie30 mg
393Ulmariae flos----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy
394Ulmi rubrae cortex----doustniemieszanka ziołowa
395Urea peroxidata----na skórę
396Urea pura----na skórę
397Urticae foliumdoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum, succus
398Urticae herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
399Urticae radix----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
400Uvae ursi folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
401Valerianae radix / rhizoma----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, granulat ziołowy, extractum, intractum, tinctura
402Verbasci flos----doustniezioło pojedyncze, extractum
403Verbenae officinalis herba----doustniezioło pojedyncze, extractum
404Violae arvensis herba----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
405Violae tricoloris herbadoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa
406Visci albi herba----doustnieintractum, extractum
407Vitaminum F----na błony śluzowe i skórę
408Vitis idaeae folium----doustniezioło pojedyncze, mieszanka ziołowa, extractum
409Vitis viniferae semen----doustnieextractum
410Wyciąg z oleju awokado i soi----doustnie
411Zeae maydis stigma----doustnieoleum, extractum
412Zedoariae rhizoma----doustniemieszanka ziołowa, extractum
413Zinci undecylenas----na skórę200 mg/g
414Zincum (1) Zinci oxydum, Zinci sulfas, Zinci gluconas, Zinci hydroaspartas

(2) Zinci oxydum

----(1) doustnie

(2) na skórę

(3) doodbytniczo

(1) wyłącznie w preparatach złożonych witaminowo-mineralnych
415Zingiberis rhizomadoustniezioło pojedynczedoustniezioło pojedyncze, sproszkowany surowiec w kapsułkach, extractum

______

1) Z wyjątkiem przetworów z dziurawca stosowanych w zaburzeniach nastroju zawierających surowiec lub ekstrakty standaryzowane na zawartość hiperycyny.

CZĘŚĆ B. Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych:

Do obrotu w punktach aptecznych dopuszczone są produkty lecznicze, określone w obowiązującym Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem:

1) produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego w postaci:

a) roztworów lub zawiesin do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych,

b) roztworów do wstrzykiwań dożylnych,

c) roztworów do wstrzykiwań do linii tętniczej układu dializacyjnego,

d) roztworów do wlewów dożylnych, dotętniczych lub dopęcherzowych,

e) emulsji do wstrzykiwań dożylnych lub domięśniowych;

2) produktów leczniczych w formie:

a) koncentratów,

b) liofilizatów,

c) proszków,

d) liofilizowanych mikrosfer i mikrokapsułek

- służących do przygotowania postaci farmaceutycznych określonych w pkt 1

- z wyjątkiem wody do wstrzykiwań, szczepionek i preparatów jednoskładnikowych zawierających substancje czynne wymienione w poniższej tabeli:

Lp.Substancja czynna
1Glucosum (amp. à 10 ml)
2Natrii chloridum (0,9 %)
3Insulinum
4Heparinum
5Certoparinum natricum
6Enoxaparinum natricum
7Nadroparinum calcicum
8Parnaparinum natricum
9Reviparinum natricum
10Benzylpenicillinum
11Gentamicinum
12Metronidazolum
13Aminophyllinum
14Hydrocortisoni hemisuccinas
15Hydrocortisoni natrii succinas
16Diclofenacum
17Ketoprofenum
18Metamizolum
19Piroxicamum
20Drotaverinum

3) leków narkotycznych;

4) leków psychotropowych, z wyjątkiem preparatów zawierających substancje czynne wymienione w poniższej tabeli:

Lp.Substancja czynna
1Hydroxizinum
2Piracetamum
3Tramadolum

5) leków przeciwnowotworowych i immunomodulacyjnych;

6) wyciągów alergenów do celów leczniczych i testów skaryfikacyjnych;

7) surowców i środków homeopatycznych jednoskładnikowych lub w iniekcjach;

8) surowców do sporządzania leków recepturowych oraz leków aptecznych;

9) produktów leczniczych stosowanych w lecznictwie zamkniętym, określonych w obowiązującym Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  1 WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

1. ABE - płyn do stosowania na skórę

2. Acenol - tabletki, 300 mg (6 tabl.)

3. Acerin - płyn na skórę

4. Acerola - tabletki do ssania

5. Acidoflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

6. Acne Sulf - emulsja do stosowania na skórę

7. Acneflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

8. Acnevulten fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

9. Additiva Calcium. Musujące tabletki z wapniem - tabletki musujące

10. Additiva Ferrum - tabletki musujące

11. Additiva Magnesium. Musujące tabletki z magnezem - tabletki musujące

12. Additiva Multivitamina - tabletki musujące (różne smaki)

13. Additiva Witamina C - tabletki musujące, 200 mg

14. Adiposina - mieszanka ziołowa

15. Advil - tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.)

16. Advil Ultra - kapsułki elastyczne, 200 mg (2, 6, 10 kaps.)

17. Aescin - żel

18. Aesculaforce - tabletki powlekane

19. Aesculan - maść doodbytnicza

20. Aescuven Forte - drażetki

21. Aflomag - tabletki do ssania (10, 20, 30 tabl.)

22. Aflomag - zawiesina doustna (różne smaki)

23. Agnusol - krople doustne

24. Agryflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

25. Agufem - tabletki powlekane

26. Aknefug-Oxid 10 % - żel

27. Aknefug-Oxid 3 % - żel

28. Aknefug-Oxid 5 % - żel

29. Akneroxid 5 - żel

30. Akneroxid L - płyn do stosowania na skórę

31. Aksoderm - maść, 400 j.m./g

32. Aktren - tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.)

33. Akutol - aerozol do stosowania na skórę

34. Alantan - maść

35. Alantan-Plus - krem, maść

36. Alcep - syrop

37. Alcepalan - żel

38. Aliovital - kapsułki elastyczne

39. Aliovital Forte - kapsułki elastyczne

40. Alitol - kapsułki

41. Alka-Prim - tabletki musujące (2 i 10 tabl.)

42. Alka-Seltzer - tabletki musujące, 324 mg (2, 6 i 10 tabl.)

43. Alliofil - tabletki powlekane

44. Alliogal - kapsułki

45. Alliogel - żel

46. Alliorut - tabletki powlekane

47. Altacet - tabletki

48. Altacet - żel

49. Althagem - syrop

50. Althamel - miód leczniczy

51. Altix - krem, 7,5 mg/g

52. Altix - krem, 10 mg/g

53. Alugastrin - tabletki do ssania

54. Alugastrin - zawiesina doustna

55. Alumag - tabletki

56. Alumag - zawiesina doustna

57. Alusal - tabletki do ssania

58. Alvityl - syrop

59. Amarosal - syrop

60. Amfobase - emulsja do stosowania na skórę (tuba 50 g)

61. Amol - płyn do użytku zewnętrznego

62. Amphochol - tabletki

63. Analgol - maść

64. Analgolan - maść

65. Antidol P - tabletki, 500 mg (2, 10 tabl.)

66. Antidral - płyn do stosowania na skórę

67. Antinervinum - syrop

68. Antygrypin - tabletki (6 i 10 tabl.)

69. APAP - tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

70. Aperisan gel - żel do stosowania w jamie ustnej

71. Aphtin - płyn do stosowania w jamie ustnej

72. Apinorm - syrop

73. Apipulmol - syrop (bez Belladonnae w składzie)

74. Apitussic - syrop

75. Arcalen - maść

76. Argocytromag - tabletki

77. Argoeleuter - tabletki

78. Argol Essenza Balsamica - płyn do użytku zewnętrznego i inhalacji

79. Arnisol - płyn do stosowania na skórę

80. Aromagel - żel

81. Aromatol - płyn do użytku zewnętrznego i inhalacji

82. Aronomag - tabletki powlekane

83. Artecholwex - tabletki

84. Arteflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

85. Artemisol - płyn do użytku zewnętrznego

86. Ascalcin - tabletki musujące (6 i 12 tabl.)

87. Ascalcin Plus - proszek musujący (6, 10 szt.) (różne smaki)

88. Ascorgem - krople doustne, roztwór

89. Ascorutical - kapsułki

90. Asmag - tabletki

91. Asmag B - tabletki

92. Asmag forte - tabletki

93. Aspi - tabletki dojelitowe, 325 mg (6 tabl.)

94. Aspirin - tabletki musujące, 500 mg (12 tabl.)

95. Aspirin - tabletki, 500 mg (10 tabl.)

95a. Aspirin Activ - tabletki (10 tabl.)

96. Aspirin C - tabletki musujące (10 tabl.)

97. Asprocol - tabletki (10 tabl.)

98. Aviomarin - tabletki (3 tabl.)

99. Avioplant - kapsułki

100. Avioplant Junior - kapsułki

101. Azucalen - płyn do irygacji

102. Azulan - płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe

103. Azuseptol - płyn

104. B-tabs - tabletki powlekane

105. Babicum - syrop

106. Babka lancetowata fix - zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

107. Balneum Hermal plus - dodatek do kąpieli leczniczej

108. Balsam Szostakowskiego (Vinilinum) - płyn

109. Balsam Świątynia Niebios - maść

110. Balsamum Mentholi Compositum - maść

111. Balsolan - maść

112. Bals-Sulphur żel - żel

113. Ben-Gay maść przeciwbólowa - maść

114. Ben-Gay balsam sportowy - maść

115. Benuron - czopki 125 mg (5 i 10 szt.)

116. Benuron - czopki 250 mg (5 i 10 szt.)

117. Benuron - czopki 500 mg (5 i 10 szt.)

118. Benuron - tabletki 500 mg (10 tabl.)

119. Benzacne - żel, 50 mg/g

120. Benzacne - żel, 100 mg/g

121. Bepanthen - krem, maść

122. Bepanthen Lotion - płyn do stosowania na skórę

123. Bepanthen Plus Cream - krem

124. Berocca Ca, Mg, Zn - tabletki musujące

125. Berocca Ca, Mg, Zn - tabletki powlekane

126. Beta-Karoten - kapsułki

127. Beta-Karoten - tabletki

128. Beta Karoten E - tabletki

129. Beta-Karoten + Witamina E - kapsułki elastyczne

130. Betasol - płyn doustny

131. Biherpan - żel

132. Bilberin - kapsułki elastyczne

133. Bilobil - kapsułki

134. Binat - tabletki

135. Bioaron C - syrop

136. Biogal - kapsułki

137. Bioglicerol - czopki

138. Biohemoril - czopki przeciw hemoroidom

139. Biomag - tabletki powlekane

140. Biovision - kapsułki twarde

141. Biovital - płyn doustny

142. Biovital - tabletki drażowane

143. Biovital Gel (Kinder-Biovital Gel) - żel doustny

144. Biovital N - tabletki drażowane

145. Biovital N - płyn doustny

146. Bobodent - żel

147. Bobofen fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

148. Bobolux - Mieszanka ziołowa dla niemowląt i dzieci

149. Boboterm - krem

150. Bobotic - krople doustne (o smaku malinowym), 66,66 mg/ml

151. Bocheńska lecznicza sól jodowo-bromowa - proszek krystaliczny

152. Bolinet - tabletki musujące, 200 mg (10 tabl.)

153. Bolinet - tabletki powlekane, 200 mg (2,10 tabl.)

154. Boracelle 250 - kapsułki

155. Boracelle 500 - kapsułki

156. Borowinowa kostka iwonicka - okład leczniczy

157. Brevoxyl - żel

158. Brodacid - płyn do stosowania na skórę

159. Bronchial fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

160. Bronchicum N - syrop

161. Bronchicum T - tabletki do ssania

162. Bronchomil - syrop

163. Bronchosol - syrop

164. Bronchovit - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

165. Buerlecithin - płyn doustny

166. Calben - syrop

167. Calcipiryna - tabletki

168. Calcium - proszek musujący (różne smaki)

169. Calcium - syrop (różne smaki)

170. Calcium - tabletki musujące

171. Calcium 100 - tabletki do ssania

172. Calcium 200 - proszek musujący

173. Calcium 500 - proszek musujący

174. Calcium 500 - tabletki do ssania

175. Calcium 500 D - proszek musujący

176. Calcium C - tabletki musujące (różne smaki)

177. Calcium C effervescens - proszek musujący

178. Calcium z witaminą C - tabletki musujące (różne smaki)

179. Calcium C 210-farmaco (o smaku cytrynowym) - tabletka musująca

180. Calcium C 210-farmaco (o smaku grejpfrutowym) - tabletka musująca

181. Calcium C 210-farmaco (o smaku pomarańczowym) - tabletka musująca

182. Calcium effervescens - granulat musujący

183. Calcium-farmaco (bez dodatków smakowych) - tabletka musująca

184. Calcium-farmaco (o smaku cytrynowym) - tabletka musująca

185. Calcium-farmaco (o smaku malinowym) - tabletka musująca

186. Calcium-farmaco (o smaku pomarańczowym) - tabletka musująca

187. Calcium gluconicum - tabletki

188. Calcium plus - proszek musujący (różne smaki)

189. Calcium Pliva - tabletki musujące

190. Calcium Syrop - syrop

191. Calcium-Polfa 200 - tabletki musujące

192. Calcium-Polfa 500 - proszek musujący

193. Calcium-Sandoz Forte - tabletki musujące

194. Callus - plastry

195. Calmina - tabletki powlekane

196. Calperos 1000 - kapsułki (30 kaps.)

197. Calperos 500 - kapsułki (30 kaps.)

198. Calpol 125 - czopki 125 mg (10 szt.)

199. Calpol 80 - czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.)

200. Caltrate 600 + Witamina D - tabletki powlekane

201. Caltrate Plus - tabletki powlekane

202. Capivit A+ E (mitte, forte) - kapsułki elastyczne

203. Capsigel N - emulsja na skórę

204. Carbo medicinalis - kapsułki (10, 20 kaps.)

205. Carbo Medicinalis - tabletki (20 tabl.)

206. Cardiactiv - płyn doustny

207. Cardiamidum - krople doustne, roztwór

208. Cardiobell - tabletki powlekane

209. Cardiobonisol - płyn doustny

210. Cardiogran - granulat ziołowy

211. Cardiol C - krople doustne, roztwór

212. Cardiosan - mieszanka ziołowa

213. Cardiotonic - płyn doustny

214. Cardiovex - tabletki

215. Cardiplant - tabletki powlekane

216. Carmolis - płyn

217. Crateplant - kapsułki

218. Castagnus - tabletki

219. Cebion - krople doustne, roztwór

220. Cebion - tabletki do ssania (różne smaki)

221. Cebion Multi - krople doustne, roztwór

222. Centrum - tabletki powlekane

223. Centrum Junior - tabletki do ssania

224. Centrum Silver - tabletki powlekane

225. Cepan - krem

226. Cerutin - tabletki powlekane

227. Cetebe - kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

228. Cetriscabin - emulsja do stosowania miejscowego

229. Chelicur - płyn doustny

230. Chlorchinaldin - tabletki do ssania

230a. Cholagoga I - mieszanka ziołowa

230b. Cholagoga II - mieszanka ziołowa

230c. Cholagoga II fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

231. Cholagoga III - mieszanka ziołowa

232. Cholavit - mieszanka ziołowa

233. Cholegran - granulat ziołowy

234. Cholinex - pastylki, pastylki (bez cukru)

235. Chronocard forte - tabletki drażowane

236. Chudeus-Fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

237. Ciechociński Ług Leczniczy - roztwór do stosowania zewnętrznego

238. Ciechociński Szlam Leczniczy - proszek krystaliczny do stosowania zewnętrznego

239. Circulosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

239a. Cirkused - tabletki drażowane

240. Citropepsin - płyn doustny

241. Clearasil Ultra 10 - żel

242. Cocois - maść

243. Codipar - tabletki, 500 mg (6, 10 tabl.)

244. Codipar - tabletki musujące, 500 mg (6,10 tabl.)

245. Codipar 250 - czopki doodbytnicze 250 mg (10 szt.)

246. Codipar 500 - czopki doodbytnicze 500 mg (10 szt.)

247. Codipar Plus - tabletki powlekane

248. Coffepirine Tabletki od bólu głowy - tabletki (6 tabl.)

249. Coldrex na kaszel - syrop, 100 mg/5 ml

250. Comarol - krem

251. Contratubex - żel

252. Cordaflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

253. Corn - plastry

254. Corn (Washproof) - plastry

255. Corn and Callus - płyn do stosowania na skórę

256. Cratinex - krople

257. Cratonic - tabletki powlekane

258. Cravisol - płyn doustny

259. CRP - tabletki powlekane

260. Cynacholin - płyn doustny

261. Cynarex - tabletki

262. Czopki Glicerolowe - czopki doodbytnicze

263. Czopki Glicerynowe - czopki doodbytnicze

264. Debelizyna - pasta do sporządzania zawiesiny doustnej

265. Deep Freeze - żel

266. Deep Heat Spray - aerozol do stosowania zewnętrznego

267. Deep Heat - krem

268. Deep Relief - żel

269. Degrovit - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

270. Delacet - płyn do stosowania na skórę

271. Dentinox N - żel do stosowania na dziąsła

272. Dentosept - płyn do stosowania w jamie ustnej

273. Depulol - żel

274. Derhotill - maść

275. Dermabion - tabletki powlekane

276. Dermaknel - krem

277. Dermatol - proszek do stosowania na skórę

278. Dermopanten - maść

279. Dermopur - puder płynny

280. Dermosavit - maść, 500 j.m./g

281. Dermovit A - maść, 500 j.m./g

282. Dermovit E - maść, 20 mg/g

283. Dermovit F - maść

284. Dernilan - krem

285. Dernilan - maść

286. Dexprofen 150 - tabletki, 150 mg (1, 2, 6 tabl.)

287. Dezorol - płyn do stosowania na skórę

288. Diabecal - syrop

289. Diabetofort - płyn doustny

290. Diabetogran - granulat

291. Diabetosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

292. Diabetovit - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

293. Diabetussic - płyn doustny

294. Diarroten-fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

295. Diges tonic - płyn doustny

296. Digesflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

297. Digestosan - mieszanka ziołowa

298. Diurecol - mieszanka ziołowa, mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

299. Diuronis - płyn doustny

300. Diverin - żel, 50 mg/g

301. Dolgit - krem

302. Dolgit - żel

303. Dolobene - żel

304. Dolomit-Granulat - granulat

305. Dolomit - tabletki (różne smaki)

306. Dolores - tabletki

307. Doppelherz Energovital-Tonic - płyn doustny

308. Doppelherz® Selevit - kapsułki

309. Doppelherz Vitalkapseln - kapsułki

310. Dormiplant - tabletki powlekane

311. Duofilm - płyn do stosowania na skórę

312. Duovit - tabletki powlekane

313. Duphalac - syrop

314. E 45 - krem

315. Ecomer - kapsułki elastyczne

316. Efferalgan - czopki doodbytnicze 150 mg (10 szt.)

317. Efferalgan - czopki doodbytnicze 300 mg (10 szt.)

318. Efferalgan - czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.)

319. Efferalgan - tabletki musujące, 500 mg (4, 6 i 8 tabl.)

320. Efferalgan - tabletki, 500 mg (8 tabl.)

321. Efferalgan Vitamin C - tabletki musujące (10 tabl.)

322. Effervit calcium - proszek musujący

323. Ekogal - kapsułki elastyczne

324. Ekovit - tabletki

325. Elevit Pronatal - tabletki powlekane

326. Elmex - żel

327. Emochol - żel, 100 mg/g (50 g)

327a. Emorect - żel

328. Enema - roztwór do wlewów doodbytniczych

329. Enterol 250 - kapsułki

330. Enterol 250 - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

331. Enteroplant - kapsułki

332. Envit Q 10 - tabletki, 30 mg

333. Erka - tabletki (6,10 tabl.)

334. Escalar - maść

335. Esceven - tabletki powlekane

336. Esceven - żel do stosowania zewnętrznego

337. Espumisan - kapsułki

338. Esputicon - krople doustne, 20 mg/1 kroplę

339. Etofina - tabletki (6 i 10 tabl.)

340. Etomar - tabletki (6 i 8 tabl.)

341. Etopiryna - tabletki od bólu głowy - tabletki (6 i 10 tabl.)

342. Etoran - tabletki (6 i 12 tabl.)

343. Etoran Extra - tabletki (6 i 12 tabl.)

344. Eukaliptiss - maść

345. Evana - tabletki powlekane

346. Evening Primrose Oil - kapsułki

347. Expeflos - mieszanka ziołowa

348. Falvit - tabletki drażowane

349. Falvit - tabletki powlekane

350. Farfplant - syrop

351. Fastum - żel 2,5 % (25 mg/g)

352. Febrofen - żel, 25 mg/g

353. Feloran - żel

354. Fenistil - emulsja na skórę

355. Fenistil - żel

356. Filomag B6 - tabletki

357. Finalgel sport - żel

358. Fitolizyna - pasta do przygotowania zawiesiny doustnej

358a. Fito - Mix I - mieszanka ziołowa

358b. Fito - Mix II fix - mieszanka ziołowa dozowana

358c. Fito - Mix IV fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

358d. Fito - Mix VII fix - mieszanka ziołowa

358e. Fito - Mix VIII - mieszanka ziołowa

358f. Fito - Mix IX fix - mieszanka ziołowa

358g. Fito - Mix X fix - mieszanka ziołowa

358h. Fito - Mix XI fix - mieszanka ziołowa dozowana

358i. Fito - Mix XIII fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

359. Flavobil - tabletki powlekane

359a. Fleet Phospho Soda - roztwór doustny

360. Fluocaril Bi-Fluore 250 - pasta do zębów

361. Fluogum - guma do żucia lecznicza (różne smaki)

362. Folacid 0,4 - tabletki (30 tabl.)

363. Folik - tabletki, 0,4 mg

364. Fortalgin C - tabletki musujące (10 tabl.)

365. Fortestomachicae - płyn doustny

366. Freederm Tar Shampoo - szampon leczniczy

367. FrutiCal 200 - tabletki do ssania (różne smaki)

368. Galomega - kapsułki elastyczne

369. Gal-Vit - kapsułka elastyczna

370. Gałki z propolisem dopochwowe - gałki dopochwowe

371. Gargarin - proszek do sporządzenia płynu do płukania gardła

372. Gargarisma prophylacticum - płyn

373. Gastal - tabletki do ssania o smaku miętowym

374. Gastal - zawiesina doustna

375. Gastrina - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

376. Gastrinal - tabletki do ssania

377. Gastrobonisan - mieszanka ziołowa

378. Gastrobonisol - płyn doustny

379. Gastrofan - tabletki do ssania

380. Gastrogalen - krople doustne

381. Gastrogran - granulat ziołowy

382. Gastromal - zawiesina doustna

383. Gastrosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

383a. Gastrosil - kapsułki 40 mg

384. Gastrosil - krople doustne, emulsja, 66, 67 mg/ml (30 ml)

385. Gastrosol - krople doustne

386. Gastrovit - mieszanka ziołowa

387. Gealcid - tabletki

388. Gelatum Aluminii phosphorici - zawiesina doustna

389. Geriacaps - kapsułki twarde

390. Geriatrix - tabletki musujące

391. Geriavit Pharmaton - kapsułki

392. Gerovital Zdrovit - syrop

393. Ginjal - kapsułki

394. Ginkgocard - płyn

395. Ginkoba - tabletki powlekane

396. Ginkofar - tabletki powlekane

397. Ginkofar forte - tabletki powlekane

398. Ginkovital - tabletki powlekane

399. Ginsamix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

400. Ginsana G 115 - kapsułki

401. Ginsana G 115 - tabletki do ssania

402. Ginsana G 115 - płyn doustny

403. Ginselin - tabletki powlekane

404. Ginsengin 200 - płyn doustny

405. Ginsengin 400 - płyn doustny

406. Ginsengin 600 - płyn doustny

407. Ginsengin C 200 - płyn doustny

408. Ginsenol - płyn doustny

409. Glucardiamid - tabletki do ssania

410. Gluxonit - płyn do płukania jamy ustnej

411. Guajazyl - syrop

412. Guajazyl - tabletki, 100 mg

413. Guttae cardiacae - krople

414. Guttae stomachicae - krople

415. Halset - tabletki do ssania

416. Hansaplast ABC - plaster leczniczy

417. Hasceral - maść

418. Hascosept - płyn do stosowania w jamie ustnej

419. Hemolan - czopki przeciw hemoroidom

420. Hemorigen - tabletki

421. Hemoroflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

422. Hemorol - czopki doodbytnicze

423. Hemostin - aerozol do stosowania zewnętrznego

424. Heparyl - maść

425. Hepatina - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

426. Herbapect - syrop

427. Herbaton - krople

428. Herbogastrin - płyn doustny

429. Herbolen - maść

430. Herbolen D - maść

431. Hipokrates - mieszanka ziołowa

432. Hipokrates fix - mieszanka ziołowa

433. Hova - tabletki powlekane

434. H-Pantoten - tabletki

435. Husk - proszek doustny

436. Hydrogenii peroxydum - wszystkie dopuszczone do obrotu

437. Ibufen - zawiesina doustna, 100 mg/5 ml (100 g)

438. Ibufen - żel, 100 mg/g

439. Ibum - kapsułki elastyczne, 200 mg (7, 10 kaps.)

440. Ibum - zawiesina doustna 100 mg/5 ml (125 ml)

441. Ibuprofen - tabletki drażowane, tabletki powlekane 200 mg (10 tabl.)

442. Ibuprofen - żel

443. Ibuprom - tabletki powlekane, 200 mg (2, 6, 10 tabl.)

444. Ibusan 200 - tabletki powlekane, 200 mg (10 tabl.)

445. Icy Rub Gel - żel

446. Ideos - tabletki do ssania

447. Infacol - zawiesina doustna, 40 mg/ml (50 ml)

448. Infektoten fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

449. Inhalol - płyn do inhalacji parowej

450. Intractum Crataegi - płyn doustny

451. Intractum Hippocastani - płyn doustny

452. Intractum Hyperici - płyn doustny

453. Intractum Melissae - płyn doustny

454. Intractum Visci - płyn doustny

455. Ispagul - zioło pojedyncze

456. Jacutin - żel, emulsja na skórę

457. Jodyna - roztwór

458. Juvit - krople

459. Kalium hypermanganicum - tabletki i kryształki

460. Kalium guajacolosulfonicum - tabletki

461. Kalms - tabletki

462. Kamagel - żel

463. Kamistad Gel - żel

464. Kapsiplast - plaster leczniczy na skórę

465. Keratolysin - maść

466. Ketoprofen - żel, 25 mg/g

467. Ketores - żel, 2,5 %

468. Kiddi® Fizz - tabletki musujące

469. Kinder Biovital - płyn doustny

470. Kinder Biovital Toffy - tabletki

471. Klimadynon - tabletki powlekane

472. Klimax - płyn doustny

473. Klosterfrau Activ Kapseln - kapsułki

474. Kłącze imbiru - zioło pojedyncze

475. Kłącze kurkumy - zioło pojedyncze

476. Kłącze perzu - zioło pojedyncze

477. Kłącze pięciornika - zioło pojedyncze

478. Kłącze wężownika - zioło pojedyncze

479. Kłodawska Sól Magnezowo-Potasowa do zabiegów balneologicznych - proszek drobnokrystaliczny

480. Koenzym Q10 - tabletki, 30 mg

480a. Kofepar - tabletki (10, 12 tabl.)

481. Kofex - pastylki

482. Kofex - tabletki do ssania

483. Kopiryna - tabletki (6 i 12 tabl.)

484. Kora dębu - zioło pojedyncze, kapsułki

485. Kora kruszyny - zioło pojedyncze

486. Kora wierzby - zioło pojedyncze, zioło pojedyncze rozdrobnione

487. Korzeń arcydzięgla - zioło pojedyncze

488. Korzeń cykorii podróżnika - zioło pojedyncze

489. Korzeń goryczki - zioło pojedyncze

490. Korzeń kozłka - zioło pojedyncze

491. Korzeń lubczyka - zioło pojedyncze

492. Korzeń lukrecji - zioło pojedyncze

493. Korzeń łopianu - zioło pojedyncze

494. Korzeń mniszka - zioło pojedyncze

495. Korzeń mydlnicy - zioło pojedyncze

496. Korzeń podróżnika - zioło pojedyncze

497. Korzeń prawoślazu - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

498. Korzeń rzewienia - zioło pojedyncze

499. Korzeń wilżyny - zioło pojedyncze

500. Korzeń żeń-szenia - zioło pojedyncze

501. Koszyczek arniki - zioło pojedyncze

502. Koszyczek nagietka - zioło pojedyncze, zioło pojedyncze rozdrobnione, zioło rozdrobnione w torebkach do zaparzania

503. Koszyczek rumianku - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

504. Krople anyżowe - płyn

505. Krople miętowe - płyn

506. Krople nasercowe - płyn

507. Krople uspokajające - płyn

508. Krople walerianowe - płyn

509. Krople żołądkowe - krople (zawierające wyłącznie składniki pochodzenia roślinnego)

510. Krople żołądkowe forte - krople doustne

511. Krople żołądkowe T - krople, krople doustne, roztwór

512. Kwai - tabletki powlekane

513. Kwas foliowy - tabletki, 400 mcg

514. Kwiat akacji - zioło pojedyncze

515. Kwiat bławatka - zioło pojedyncze

516. Kwiat bzu czarnego - zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

517. Kwiat dziewanny - zioło pojedyncze

518. Kwiat jasnoty - zioło pojedyncze

519. Kwiat kasztanowca - zioło pojedyncze

520. Kwiat krwawnika - zioło pojedyncze

521. Kwiat lawendy - zioło pojedyncze

522. Kwiat malwy czarnej - zioło pojedyncze

523. Kwiat nagietka - zioło pojedyncze

524. Kwiat rumianu rzymskiego - zioło pojedyncze

525. Kwiat ślazu - zioło pojedyncze

526. Kwiat wiązówki - zioło pojedyncze

527. Kwiat wrzosu - zioło pojedyncze

528. Kwiatostan głogu - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsułki

529. Kwiatostan kocanek - zioło pojedyncze

530. Kwiatostan lipy - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsułki

531. Kwiatostan rumianku - zioło pojedyncze

532. Lactulose-MIP - syrop

533. Lactulosum - syrop

534. Lagosa - drażetki

535. Laktomag - tabletki

536. Laktomag B6 - tabletki

537. Lanceticum - syrop

538. Lawenol - płyn

539. Laxacur - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

540. Laxaflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

541. Laxamix 1 - kapsułki twarde

542. Laxiplant - kapsułki

543. Lecitan - emulsja doustna

544. Lecithin Nerven Tonicum (Biovital Lecytyna) - płyn doustny

544a. Lecytyna E - tabletki powlekane

545. Lecytyna Plus (Leciton) - płyn doustny

546. Legalon 140 - drażetki

547. Legalon 70 - drażetki

548. Lekosen - tabletki powlekane

549. Linal - zawiesina doustna

550. Linamon - tabletki powlekane

551. Linea - kapsułki

552. Linia - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

553. Linia Maxi - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

554. Linoeparol - krem

555. Linoeparol - maść

556. Linola - dodatek do kąpieli leczniczej

557. Linola - krem

558. Linola - maść

559. Linomag - krem

560. Linomag - maść

561. Linomag - płyn do stosowania na skórę

562. Lioton 1000 - żel

563. Liść babki lancetowatej - zioło pojedyncze

564. Liść babki zwyczajnej - zioło pojedyncze

565. Liść bobrka - zioło pojedyncze

566. Liść borówki brusznicy - zioło pojedyncze

567. Liść brzozy - zioło pojedyncze

568. Liść jeżyny - zioło pojedyncze

569. Liść maliny - zioło pojedyncze

570. Liść mate - zioło pojedyncze

571. Liść mącznicy - zioło pojedyncze

572. Liść melisy - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

573. Liść mięty pieprzowej - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

574. Liść orzecha włoskiego - zioło pojedyncze

575. Liść ortosyfonu - zioło pojedyncze

576. Liść pokrzywy - zioło pojedyncze, zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

577. Liść pokrzywy fix - zioło pojedyncze, rozdrobnione w torebkach do zaparzania

578. Liść porzeczki czarnej - zioło pojedyncze

579. Liść rozmarynu - zioło pojedyncze

580. Liść senesu - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsułki

581. Liść szałwii - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

582. Liść ślazu - zioło pojedyncze

583. Liv 52 - tabletki

584. Lokomotiv - kapsułki

585. Lubexyl - zawiesina na skórę

586. Lumbolin - maść

587. Lupulina - kapsułki

588. Maalox - tabletki

589. Maalox - zawiesina doustna

590. Maglek B6 - tabletki

591. Magne B6 - roztwór doustny

592. Magne B6 - tabletki powlekane

593. Magnefar - tabletki

594. Magnefar B6 - tabletki

595. Magnesium Asparticum 0,6 - tabletki

596. Magnesium effervescens - granulat musujący

597. Magnesol 150 - tabletki musujące

598. Magnezin - tabletki

599. Magnezytki - tabletki powlekane

600. Magvit B6 - tabletki dojelitowe

601. Magsolvit B6 - syrop

602. Malugastrin - tabletki do ssania

603. Malugastrin - zawiesina doustna

604. Manti - tabletki do ssania (różne smaki)

605. Manti - zawiesina doustna

606. Mariomigran - płyn doustny

607. Maść arnikowa - maść

607a. Maść borowinowa - maść

608. Maść bursztynowa

609. Maść cynkowa

610. Maść cynkowa z kwasem salicylowym

611. Maść ichtiolowa

612. Maść kamforowa - maść

612a. Maść kasztanowa - maść

613. Maść majerankowa - maść

614. Maść na odciski - maść

615. Maść Nagietkowa - maść

616. Maść ochronna z witaminą A - maść, 800 j.m./g

617. Maść pielęgnacyjna dla dzieci "Pupilek" - maść

618. Maść Pięciornikowa złożona - maść

619. Maść Propolisowa - maść

620. Maść przeciw odciskom - maść

621. Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry - maść

622. Maść szałwiowa - maść

622a. Maść tranowa - maść

623. Maść witaminowa ochronna - maść, 800 j.m./g

624. Maść z salicylanem metylu

624a. Maść z sulfobituminianem amonowym - maść

625. Maść z witaminą A - maść, 400 j.m./g

626. MBE - kapsułki elastyczne

627. Melalthaeae - syrop

628. Melalthaeae D - syrop

629. Melfarfarae - syrop

630. Melfoeniculi - syrop

631. Meliherp - maść

632. Melipass G - krople doustne, roztwór

633. Melipass - syrop

634. Melisal forte - syrop

635. Melisana Klosterfrau - płyn doustny

636. Melissed - syrop

637. Melis-Tonic - płyn doustny

638. Memoplant - krople doustne, roztwór

639. Memoplant - tabletki powlekane

640. Menocaston - krople doustne

641. Menofem - tabletki powlekane

642. MenthoBalm - maść

643. Mentho-Paraffinol - płyn doustny

644. Menthosept - tabletki do ssania

644a. Mentisana - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

645. Mentowal - krople doustne

646. Merz Spezial Dragees - tabletki drażowane

647. Metaflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

648. Migrenol - płyn do stosowania na skórę

649. Miniderm - plaster leczniczy na skórę

650. Miwana-Natrii chloridum 0,9 % - aerozol do nosa

651. Mixtura Pepsini - płyn doustny

652. Młode Pędy Sosny - zioło pojedyncze

653. Monovitan C - tabletki, 50 mg

654. Monovitan C - krople doustne, roztwór

655. Mucofalk A - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

656. Mucofalk O - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

657. Mucosit - płyn do płukania jamy ustnej

658. Mucosit - żel do stosowania na dziąsła

659. Multavit Junior - proszek do sporządzenia roztworu (różne smaki)

660. Multavit o smaku pomarańczowym - proszek musujący do sporządzania roztworu doustnego

661. Multisal - tabletki powlekane

662. Multi-Sanostol - syrop

663. Multi-tabs - krople

664. Multi-tabs - tabletki do ssania (różne smaki), tabletki powlekane

665. Multi-tabs Classic - tabletki powlekane

666. Multivitaminum - drażetki

667. Multivitaminum - tabletki powlekane

668. Multivitaminum forte - drażetki

669. Multivitamol - syrop

670. Mykofar Forte - puder leczniczy

671. Mykofar Mite - puder leczniczy

672. Naklofen gel - żel

673. Nalewka bursztynowa

674. Naowocnia fasoli - zioło pojedyncze

675. Naproxen - żel, 100 mg/g

676. Naproxen - żel, 12 mg/g

677. Naproxen - żel, 30 mg/g

678. Nasienie gorczycy białej

679. Nasienie gorczycy czarnej - zioło pojedyncze

680. Nasienie kozieradki - zioło pojedyncze, sproszkowane

681. Nasienie lnu - zioło pojedyncze

682. Nasiona babki płesznika - nasiona

683. Nasiona dyni - zioło pojedyncze

684. Nasiona Plantago ovata - zioło pojedyncze

685. Natrium chloratum 0,9 % - płyn do przemywania oczu

686. Naturkaps Tran 500 mg - kapsułki elastyczne

687. Naturalny Beta Karoten-Prowitamina A - tabletki

688. Naturapia-Menopauza - tabletki powlekane

689. Naturapia Calcium-Complex - tabletki powlekane

690. Naturkaps Koenzym Q 10 - kapsułki elastyczne

691. Naudicelle - kapsułki miękkie

692. Nefrobonisol - płyn doustny

693. Nefrofit fix - mieszanka ziołowa

694. Nefrol - płyn doustny

695. Nefrosept - płyn doustny

696. Neo-Aesculan - żel doodbytniczy

697. Neo-Angin - tabletki do ssania

698. Neo-Capsiderm - maść

699. Neocardina - krople doustne, roztwór

700. Neocholagoga III fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

700a. Neoglandyna - kapsułki żelatynowe

701. Neonormosan - mieszanka ziołowa

702. Neonormovit - mieszanka ziołowa

703. Neopyrin ASA - tabletki (2, 6 i 10 tabl.)

704. Neospasmol - krople

705. Neospasmina - syrop

706. Neo-Tormentil - maść

707. Nervendragees-ratiopharm - tabletki drażowane

708. Nervinex-fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

709. Nervinol - mieszanka ziołowa, mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

710. Nervinum-fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

711. Nervogran - granulat ziołowy

712. Nervomix - kapsułki

713. Nervosan - mieszanka ziołowa

714. Nervosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

715. Nervosol - płyn

715a. Nervosol K - krople uspokajające

716. Nervostop - tabletki powlekane

717. Nervobonisol - płyn doustny

718. Nerwonal - krople doustne

719. Nerwovit - mieszanka ziołowa

720. Neuroflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

721. Neurosina - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

722. Nicorette - guma do żucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

723. Nicorette - guma do żucia, lecznicza, 4 mg (15, 30 szt.)

724. Nicorette Microtab - tabletki podjęzykowe, 2 mg (30 szt.)

725. Nicorette Microtab - tabletki podjęzykowe, 4 mg (30 szt.)

726. Nicorette Mint - guma do żucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

727. Nicorette Mint - guma do żucia, lecznicza, 4 mg (15, 30 szt.)

728. Nicotinell Fruit - guma do żucia lecznicza, 2 mg (12 i 24 szt.)

729. Nicotinell Mint - guma do żucia lecznicza, 2 mg (12 i 24 szt.)

730. Nicotinell Fruit - guma do żucia lecznicza, 4 mg (12 i 24 szt.)

731. Nicotinell Mint - guma do żucia lecznicza, 4 mg (12 i 24 szt.)

732. Niquitin - pastylki do ssania, 2 mg (36 szt.)

733. Niquitin - pastylki do ssania, 4 mg (36 szt.)

734. Nitrofurazon - maść

735. Nizoral - szampon leczniczy

736. Normalac - syrop

737. Normogran - granulat ziołowy

738. Normolax - tabletki do zaparzania

739. Normosan - mieszanka ziołowa

740. Normosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

741. Normovit - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

742. Noverban - syrop

743. Novoscabin - płyn do stosowania na skórę

744. Nurofen - tabletki powlekane, 200 mg (4, 6 i 12 tabl.)

745. Nurofen - zawiesina dla dzieci, 100 mg/5 ml (100 ml i 150 ml)

746. Nurofen Topss 200 - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 200 mg (2, 4, 6, 12 tabl.)

747. Nurofen Ultrafast - kapsułki elastyczne, 200 mg (4, 10 kaps.)

748. Oeparol - kapsułki

749. Oftarinol - płyn do przemywania oczu

750. Oilatum - emulsja do kąpieli

751. Oilatum - żel do kąpieli leczniczej

752. Oilatum Plus - emulsja do kąpieli leczniczej

753. Olbas Oil - płyn do sporządzania inhalacji parowej

754. Olbas Pastilles - pastylka

755. Olej z nasion wiesiołka - kapsułki elastyczne

756. Olej z nasion wiesiołka dwuletniego - kapsułki

757. Olejki lecznicze - wszystkie dopuszczone do obrotu

758. Oleum Camphoratum/Olej kamforowy - wszystkie dopuszczone do obrotu

759. Oleum Lini - płyn

760. Oleum Ricini - płyn

761. Olfen - żel

762. Optiderm - krem

763. Optiderm F - krem

764. Osteogel - zawiesina doustna

765. Ostical - proszek do sporządzania roztworu doustnego

766. Owoc anyżu - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

767. Owoc borówki czernicy - zioło pojedyncze

768. Owoc bzu czarnego - zioło pojedyncze

769. Owoc dzikiej róży - zioło pojedyncze

770. Owoc głogu - zioło pojedyncze

771. Owoc jałowca - zioło pojedyncze

772. Owoc jarzębiny - zioło pojedyncze

773. Owoc kminku - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

774. Owoc kolendry - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

775. Owoc kopru włoskiego - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsułki

776. Owoc maliny - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

777. Owoc róży - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

778. Owoc tarniny - zioło pojedyncze

779. Owocnia fasoli - zioło pojedyncze

780. Oximag - tabletki powlekane

781. OXY-10 - zawiesina na skórę

782. Oystercal D 500 - tabletka powlekana

783. Padma 28 - tabletki

784. Pagosid - tabletki

785. Panadol Extra - tabletki powlekane (12 tabl.)

786. Panadol Rapid - tabletki powlekane (6, 8 tabl.)

787. Panadol Rapid - tabletki musujące, 500 mg (12 tabl.)

788. Panadol - tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

789. Panaxan - kapsułki twarde

790. Panaxan - płyn doustny

790a. Pankrosan - mieszanka ziołowa

791. Pankreaflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

792. Panpiryna Tabletki od bólu głowy - tabletki (6 i 10 tabl.)

793. Panthenol - aerozol do stosowania zewnętrznego

794. Panvitan - Zestaw witaminowy dla kobiet - tabletki powlekane

795. Panvitan - Zestaw witaminowy dla mężczyzn - tabletki powlekane

796. Panvitan - Zestaw witaminowy dla osób starszych - tabletki powlekane

797. Paracetamol - czopki doodbytnicze 125 mg (10 szt.)

798. Paracetamol - czopki doodbytnicze 250 mg (10 szt.)

799. Paracetamol - czopki doodbytnicze 500 mg (10 szt.)

800. Paracetamol - czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.)

801. Paracetamol - czopki doodbytnicze 50 mg (10 szt.)

802. Paracetamol - tabletki, 250 mg (10 tabl.)

803. Paracetamol - tabletki, 500 mg (2, 6, 8 i 10 tabl.)

804. Paracetamol o smaku malinowym - tabletki 150 mg

805. Paracetamol o smaku truskawkowym - tabletki 150 mg

806. Paradentosol - płyn do stosowania w jamie ustnej

807. Parafina ciekła

808. Passibil - płyn doustny

809. Passiflor - płyn

810. Passispasmin - syrop

811. Passispasmol - płyn doustny

812. Pasta borowinowa lecznicza - pasta do stosowania na skórę

813. Pasta cynkowa

814. Pasta Zinci - pasta

815. Pastylki Wykrztuśne - tabletki do ssania

816. Pasty, żele do zębów - wszystkie zarejestrowane

817. Patentex Oval N - globulki dopochwowe

818. Pączki sosny - zioło pojedyncze

819. Pączki topoli - zioło pojedyncze

820. Pectobonisol - płyn doustny

821. Pectosol - płyn doustny

822. Pediflos - mieszanka ziołowa

823. Pedipur - puder płynny

824. Pektosan - mieszanka ziołowa

825. Pelogel - borowinowy żel stomatologiczny - żel

826. Peponen - kapsułki elastyczne

827. Peposterol - kapsułki elastyczne

828. Perfocrat - płyn doustny

829. Persen - tabletki powlekane

830. Persen forte - kapsułki twarde

831. Pertlenon - tabletki do sporządzenia roztworu

832. Pervivo - płyn doustny

833. Pharmaton - tabletki powlekane

833a. Phytopharm Urovit - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

834. Piascledine 300 - kapsułki twarde

835. Pigmentum Castellani - płyn do stosowania na skórę

836. Pikovit - syrop

837. Pikovit - tabletki do ssania

838. Pinimentol - płyn do sporządzania inhalacji parowej

839. Pinosol - krem do nosa

840. Pinosol - maść do nosa

841. Pioktanina - roztwór etanolowy 1 % - płyn do stosowania na skórę

842. Plantagen - syrop

843. Plantagis - syrop

844. Plantex - granulat do przygotowania roztworu doustnego

845. Plaster na odciski - plaster leczniczy

846. Plaster nostrzykowy

847. Plaster rozgrzewający ABC - Plaster leczniczy

848. Plusssz Junior - tabletki musujące

849. Plusssz Multiwitamina - tabletki musujące

850. Plusssz Witamina C - tabletki musujące

851. Płyn Burowa

852. Płyn na odciski - płyn

853. Polopiryna - tabletki dojelitowe, 500 mg (20 tabl.)

854. Polopiryna C - tabletki musujące (10 tabl.)

855. Polopiryna S - tabletki, 300 mg (6 tabl.)

856. Polovital C - tabletka musująca, 500 mg

857. Polytar AF - szampon przeciwłupieżowy

858. Polytar Liquid - szampon leczniczy

859. Porost islandzki - zioło pojedyncze

860. Prenatal - tabletki powlekane

861. Preparation H - czopki doodbytnicze

862. Preparation H - maść

863. Preparation H żel - żel doodbytniczy

864. Profenid - żel, 25 mg/g

865. Prolipid - kapsułki twarde

866. Propolan - maść

867. Propolan - płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe

868. Propolis - płyn do natryskiwania na skórę i błony śluzowe

869. Propolis - płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe

870. Propolis - maść

871. Propolisol - płyn do natryskiwania na skórę i błony śluzowe

872. Propolisol - płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe

873. Prostaflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

874. Prostaherb N - tabletki drażowane

875. Prostalizyna - pasta do sporządzania zawiesiny doustnej

876. Prostamer - kapsułki elastyczne

877. Prostapol - płyn doustny

878. Prostasan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

879. Prosterol - kapsułki

880. Prostogal - kapsułki elastyczne

881. Proszek do płukanki (Gargarin) - proszek do sporządzenia płynu do płukania jamy ustnej

882. Przykwiatki chmielu - zioło pojedyncze

883. Psorisan 10 % - maść

884. Psorisan 20 % - maść

885. Psychotonisol - płyn doustny

886. Puder Płynny - zawiesina na skórę

887. Puder płynny wysuszający - zawiesina na skórę

888. Puder płynny z anestezyną - zawiesina

889. Pudroderm - zawiesina do stosowania na skórę

890. Pudrospan - Puder płynny - zawiesina na skórę

891. Pulmex Baby - maść

892. Pulmonil - maść

893. Pulmosan - mieszanka ziołowa

894. Purgaten fix - mieszanka ziołowa

895. Pyoctaninum Coeruleum Solutum 0,5 % - płyn do stosowania na skórę

896. Pyoctaninum Coeruleum 1 % - roztwór wodny

897. Pyoctaninum Coeruleum 1 % - roztwór spirytusowy

898. Pyrosal - syrop

899. Pyrosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

900. Pyrotex-fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

901. Ranvit-C - tabletki, 50 mg

902. Ranvit-C - tabletki, 100 mg

903. Raphacholin AC - drażetki

904. Raphacholin C - tabletki drażowane

905. Rectosec - maść doodbytnicza

906. Rectosol-Cream - krem

907. Redinac - tabletki do ssania

908. Red-Slim Tea - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

909. Reducenol - mieszanka ziołowa

910. Reducenol - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

911. Regulatex-fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

912. Regulavit - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

913. Regulax - pastylki do ssania

914. Rektiolax - płyn doodbytniczy

915. Rektosan - mieszanka ziołowa

916. Relana - tabletki

917. Relana forte - tabletki

918. Relax - mieszanka ziołowa

919. Relax - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

920. Remifemin - tabletki

921. Rennie Antacidum - tabletki do ssania

922. Rennie Deflatine - tabletki do ssania

923. Rennie Duo - zawiesina doustna

924. Reparil Gel N - żel do stosowania zewnętrznego

925. Reumaflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

926. Reumaphyt - kapsułki twarde

927. Reumosan - mieszanka ziołowa

928. Reumosol - płyn do sporządzania kąpieli

929. Reumpapai - kapsułki twarde

930. Revalid - kapsułki

931. Revitan - mieszanka ziołowa

932. Rheumon - krem, 100 mg/g (10 %)

933. Rivanol 0,1 % - płyn do stosowania na skórę

934. Rivanolum - tabletki, 100 mg

935. Rivel - żel

936. Rowachol - kapsułki elastyczne

937. Rowachol - krople doustne

938. Robitussin Expectorans - syrop, 100 mg/5 ml

939. Roztwór propolisu - płyn do stosowania na skórę

940. Rub-Arom - maść

941. Rubital - syrop

942. Rubital Forte - syrop

943. Ruscolan - maść doodbytnicza

944. Ruskorex - czopki doodbytnicze

945. Ruskorex - maść

946. Rutacid - tabletki do żucia

947. Rutinoscorbin - tabletki powlekane

948. Rutinoven - żel

949. Rutoven - żel do użytku zewnętrznego

950. Rutoven - tabletki powlekane

951. Rutovit C - proszek do sporządzania roztworu

952. Rutovit C - tabletki powlekane

953. Rutovit C Forte - tabletki powlekane

954. Rywanol 0,1 % - płyn do stosowania na skórę

955. Rzewex - tabletki

956. Sachol żel stomatologiczny - żel do stosowania w jamie ustnej

957. Sal. Carolinum factitium effervescens - tabletki musujące

958. Sal. Ems artificiale - tabletki

958a. Sal Ems Artificale - tabletki musujące

959. Sal. Ems factitium - tabletki musujące

960. Sal. Vichy factitium - tabletki musujące

961. Saldiam - krem

962. Saldiam - żel

963. Salfazin - tabletki

964. Salicortex - tabletki

965. Salicylol - płyn do stosowania na skórę

966. Saliderm-Gel - żel

967. Salisal - tabletki powlekane

968. Salumin - żel do stosowania w jamie ustnej

969. Salvequick - plaster leczniczy

970. Salviasept - płynu

971. Sanofil - aerozol natryskowy

972. Sanosvit Calcium - syrop

972a. Saponarex - płyn doustny

973. Sapoven - maść

974. Sapoven AT - czopki

975. Sapoven T - kapsułki elastyczne

976. Sapoven T - żel

977. Satural - proszek musujący

978. Savarix - żel

979. Scaldex - maść

979a. Seal and Heal - żel

980. Sebidin - tabletki do ssania

981. Sebidin Plus - tabletki do ssania

982. Seboren - płyn do stosowania na skórę

983. Secural - globulki dopochwowe

984. Sedomix - płyn doustny

985. Selamer - kapsułki elastyczne

986. Selsun 2,5 % - szampon leczniczy

987. Senefol - tabletki

988. Senes - mieszanka ziołowa

989. Septalan - maść

990. Septofervex - tabletki do ssania

991. Septoflos - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

992. Septolete - pastylki

993. Septolete D - pastylki

994. Septosan - mieszanka ziołowa

995. Septosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

996. Septovit - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

997. Siberian Ginseng - tabletki

998. Silimax - kapsułki twarde, 70 mg

999. Silimax - tabletki powlekane, 70 mg

1000. Silol 350 F - aerozol natryskowy

1001. Silol 350 F - płyn do stosowania na skórę

1002. Silol 1000 F - płyn do stosowania na skórę

1003. Simet-Al - tabletki do ssania

1004. Sinupret - tabletki drażowane

1005. Sinupret - krople

1006. Sirupus Althaeae - syrop

1007. Sirupus Kalii guajacolosulfonici - syrop

1008. Sirupus Plantaginis - syrop

1009. Sirupus Rubi idaei - syrop

1010. Sirupus sulfoguaiacoli - syrop

1011. Sirupus Thymi comp. - syrop

1012. Sirupus Tussipini D - syrop

1013. Sirupus Verbasci-Syrop z Dziewanny - syrop

1014. Sklerosan - mieszanka ziołowa

1015. Slovit C 250 - tabletki musujące (różne smaki)

1016. Slovit C 500 - tabletki musujące (różne smaki)

1017. Slow-Mag - tabletki dojelitowe

1018. Slow-Mag B6 - tabletki powlekane dojelitowe

1019. Smecta - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

1020. Soft Corn - plastry

1021. Solaren - płyn doustny

1022. SolcoKerasal - maść

1022a. Solnasin 0,65 % - krople do nosa, roztwór

1023. Solutio Chlorhexidini, Spir. 70 °- 0,5 % - płyn do stosowania na skórę

1024. Solutio Pyoctanini 1 % - płyn do stosowania na skórę

1025. Somnoten fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

1026. Songa - drażetki

1027. Sonol - płyn do stosowania na skórę

1028. Soventol - żel

1029. Soyfem - tabletki powlekane

1029a. Sól jodobromowa iwonicka - proszek krystaliczny

1030. Spastochol - tabletki powlekane

1031. Spirytus kamforowy - roztwór

1032. Spirytus mrówczany - roztwór

1033. Spirytus salicylowy - roztwór

1034. Spirytusowy Roztwór Fioletu Gencjanowego 1 % - płyn do stosowania na skórę

1035. Spirytusowy Roztwór Fioletu Gencjanowego 2 % - płyn do stosowania na skórę

1036. Spirytusowy roztwór jodu

1037. Stomachol - krople doustne

1038. Stomatosol - płyn do stosowania na skórę

1039. Stoppot - puder na skórę

1040. Strepsils z mentolem i anyżem - pastylki

1041. Strepsils bez cukru - pastylki

1042. Strepsils z mentolem i eukaliptusem - pastylki

1043. Strepsils z naturalnym miodem i cytryną - pastylki

1044. Strepsils z witaminą C - pastylki

1045. Succus Bardanae - płyn doustny

1046. Succus Betulae - płyn doustny

1047. Succus Farfarae - płyn doustny

1048. Succus Hyperici - płyn doustny

1049. Succus Millefolii - płyn doustny

1050. Succus Plantaginis - płyn doustny

1051. Succus Taraxaci - płyn doustny

1052. Succus Urticae - płyn doustny

1053. Syginfar - tabletki powlekane

1054. Supradyn - drażetka

1055. Supradyn - tabletki musujące

1056. Sylicynar - tabletki powlekane

1057. Syligran - granulat ziołowy

1058. Syligranex - tabletki

1059. Sylimarol - zawiesina doustna

1060. Sylimarol 35 mg - tabletki drażowane

1061. Sylimarol 70 mg - tabletki drażowane

1062. Syliverin - tabletki

1063. Sylivit 80 - kapsułki twarde

1064. Sylivit - tabletki powlekane

1065. Sylivit 150 - kapsułki twarde

1066. Syrop prawoślazowy - syrop

1067. Syrop z sulfogwajakolem - syrop

1068. Szyszki Chmielu - zioło pojedyncze

1069. Tabcin - proszek do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg (10 sasz. 4,5 g)

1070. Tabletki przeciw grypie - tabletki (6 i 10 tabl.)

1071. Tabletki przeciw niestrawności - tabletki

1072. Tabletki tonizujące - tabletki

1073. Tabletki uspokajające - tabletki

1074. Tabletki z czosnku - tabletki

1075. Talcid - tabletki do ssania (2, 10, 20 tabl.)

1076. Talcid - zawiesina doustna

1076a. Taliamix - mieszanka ziołowa

1077. Talion - płyn

1078. Tanakan - płyn doustny

1079. Tanakan - tabletki powlekane

1080. Tanninum albuminatum - tabletki

1081. Tannosan - mieszanka ziołowa

1082. Tantum - żel

1083. Tantum Rosa - proszek do sporządzenia roztworu do irygacji

1084. Tantum Verde - aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle

1085. Tantum Verde - płyn do stosowania w jamie ustnej i gardle

1086. Tantum Verde P - pastylki

1087. Termasil - syrop

1088. Terpichol - kapsułki elastyczne

1089. Tiger Balm Red - maść

1090. Tiger Balm White - maść

1091. Tiliros - tabletki do ssania

1092. Tinctura Absinthii

1093. Tinctura Amara

1094. Tinctura Arnicae

1095. Tinctura Calendulae - płyn doustny

1096. Tinctura Crataegi - płyn doustny

1097. Tinctura Cynarae - płyn doustny

1098. Tinctura Gentianae

1099. Tinctura Ginkgo bilobae - płyn, płyn doustny

1100. Tinctura Hyperici-nalewka z Dziurawca - płyn, płyn doustny

1101. Tinctura Menthae

1102. Tinctura Rhei comp.

1103. Tinctura Salviae-nalewka z liści Szałwii - płyn, płyn do stosowania w jamie ustnej

1104. Tinctura Valerianae

1105. Tobacoff - tabletki do ssania

1106. Tointex - krem

1107. Tokovit A + E mite - kapsułki elastyczne

1108. Tokovit A + E forte - kapsułki elastyczne

1109. Tokovit E 100 - kapsułki

1110. Tokovit E 200 - kapsułki

1111. Tonicol - mieszanka ziołowa

1112. Tonicol - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

1113. Tormentiol - maść

1114. Tran - kapsułki

1115. Tran z olejem wiesiołkowym - kapsułki

1116. Tran z wątroby dorsza - płyn doustny (różne smaki)

1117. Transpulmin S - krem

1118. Tranvit - kapsułki elastyczne

1119. Traumon - roztwór do natryskiwania na skórę, 100 mg/ml

1120. Traumon - żel, 100 mg/g

1121. Trienyl - kapsułki miękkie

1122. Trimline - kapsułki

1123. Trojanka - płyn doustny

1124. Troxeratio 300 - kapsułki

1125. Troxerutin - kapsułki twarde

1126. Troxerutin - żel

1127. Troxescorbin - kapsułki

1128. Tums - tabletki do ssania

1129. Tussiflos - mieszanka ziołowa

1130. Tussiplant - kapsułki

1131. Tymianek i Podbiał - tabletki do ssania

1132. Tymsal spray - aerozol do stosowania w jamie ustnej

1133. Tytanoreina - czopki doodbytnicze

1134. Tytanoreina - krem

1135. UbiMaxQ-10 - tabletki

1136. Ulceflos fix - mieszanka ziołowa

1137. Ulcetal - tabletki do ssania

1138. Ulgamax - tabletki do ssania (4 i 12 tabl.)

1139. Ulvenduosan - mieszanka ziołowa

1140. Ulventroten fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

1141. Unguentum undecylenicum - maść

1142. Upsarin 325 - tabletki musujące, 325 mg (6 tabl.)

1143. Upsarin C - tabletki musujące (10 tabl.)

1144. Urgo Cor Dressing - plaster leczniczy

1145. Urofort - płyn doustny

1146. Urogran - granulat ziołowy

1147. Uromix - kapsułki twarde

1148. Uropatina - mieszanka ziołowa

1149. Uroprost - płyn

1150. Urosan - mieszanka ziołowa

1151. Urosan fix - mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

1152. Urosept - tabletki drażowane

1153. Urtica fix - zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

1154. Urtix - tabletki

1155. Uvacin - tabletki

1156. Uvalette - tabletki

1157. Uverex - tabletki powlekane

1158. Uversan - tabletki powlekane

1159. Vaginol - mieszanka ziołowa, mieszanka ziołowa w torebkach do zaparzania

1160. Vagoflos - mieszanka ziołowa

1161. Vagolavit - mieszanka ziołowa

1162. Vagosan - mieszanka ziołowa

1163. Valdispert - drażetki

1164. Valerin Forte - drażetki

1165. Validol - tabletki do ssania

1166. Vallup - tabletki

1167. Valorum - tabletki powlekane

1168. Valused - kapsułki elastyczne

1169. Valused - płyn doustny

1170. Variderm - pasta na skórę

1171. Venastat - kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

1172. Venescin - drażetki

1173. Venescin - żel

1174. Venitan gel - żel

1175. Venitan - krem do stosowania na skórę

1176. Venoforton - płyn

1177. Venolan - kapsułki

1178. Venoplant - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1179. Venoruton 300 - kapsułki twarde

1180. Venoruton Gel - żel

1181. Venotonin - kapsułki twarde

1182. Venotrex - kapsułki, 200 mg

1183. Venotrex - kapsułki, 300 mg

1184. Veral - żel, 1 %

1185. Vibovit Bobas - proszek do sporządzania roztworu doustnego

1186. Vibovit C - tabletki do ssania

1187. Vibovit Junior - tabletki do ssania

1188. Vibovit Junior - tabletki musujące

1189. Vibovit Junior o smaku bananowym - proszek do sporządzania roztworu doustnego

1190. Vibovit Junior o smaku brzoskwiniowym - proszek do sporządzania roztworu doustnego

1191. Vibovit Junior o smaku cytrynowym - proszek do sporządzania roztworu doustnego

1192. Vibovit Junior o smaku pomarańczowym - proszek do sporządzania roztworu doustnego

1193. Vibovit Junior o smaku waniliowym - proszek do sporządzania roztworu doustnego

1194. Vicalvit - tabletki do ssania

1195. Vicalvit D - proszek musujący

1196. Vicalvit D - tabletki musujące

1197. Vicalvit D 400 - tabletki do ssania

1198. Vigor Complete - tabletki powlekane

1199. Vigor Junior - tabletki do ssania

1200. Vigor Senior - tabletki powlekane

1201. Vigosal - tabletki powlekane

1202. Viprosal B - maść

1203. Visolvit Junior (o smaku pomarańczowym) - granulat musujący

1203a. Vita - Buerlecithin - drażetki

1204. Vita Buerlecithin - płyn doustny

1205. Vita-Complete 29 - tabletki powlekane

1206. Vita Care C-long - tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg

1207. Vita Care Neutral C-long - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

1208. Vita Care Q 10 - kapsułki, 30 mg

1209. Vita Care Q 10 D - tabletki do ssania, 30 mg

1210. Vitamin E 100 - kapsułki

1211. Vitamin E 200 - kapsułki

1212. Vitamina C - kapsułki twarde, 500 mg

1213. Vitaminum A2000 + D3 400 - kapsułki elastyczne

1214. Vitaminum A + E - kapsułki elastyczne (2.500 j.m. + 200 mg)

1215. Vitaminum B compositum - drażetki

1216. Vitaminum B compositum - tabletki powlekane

1217. Vitaminum C - kapsułki elastyczne, 100 mg

1218. Vitaminum C - kapsułki elastyczne, 200 mg

1218a. Vitaminum C - 100 mg tabletki powlekane

1219. Vitaminum C - tabletki powlekane, 200 mg

1220. Vitaminum C 0,1 - tabletki powlekane, 100 mg

1221. Vitaminum C 0,1 - tabletki drażowane, 100 mg

1222. Vitaminum C 0,2 - tabletki drażowane, 200 mg

1223. Vitaminum C 0,2 - tabletki powlekane, 200 mg

1224. Vitaminum C 0,5 - proszek musujący (różne smaki)

1225. Vitaminum C 100 - tabletki do ssania, 100 mg

1226. Vitaminum C 200 - tabletki do ssania, 200 mg

1227. Vitaminum C 500 - tabletki do ssania, 500 mg

1228. Vitaminum C forte effervescens - proszek musujący

1229. Vitaminum C-0,1 - tabletki powlekane, 100 mg

1230. Vitaminum C-0,2 - tabletki powlekane, 200 mg

1231. Vitaminum C - krople doustne, roztwór

1232. Vitaminum E - kapsułki elastyczne, kapsułki twarde, 100 mg

1233. Vitaminum E - kapsułki elastyczne, kapsułki twarde, 200 mg

1234. Vitaminum E - tabletki powlekane, 100 mg

1235. Vitaminum E (Witamina E) - kapsułki, 100 mg

1236. Vitaminum E 100 - kapsułki elastyczne

1237. Vitaminum E 200 - kapsułki elastyczne

1238. Vitaminum E 100 - tabletki do ssania, 100 mg

1239. Vitaminum E 100 - tabletki powlekane, 100 mg

1240. Vitaminum E 200 - tabletki do ssania, 200 mg

1241. Vitaminum E - płyn doustny, 0,3 g/ml

1242. Vitaral - tabletki drażowane

1243. Vitole E - kapsułki elastyczne 100 j.m.

1244. Vitole E - kapsułki elastyczne 200 j.m.

1245. Vitrum - tabletki powlekane

1246. Vitrum Calcium + Vitaminum D3 - tabletki powlekane

1247. Vitrum Cardio - tabletki powlekane

1248. Vitrum Prenatal - tabletki powlekane

1249. Voltaren Emulgel 1 % - żel

1250. Voltenac - żel

1251. Wamag - syrop

1252. Waleriana na Dzień - tabletki

1253. Waleriana na Noc - tabletki

1254. Walerianki - tabletki

1255. Wick Vaporub - maść

1256. Wielka Pieniawa - mineralna woda lecznicza

1257. Witamina E forte - kapsułki, 147 mg (200 j.m.)

1258. Witaminy dla Dzieci - tabletki

1259. Woda utleniona 3 %

1260. Wodny Roztwór Fioletu Gencjanowego 1 % - płyn do stosowania na skórę

1261. Wodny Roztwór Fioletu Gencjanowego 2 % - płyn do stosowania na skórę

1262. Woodwards Gripe Water - płyn doustny

1263. Witaminy + wyciąg ze Skrzypu polnego - tabletki

1264. Xenna - tabletki

1265. Xenna Extra - tabletki

1266. Zdrój - mineralny szampon leczniczy

1267. Žen-Šen Ginseng - kapsułki twarde

1268. Ziele bratka - zioło pojedyncze

1269. Ziele bukwicy - zioło rozdrobnione

1270. Ziele bylicy bożego drzewka - zioło pojedyncze

1271. Ziele drapacza - zioło pojedyncze

1272. Ziele dziurawca - zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

1273. Ziele fiołka trójbarwnego - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1274. Ziele krwawnika - zioło pojedyncze

1275. Ziele lebiodki - zioło pojedyncze

1276. Ziele macierzanki - zioło pojedyncze

1277. Ziele majeranku - zioło pojedyncze

1278. Ziele nawłoci - zioło pojedyncze

1279. Ziele nostrzyka - zioło pojedyncze

1280. Ziele pięciornika gęsiego - zioło pojedyncze

1281. Ziele piołunu - zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

1282. Ziele podróżnika - zioło pojedyncze

1283. Ziele pokrzywy - zioło pojedyncze, zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

1284. Ziele połonicznika - zioło pojedyncze

1285. Ziele przywrotnika - zioło pojedyncze

1286. Ziele rdestu ostrogorzkiego - zioło pojedyncze

1287. Ziele rdestu ptasiego - zioło pojedyncze

1288. Ziele rzepiku - zioło pojedyncze

1289. Ziele serdecznika - zioło pojedyncze

1290. Ziele skrzypu - zioło pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1291. Ziele szanty - zioło pojedyncze

1292. Ziele świetlika - ziele krojone

1293. Ziele świetlika - zioło pojedyncze, ziele w torebkach do zaparzania, zioło pojedyncze w torebkach do zaparzania

1294. Ziele tasznika - zioło pojedyncze

1295. Ziele tymianku - zioło pojedyncze, kapsułki

1296. Ziele tysiącznika - zioło pojedyncze

1297. Zincas - tabletki

1298. Zingerek - kapsułki twarde

1299. Zioła do płukania gardła (Species ad gargarisma) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1300. Zioła do zmniejszania nadwagi (Species reducentes) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1301. Zioła metaboliczne (Species metabolicae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1302. Zioła moczopędne (Species diureticae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1303. Zioła poprawiające trawienie (Species digestivae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1304. Zioła przeciwbiegunkowe (Species antidiarrhoicae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1305. Zioła przeciwgorączkowe (Species antipyreticae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1306. Zioła przeciwkaszlowe (Species antibechicae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1307. Zioła przeciwreumatyczne (Species antirheumaticae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1308. Zioła przeczyszczające (Species laxantes) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1309. Zioła ułatwiające gojenie ran (Species advulnantes) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1310. Zioła uspokajające (Species sedativae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1311. Zioła wykrztuśne (Species expectorantes) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1312. Zioła wzmagające trawienie (Species stomachicae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1313. Zioła żółciopędne (Species cholagogae) - zioło sypkie, torebki do zaparzania

1314. Znamiona kukurydzy - zioło pojedyncze

1315. Żelazo 4 mg + witamina C - tabletki musujące

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  2 WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W SKLEPACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

1. Acenol - tabletki, 300 mg (6 tabl.)

2. Advil - tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.)

3. Advil Ultra - kapsułki elastyczne, 200 mg (2, 6, 10 kaps.)

4. Aflomag - tabletki do ssania (10, 20, 30 tabl.)

5. Aktren - tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.)

6. Alka-Prim - tabletki musujące (2 i 10 tabl.)

7. Alka-Seltzer - tabletki musujące (2, 6 i 10 tabl.)

8. Altacet - tabletki

9. Altacet - żel

10. Alugastrin - tabletki do ssania (20 tabl.)

11. Alumag - tabletki (20 i 30 tabl.)

12. Alusal - tabletki, tabletki do ssania (20 i 30 tabl.)

13. Antidol P - tabletki, 500 mg (2, 10 tabl.)

14. Antygrypin - tabletki (6 i 10 tabl.)

15. APAP - tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

16. Aspi - tabletki dojelitowe, 325 mg (6 tabl.)

17. Aspirin - tabletki musujące, 500 mg (12 tabl.)

18. Aspirin - tabletki, 500 mg (10 tabl.)

18a. Aspirin Activ - tabletki (10 tabl.)

19. Asprocol - tabletki (10 tabl.)

20. Aviomarin - tabletki (3 tabl.)

21. Avioplant - kapsułki

22. Avioplant Junior - kapsułki

23. Benuron - tabletki, 500 mg (10 tabl.)

24. Bolinet - tabletki musujące, 200 mg (10 tabl.)

25. Bolinet - tabletki powlekane, 200 mg (2, 10 tabl.)

26. Cebion - tabletki do ssania (różne smaki), 100 mg

27. Carbo medicinalis - kapsułki (10, 20 kaps.)

28. Carbo Medicinalis - tabletki (20 tabl.)

29. Cholinex - pastylki (bez cukru)

30. Codipar - tabletki, 500 mg (6, 10 tabl.)

31. Codipar - tabletki musujące, 500 mg (6, 10 tabl.)

32. Codipar Plus - tabletki powlekane (6, 10 tabl.)

33. Coffepirine Tabletki od bólu głowy - tabletki (6 tabl.)

34. Dexprofen 150 - tabletki, 150 mg (1, 2, 6 tabl.)

35. Dolores - tabletki (12 tabl.)

36. Efferalgan - tabletki musujące, 500 mg (4, 6 i 8 tabl.)

37. Efferalgan - tabletki, 500 mg (8 tabl.)

38. Erka - tabletki (6 tabl.)

39. Etofina - tabletki (6 tabl.)

40. Etomar - tabletki (6 tabl.)

41. Etoran - tabletki, 500 mg (6 i 12 tabl.)

42. Etoran Extra - tabletki, 500 mg + 65 mg (6 i 12 tabl.)

43. Etopiryna - tabletki od bólu głowy - tabletki (6 tabl.)

44. Fenistil - emulsja na skórę

45. Fenistil - żel

46. Gastal - tabletki do ssania o smaku miętowym (24 tabl.)

47. Gastrinal - tabletki do ssania (24 tabl.)

48. Gastrofan - tabletki do ssania

49. Gealcid - tabletki (8 i 24 tabl.)

50. Ibum - kapsułki elastyczne, 200 mg (7, 10 kaps.)

51. Ibuprofen - tabletki drażowane, tabletki powlekane 200 mg (10 tabl.)

52. Ibuprom - tabletki powlekane, 200 mg (2, 6, 10 tabl.)

53. Ibusan 200 - tabletki powlekane, 200 mg (10 tabl.)

54. Kamagel - żel

54a. Kofepar - tabletki (10, 12 tabl.)

55. Kofex - pastylki, 40 mg (8 pastylek)

56. Kofex - tabletki do ssania, 40 mg (8 pastylek)

57. Kopiryna - tabletki (6 i 12 tabl.)

58. Linamon - tabletki powlekane, 100 mg

59. Lokomotiv - kapsułki

60. Maalox - tabletki (20 tabl.)

61. Malugastrin - tabletki do ssania (20 tabl.)

62. Manti - tabletki do ssania (różne smaki), (10, 20 tabl.)

63. Miwana-Natrium chloridum 0,9 % - aerozol do nosa

64. Monovitan C - tabletki, 50 mg

65. Nicorette - guma do żucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

66. Nicorette Microtab - tabletki podjęzykowe, 2 mg (30 szt.)

67. Nicorette mint - guma do żucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

68. Nicotinell Fruit - guma do żucia lecznicza, 2 mg (12 i 24 szt.)

69. Nicotinell Mint - guma do żucia lecznicza, 2 mg (12 i 24 szt.)

70. Niquitin - pastylki do ssania, 2 mg (36 szt.)

71. Nurofen - tabletki powlekane, 200 mg (4, 6 i 12 tabl.)

72. Nurofen Topss 200 - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 200 mg (2, 4, 6, 12 tabl.)

73. Nurofen Ultrafast - kapsułki elastyczne, 200 mg (4, 10 kaps.)

74. Oftarinol - płyn do przemywania oczu

75. Olbas Pastiles - pastylka

76. Panadol Extra - tabletki powlekane (12 tabl.)

77. Panadol Rapid - tabletki powlekane (6, 8 tabl.)

78. Panadol Rapid - tabletki musujące, 500 mg (12 tabl.)

79. Panadol - tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

80. Paracetamol - tabletki, 250 mg (10 tabl.)

81. Paracetamol - tabletki, 500 mg (2, 6, 8, 10 tabl.)

82. Paracetamol o smaku malinowym - tabletki, 150 mg

83. Paracetamol o smaku truskawkowym - tabletki, 150 mg

84. Pasty, żele do zębów - wszystkie dopuszczone do obrotu

85. Polopiryna S - tabletki 300 mg (6 tabl.)

85a. Proacid - tabletki

86. Ranvit-C - tabletki, 50 mg

87. Ranvit-C - tabletki, 100 mg

88. Redinac - tabletki do ssania (10, 12 i 24 tabl.)

89. Rennie Antacidum - tabletki do ssania (12 i 24 tabl.)

90. Rennie Deflatine - tabletki do ssania (6, 18 tabl.)

91. Rutacid - tabletki do żucia, 500 mg (20 tabl.)

92. Simet-Al - tabletki do ssania (20 tabl.)

92a. Solnasin 0,65 % - krople do nosa, roztwór

93. Soventol - żel

94. Spirytus salicylowy - roztwór

95. Tabletki przeciw grypie - tabletki (6 i 10 tabl.)

96. Talcid - tabletki do ssania (2, 10, 20 tabl.)

97. Tobacoff - tabletki do ssania

98. Tums - tabletki do ssania (30 tabl.)

99. Tymianek i Podbiał - tabletki do ssania (8 i 16 tabl.)

100. Ulcetal - tabletki do ssania (20 tabl.)

101. Ulgamax - tabletki do ssania (4 i 12 tabl.)

102. Upsarin 325 - tabletki musujące, 325 mg (6 tabl.)

103. Vibovit C - tabletki do ssania, 50 mg

104. Vitaminum C - kapsułki elastyczne, 100 mg

105. Vitaminum C - tabletki powlekane, 100 mg

106. Vitaminum C 0,1 - tabletki powlekane

107. Vitaminum C 0,1 - tabletki drażowane

108. Vitaminum C 100 - tabletki do ssania

109. Vitaminum C-0,1 - tabletki powlekane

110. Zioła proste w torebkach:

Goździki - Caryophylli flos

Kłącze imbiru - Zingiberis rhizoma

Kłącze kurkumy - Curcumae rhizoma

Kłącze perzu - Agropyri rhizoma

Kora cynamonowca - Cinnamomi cortex

Korzeń lubczyka - Levistici radix

Kwiat bzu czarnego - Sambuci flos

Kwiat malwy czarnej - Malvae arboreae flos

Kwiat ślazu - Malvae flos

Kwiatostan lipy - Tiliae inflorescentia

Kwiatostan rumianku - Chamomillae anthodium

Liść pokrzywy - Urticae folium

Liść i owoc maliny - Rubi idei folium et fructus

Liść Mate - Mate folium

Liść melisy - Melissae folium

Liść mięty pieprzowej - Menthae piperitae folium

Liść rozmarynu - Rosmarini folium

Liść szałwii - Salviae folium

Nasienie gorczycy czarnej/białej - Sinapsis nigrae/albae semen

Nasiona dyni - Cucurbitae peponis semen

Owoc anyżu - Anisi fructus

Owoc dzikiej róży - Rosae caninae fructus

Owoc głogu - Crataegi fructus

Owoc jałowca - Juniperi fructus

Owoc kardamonu - Cardamoni fructus

Owoc kminku - Carvi fructus

Owoc kolendry - Coriandri fructus

Owoc kopru ogrodowego - Anethi fructus

Owoc kopru włoskiego - Foeniculi fructus

Owoc tarniny - Pruni spinosae fructus

Ziele bratka - Violae tricoloris herba

Ziele lebiodki - Origani herba

Ziele skrzypu - Equiseti herba

Ziele tymianku - Thymi herba

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE NIE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU W PUNKTACH APTECZNYCH*

1. Acetylcysteinum, inj.

2. Aciclovirum, inj.

3. Acidum ascorbicum (vit C), inj.

4. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum, inj.

5. Acidum fusidicum, inj.

6. Acidum pamidronicum, inj.

7. Acidum tranexamicum, inj.

8. Alatrofloxacinum, inj.

9. Alergeny - wyciągi lecznicze i do testów skaryfikacyjnych

10. Alfentanylum

11. Allobarbitalum

12. Aloes extractum, inj. (Biostymina)

13. Alprazolamum

14. Alprostadilum, inj.

15. Amantadinum, inj.

16. Ambroxolum, inj.

17. Amifostinum, inj.

18. Amikacinum, inj.

19. Aminogluthetimidum

20. Amisulpridum

21. Amitriptylinum

22. Amphotericinum, inj.

23. Ampicillinum + Sulbactamum, inj.

24. Ampicillinum, inj.

25. Anastrozolum

26. Antazolinum, inj.

27. Articainum + Epinephrinum, inj.

28. Asparaginasum

29. Atropinum, inj.

30. Aurothioglucosum, inj.

31. Azathioprinum

32. Basiliximabum

33. Bencyclanum, inj.

34. Betamethasonum, inj.

35. Bicalutamidum

36. Biperidenum, inj.

37. Bromazepamum

38. Bromhexinum, inj.

39. Bromii izovaleras + Phenobarbitalum natricum

40. Bupivacainum, inj.

41. Buprenorphinum

42. Buspironum

43. Busulfanum

44. Butylscopolaminum, inj.

45. Calcii bromolactobionas

46. Calcii folinas, inj.

47. Calcii glubionas, inj.

48. Calcitoninum, inj.

49. Capreomycinum, inj.

50. Carbenicillinum, inj.

51. Carboplatinum

52. Cefazolinum, inj.

53. Cefodizimum, inj.

54. Cefoperazonum, inj.

55. Cefotaximum, inj.

56. Cefradinum, inj.

57. Ceftriaxonum, inj.

58. Cefuroximum, inj.

59. Cerebrolysinum

60. Cetrorelixum

61. Chlorambucilum

62. Chlordiazepoxidum

63. Chlorpromazinum

64. Chlorprothixenum

65. Cimetidinum, inj.

66. Ciprofloxacinum, inj.

67. Cisplatinum

68. Citalopramum

69. Clemastinum, inj.

70. Clindamycinum, inj.

71. Clobazamum

72. Clomethiazolum

73. Clomipraminum

74. Clonazepamum

75. Clonidinum hydrochloricum

76. Clorazepamum

77. Cloxacillinum, inj.

78. Clozapinum

79. Cocarboxylasum, inj.

80. Codeinum

81. Colchicinum

82. Colecalciferolum, inj.

83. Cyanocobalaminum, inj.

84. Cyclobarbitalum

85. Cyclophosphamidum

86. Cytarabinum

87. Dacarbazinum

88. Daunorubicinum

89. Deanolum

90. Desipraminum

91. Dexamethasonum, inj.

92. Diazepamum

93. Dibenzepinum

94. Didanosinum

95. Digoxinum, inj.

96. Dihydrocodeinum

97. Dihydroergotaminum

98. Dikalii clorazepas

99. Dimenhydrinatum, inj.

100. Dimetindenum, inj.

101. Distigmini bromidum, inj.

102. Donepezilum

103. Doxepinum

104. Doxorubicinum

105. Enalaprilatum, inj.

106. Ephedrinum

107. Epinephrinum, inj.

108. Epirubicinum

109. Ergotaminum

110. Estazolamum

111. Estradiolum + Hydroxyprogesteroni caproas, inj.

112. Estradiolum + Hydroxyprogesteronum, inj.

113. Estradiolum + Prasteronum, inj.

114. Estradiolum, inj.

115. Estramustinum

116. Etamsylatum, inj.

117. Ethylmorphinum

118. Etoposidum

119. Exemestanum

120. Fenoterolum, inj.

121. Fenpiverini bromidum + Metamizolum natricum + Pitofenonum, inj.

122. Fentanylum

123. Ferrosi oxidum dextran complex, inj.

124. Fibisol

125. FiBS

126. Fludarabinum

127. Flunitrazepamum

128. Fluorouracilum

129. Fluoxetinum

130. Flupentixolum

131. Fluphenazinum

132. Flutamidum

133. Fluvoxaminum

134. Follitropinum alfa, inj.

135. Follitropinum beta, inj.

136. Formestanum

137. Galantaminum

138. Gestonoroni caproas

139. Glatirameri acetas

140. Glucagonum, inj.

141. Glyceryl trinitrate

142. Gonadorelinum, inj.

143. Gonadotrophinum chorionicum, inj.

144. Haloperidolum

145. Human menopausal gonadotropin, inj.

146. Hydrocortisoni acetas, inj.

147. Hydroxycarbamidum

148. Hydroxyprogesteroni caproas, inj.

149. Hydroxyzinum, inj.

150. Hyoscini butylbromidum

151. Hyoscini butylbromidum z metamizolum natricum

152. Idarubicinum

153. Ifosfamidum

154. Iloprostum, inj.

155. Imipraminum

156. Indometacinum, inj.

157. Interferonum alfa-2a

158. Interferonum alfa-2b

159. Interferonum beta-1a

160. Interferonum beta-1b

161. Kalii clorazepas

162. Lanreotidum, inj.

163. Lanatosidum C

164. Letrozolum

165. Levomepromazinum

166. Lidocainum, inj.

167. Lithium

168. Lomustinum

169. Lorazepamum

170. Lormetazepamum

171. Maprotilinum

172. Meclofenoxatum

173. Medazepamum

174. Medroxyprogesteronum

175. Megestrolum

176. Melphalanum

177. Mepivacainum, inj.

178. Mercaptopurinum

179. Mesnum, inj.

180. Methadonum

181. Methotrexatum

182. Methylergometrinum

183. Methylprednisolonum + Lidocainum, inj.

184. Methylprednisolonum, inj.

185. Metildigoxinum, inj.

186. Metoclopramidum, inj.

187. Mianserinum

188. Midazolamum

189. Midodrinum, inj.

190. Milnacipranum

191. Mirtazapinum

192. Mitomycinum

193. Moclobemidum

194. Modafinilum

195. Mofetili mycophenolas

196. Molsidominum, inj.

197. Monoamine oxydase + Lipasum (Vasolastine), inj.

198. Morphinum

199. Natrii aurothiomaleas, inj.

200. Natrii fluoridum

201. Natrii tetradecylum sulfas, inj.

202. Nefazodonum

203. Neostigminum, inj.

204. Nicotinamidum, inj.

205. Nilutamidum

206. Nitrazepamum

207. Norephedrinum

208. Olanzapinum

209. Opipramolum

210. Ornithinum, inj.

211. Oxazepamum

212. Pantoprazolum, inj.

213. Papaverinum, inj.

214. Paroxetinum

215. Pentazocinum

216. Pentabarbitalum

217. Perazinum

218. Periciazinum

219. Perphenazinum

220. Pethidinum

221. Phenobarbitalum

222. Phenylbutazonum + Lidocainum, inj.

223. Phosphocreatinum

224. Phospholipidum essentiale, inj.

225. Physostigminum, inj.

226. Phytomenadionum, inj.

227. Pilocarpinum

228. Piracetamum, inj.

229. Procainum, inj.

230. Prochlorperazinum

231. Progesteronum, inj.

232. Promazinum

233. Promethazinum, inj.

234. Propacetamolum, inj.

235. Propranololum, inj.

236. Proscillaridinum

237. Proxibarbalum

238. Pseudoephedrinum

239. Pyridoxinum (vit B6), inj.

240. Pyritinolum

241. Quetiapinum

242. Ranitidinum, inj.

243. Reboxetinum

244. Remifentanylum

245. Rifamycinum, inj.

246. Risperidonum

247. Rivastigminum

248. Scopolaminum

249. Sertralinum

250. Solcoseryl

251. SolcoTrichovac

252. Somatostatinum, inj.

253. Somatropinum, inj.

254. Sotalolum, inj.

255. Spiramycinum, inj.

256. Streptodornasum + Streptokinasum, inj.

257. Streptomycinum, inj.

258. Sufentanylum

259. Sulodexidum, inj.

260. Sulpiridum

261. Sumatriptanum, inj.

262. Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporządzania leków

263. Surowice

264. Synvisc

265. Produkty lecznicze stosowane w lecznictwie zamkniętym oraz wydawane na podstawie recepty lekarskiej dla leczenia poszpitalnego, określone w aktualnie obowiązującym wykazie

266. Produkty lecznicze homeopatyczne jednoskładnikowe lub w iniekcjach

267. Tamoxifenum

268. Tegafurum + Uracilum

269. Temazepamum

270. Temozolomidum

271. Teniposidum

272. Testosteronum, inj.

273. Tetracosactidum, inj.

274. Tetrazepamum

275. Thioridazinum

276. Thymostimulinum

277. Tianeptinum

278. Tiapridum

279. Tioguaninum

280. Tobramycinum, inj.

281. Tocopherolum (vit E), inj.

282. Tolperisonum + Lidocainum, inj.

283. Torasemidum, inj.

284. Tramadolum, inj.

285. Triamcinolonum, inj.

286. Trifluoperazinum

287. Triptorelinum

288. Urofollitropinum, inj.

289. Urokinasum, inj.

290. Venlafaxinum

291. Verapamilum, inj.

292. Vinblastinum

293. Vincristinum

294. Vinpocetinum

295. Xantinoli nicotinas, inj.

296. Zaleplonum

297. Zolpidemum

298. Zopiclonum

299. Zuclopenthixolum

* UWAGA: nie dotyczy produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje czynne wymienione w załączniku, posiadajacych kategorię dostępności "bez recepty".

1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.69.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 maja 2007 r.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.69.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 maja 2007 r.