Rozdział 7 - Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności z typem i deklaracji zgodności z typem oraz procedura oceny zgodności z typem - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

Rozdział  7

Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności z typem i deklaracji zgodności z typem oraz procedura oceny zgodności z typem

§  22. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 22f ust. 8 pkt 1 ustawy, producent albo jego upoważniony przedstawiciel wystawia deklaracje zgodności z typem dla kolejnych egzemplarzy zgodnych z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności z typem.
2. 
Jeżeli świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu zostało wydane na czas określony, deklaracja zgodności z typem wydawana dla kolejnych egzemplarzy zgodnych z dopuszczonym typem wydawana jest na okres nie dłuższy niż okres ważności tego świadectwa.
3. 
Producent albo jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza procedurę oceny zgodności z typem zgodnie z wybranym przez siebie modułem, określonym w załączniku nr 2 do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 82), zwanej dalej "decyzją nr 768/2008/WE", z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "jednostce notyfikowanej" albo "certyfikacie badania typu WE", rozumie się przez to odpowiednio "jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy" albo "certyfikat zgodności typu".
4. 
Przy przeprowadzaniu procedury oceny zgodności z typem przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela nie stosuje się modułów A, A1, A2, B, D1, E1, F1, G, H i H1, określonych w załączniku nr 2 do decyzji nr 768/2008/WE.
5. 
Umieszczenie oznakowania CE na urządzeniach, budowlach i pojazdach kolejowych nie jest wymagane.
§  23. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 22f ust. 8 pkt 2 ustawy, procedura oceny zgodności z typem obejmuje przeprowadzenie przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem. Modułów określonych w załączniku nr 2 do decyzji nr 768/2008/WE nie stosuje się.
2. 
Jeżeli badania techniczne niezbędne do stwierdzenia zgodności z typem zakończyły się wynikiem pozytywnym, jednostka organizacyjna, która je przeprowadziła, wydaje certyfikat zgodności z typem, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Na podstawie certyfikatu zgodności z typem podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, dysponent, zarządca, użytkownik bocznicy albo przewoźnik kolejowy wystawia deklarację zgodności z typem, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.