Rozdział 5 - Warunki przeprowadzania prób eksploatacyjnych - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

Rozdział  5

Warunki przeprowadzania prób eksploatacyjnych

§  19. 
1. 
Próby eksploatacyjne przeprowadzane są zgodnie z programem prób eksploatacyjnych opracowanym przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, uzgodnionym z podmiotem, na terenie którego prowadzone będą próby.
2. 
Próby eksploatacyjne przeprowadzane są na eksploatowanej linii kolejowej, bocznicy kolejowej, torze doświadczalnym lub infrastrukturze metra, w warunkach identycznych albo zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji.
3. 
Warunkiem rozpoczęcia prób eksploatacyjnych jest zawarcie porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
W programie prób eksploatacyjnych należy określić minimalną liczbę egzemplarzy oraz podstawowe parametry wymagane do prawidłowego przeprowadzenia prób eksploatacyjnych oraz okres i harmonogram odbywania prób eksploatacyjnych. Próby eksploatacyjne powinny zostać zakończone przed upływem terminu ważności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydanego na czas określony.
5. 
W programie prób eksploatacyjnych należy określić zakres dokumentacji przekazanej na czas trwania prób podmiotowi, który będzie eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas ich trwania, niezbędnej do zapewnienia właściwej obsługi, eksploatacji i utrzymania, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia usterek, ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego i sposobu ich usuwania, oraz granicznych wartości dotyczących odpowiednio przebiegu, prędkości, nacisku i zużycia.
6. 
Przed rozpoczęciem prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy:
1)
ocenia zgodność zgłoszonych do prób egzemplarzy danego typu oraz sprawdza prawidłowość montażu z dokumentacją techniczną;
2)
przeprowadza niezbędne próby funkcjonalne do stwierdzenia prawidłowości działania.
7. 
Podczas trwania prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, dokonuje sprawdzeń okresowych w celu oceny:
1)
spełniania wymogów funkcjonalnych;
2)
zachowania parametrów technicznych zawartych w wymaganiach określonych we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
3)
ewentualnych uszkodzeń lub zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji lub mogących przyczynić się do powstania zagrożenia w przyszłości.
8. 
Częstotliwość przeprowadzania sprawdzeń okresowych, o których mowa w ust. 7, określa się w programie prób eksploatacyjnych. Podczas trwania prób eksploatacyjnych przeprowadzane są co najmniej dwa takie sprawdzenia.
9. 
Podczas trwania prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, może dokonywać sprawdzeń niezapowiedzianych. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie tych sprawdzeń określa się w programie prób eksploatacyjnych.
10. 
Podczas sprawdzeń, o których mowa w ust. 7 i 9, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, może przeprowadzać badania lub testy. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie tych badań i testów określa się w programie prób eksploatacyjnych.
11. 
W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, może przeprowadzić dodatkowe sprawdzenia obejmujące w szczególności badania lub testy, nieokreślone w programie prób eksploatacyjnych.
12. 
Po każdym sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 6, 8 i 11, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza sprawozdanie, a w przypadku przeprowadzania badań lub testów - protokoły z przeprowadzonych badań lub testów.
13. 
Jeżeli próby eksploatacyjne nie mogą być wykonane w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, podmiot ten występuje z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa na czas określony, przewidziany na wykonanie tych prób.