Rozdział 4 - Zakres badań technicznych koniecznych do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz stwierdzenia zgodności z typem - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

Rozdział  4

Zakres badań technicznych koniecznych do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz stwierdzenia zgodności z typem

§  12. 
Zakres badań technicznych dla typów budowli obejmuje:
1)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu budowli, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
2)
badanie zgodności z warunkami technicznymi, określonymi w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;
3)
analizę wyników prób eksploatacyjnych.
§  13. 
1. 
Zakres badań technicznych dla wszystkich typów urządzeń obejmuje:
1)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu urządzeń, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
2)
analizę wyników prób eksploatacyjnych;
3)
badanie interfejsów z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powiązanymi, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.
2. 
Zakres badań technicznych dla określonych typów urządzeń obejmuje dodatkowo:
1)
dla stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń blokady liniowej, urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów, systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, sygnalizatora kolejowego, urządzeń oddziaływania tor - pojazd, systemu automatycznego prowadzenia pociągu, systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym, systemu urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego:
a)
badanie funkcjonalne w warunkach normalnych,
b)
badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń wraz z oceną zdolności pozostawania w stanie bezpiecznym, przy zmiennych wartościach parametrów napięcia, prądu i częstotliwości,
c)
badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania czynników zewnętrznych:
badania klimatyczne,
badania na oddziaływania mechaniczne,
badania na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,
ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
badanie wytrzymałościowe;
2)
dla urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego badanie zgodności z warunkami technicznymi, w tym badanie:
a)
funkcjonalne i niezawodnościowe,
b)
kompatybilności elektromagnetycznej,
c)
środowiskowe;
3)
dla dławika torowego:
a)
oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b)
sprawdzenie indukcyjności i impedancji,
c)
sprawdzenie impedancji izolacji,
d)
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji,
e)
sprawdzenie odporności na wibracje,
f)
sprawdzenie odporności na przepływ prądu zwarciowego;
4)
dla linek dławikowych:
a)
oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b)
sprawdzenie rezystancji izolacji,
c)
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji,
d)
sprawdzenie temperatury nagrzewania,
e)
sprawdzenie odporności powłoki izolacyjnej na temperaturę,
f)
sprawdzenie odporności na korozję - wpływ mgły solnej;
5)
dla wyłącznika szybkiego:
a)
oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b)
pomiary rezystancji izolacji,
c)
sprawdzenie działania mechanicznego,
d)
sprawdzenie wytrzymałości dielektrycznej izolacji,
e)
próbę nagrzewania,
f)
sprawdzenie nastaw wyzwalaczy,
g)
badanie wytrzymałości elektrycznej,
h)
badanie wytrzymałości mechanicznej,
i)
badanie łączalności prądów zwarciowych,
j)
sprawdzenie charakterystyki zwarciowej,
k)
wyznaczenie wartości prądów krytycznych,
l)
wyznaczenie czasu wyłączania prądów krytycznych;
6)
dla sieci jezdnej:
a)
badania statyczne z konstrukcjami wsporczymi polegające na sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi, w tym:
zawieszenia przewodów jezdnych, ich wysokości, pochylenia oraz odsuwu od osi toru,
parametrów geometrycznych sieci jezdnej,
naciągu przewodów jezdnych i lin nośnych w różnych warunkach atmosferycznych, z uwzględnieniem zmian temperatury i oblodzenia,
b)
badania dynamiczne, w tym:
uniesienia przewodów jezdnych w punkcie podwieszenia przy najwyższej dopuszczalnej prędkości jazdy na linii kolejowej,
sprawdzenie współpracy odbieraka prądu z siecią jezdną, w szczególności czasu trwania przerw stykowych i zmienności wartości siły stykowej oraz w warunkach oszronienia i oblodzenia przewodu jezdnego,
pomiar odsuwu przewodów jezdnych w czasie jazdy pojazdów kolejowych,
sprawdzenie wartości prędkości krytycznej,
badanie przemieszczeń i przyspieszeń ślizgacza pod wpływem ruchu pojazdu trakcyjnego;
7)
dla trzeciej szyny w metrze sprawdzenie zgodności jej parametrów z wymaganiami technicznymi, dotyczącymi w szczególności:
a)
parametrów geometrycznych trzeciej szyny,
b)
współpracy odbieraka prądu z trzecią szyną,
c)
układu mocowania,
d)
oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
8)
dla systemu sieci powrotnej:
a)
ocenę jednostkowej konduktancji przejścia pomiędzy szynami a ziemią,
b)
ocenę wytrzymałości układów mocowania,
c)
ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
d)
ocenę skuteczności ochrony taboru oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym przeciw wyładowaniom atmosferycznym.
§  14. 
1. 
Zakres badań technicznych dla wszystkich typów pojazdów kolejowych obejmuje:
1)
sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, z dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu pojazdów kolejowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
2)
sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały;
3)
sprawdzenie pojazdu kolejowego w zakresie:
a)
zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,
b)
przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu, a w uzasadnionych przypadkach także rampę promową i przesuwnicę wagonową,
c)
bezpieczeństwa pracownika manewrowego,
d)
badania impedancji zestawów kołowych oraz systemów hamowania i smarowania pod kątem zagwarantowania w eksploatacji właściwej współpracy z obwodami kontroli niezajętości, czujnikami urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz potwierdzenia prawidłowości konstrukcji pod kątem możliwości monitorowania przez przytorowe urządzenia detekcji zagrzanych łożysk (HABD) w celu wykrycia ich nadmiernego wzrostu temperatury;
4)
pomiar masy własnej i nacisków kół na szynę pojazdu kolejowego;
5)
ocenę własności dynamicznych pojazdu kolejowego, w szczególności w zakresie:
a)
określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q w warunkach quasi-statycznych i dynamicznych,
b)
określenia sił działających między kołem a szyną,
c)
spokojności biegu;
6)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:
a)
wytrzymałości pudła i zamocowania urządzeń,
b)
wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,
c)
charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych i ich próby zmęczeniowe,
d)
odporności na uderzenie i zmiany ciśnienia;
7)
badanie układów hamulcowych w zakresie:
a)
oceny wszystkich zastosowanych w pojeździe kolejowym hamulców pod względem zgodności z obowiązującymi wymaganiami,
b)
badania stacjonarnego prawidłowości działania wszystkich zastosowanych w pojeździe kolejowym hamulców,
c)
badania ruchowego pojazdu kolejowego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca (pomiary dróg hamowania, określenie masy hamującej lub innych wymaganych parametrów),
d)
badania ruchowego pojazdu kolejowego w zakresie działania urządzeń przeciwpoślizgowych,
e)
wpływu na urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
8)
badanie pojazdu kolejowego w zakresie emitowanych zakłóceń elektrycznych, elektromagnetycznych i radioelektrycznych;
9)
sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu kolejowego podlegającego dozorowi technicznemu;
10)
potwierdzenie poprawności zastosowanych w pojeździe kolejowym rozwiązań, decydujących o bezpieczeństwie ruchu, bezpieczeństwie przewozu osób i rzeczy oraz ochronie środowiska;
11)
sprawdzenie w trakcie prób eksploatacyjnych odporności pojazdu kolejowego na trudne warunki atmosferyczne związane z występowaniem ekstremalnych temperatur, śniegu, lodu i gradu.
2. 
Zakres badań technicznych dla typów pojazdów trakcyjnych, w tym lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów silnikowych i innych pojazdów kolejowych z napędem, obejmuje dodatkowo:
1)
sprawdzenie charakterystyk trakcyjnych pojazdu trakcyjnego w zakresie wyznaczenia:
a)
linii przyczepności na obwodzie kół napędnych,
b)
linii siły pociągowej w funkcji prędkości,
c)
czasu zadziałania urządzeń przeciwpoślizgowych i eliminowania poślizgu;
2)
sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią jezdną, w szczególności:
a)
czasu trwania przerw stykowych i zmienności wartości siły stykowej,
b)
w warunkach oszronienia i oblodzenia przewodu jezdnego;
3)
badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: czuwaka aktywnego (CA), pojazdowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP), pojazdowych urządzeń radiołączności kolejowej z funkcją radio-stop, pojazdowych urządzeń systemu kontroli prowadzenia pociągów;
4)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów w zakresie przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych;
5)
sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu trakcyjnego;
6)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych zainstalowanych na pojeździe trakcyjnym;
7)
sprawdzenie złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi pojazdów i pasażerów pojazdu trakcyjnego;
8)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu trakcyjnego;
9)
badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu trakcyjnego oraz zawartości spalin;
10)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu trakcyjnego przez badanie:
a)
materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych, użytych w konstrukcji i wyposażeniu pojazdu trakcyjnego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia,
b)
zainstalowanych w pojeździe trakcyjnym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
11)
badanie pojazdu trakcyjnego w zakresie:
a)
zakłóceń w sieci trakcyjnej w wyniku działań urządzeń impulsowych,
b)
odporności wyposażenia na zewnętrzne pola elektromagnetyczne,
c)
wpływu generowanych zakłóceń i pól magnetycznych na urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
d)
oddziaływania pól magnetycznych występujących wewnątrz pojazdu na organizm ludzki;
12)
sprawdzenie sygnałów dźwiękowych oraz ustawienia oświetlenia zewnętrznego pojazdu trakcyjnego;
13)
sprawdzenie warunków pracy maszynisty w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego, w zakresie:
a)
ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oceny fotela maszynisty, oświetlenia kabiny i przyrządów,
b)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,
c)
poziomu hałasu infradźwiękowego, słyszalnego i ultradźwiękowego,
d)
indukcji pola magnetycznego,
e)
komfortu klimatycznego kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego;
14)
sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów w zespołach trakcyjnych, wagonach silnikowych i innych pojazdach kolejowych z napędem przeznaczonych do przewozu osób, w zakresie:
a)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,
b)
poziomu hałasu słyszalnego,
c)
ergonomii siedzisk,
d)
ergonomii pomieszczeń dla pasażerów,
e)
komfortu klimatycznego pomieszczeń dla pasażerów,
f)
oświetlenia zewnętrznej i wewnętrznej części wejścia do pojazdu,
g)
oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,
h)
odporności szyb okiennych na uderzenie;
15)
sprawdzenie w pojeździe trakcyjnym zamocowania stopni, wysokości instalacji poręczy i uchwytów, osłon części wirujących, tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść;
16)
sprawdzenie urządzeń zewnętrznych pojazdu trakcyjnego, w tym:
a)
połączeń międzywagonowych, mostków przejściowych i osłon przejść międzyczłonowych,
b)
w zakresie malowania i napisów;
17)
badanie urządzeń wewnętrznych zespołu trakcyjnego, wagonu silnikowego i innego pojazdu kolejowego z napędem, przeznaczonego do przewozu osób, w tym:
a)
okien i drzwi czołowych,
b)
urządzeń sanitarnych;
18)
badanie drzwi wejściowych zespołu trakcyjnego, wagonu silnikowego, innego pojazdu kolejowego z napędem ze szczególnym uwzględnieniem warunków zimowych.
3. 
Zakres badań technicznych dla typów wagonów pasażerskich obejmuje dodatkowo:
1)
sprawdzenie w wagonie pasażerskim zamocowania stopni, wysokości instalacji poręczy i uchwytów, osłon części wirujących, tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść;
2)
sprawdzenie urządzeń zewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:
a)
połączeń międzywagonowych, mostków przejściowych i osłon przejść międzyczłonowych,
b)
w zakresie malowania i napisów;
3)
badanie urządzeń wewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:
a)
okien, drzwi czołowych,
b)
urządzeń sanitarnych;
4)
badanie drzwi wejściowych wagonu pasażerskiego;
5)
badanie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wagonu pasażerskiego, w szczególności ogrzewania nawiewnego;
6)
badanie układu zasilania wagonu pasażerskiego, w tym:
a)
przetwornicy statycznej,
b)
urządzeń wybiórczo-przełączających WN,
c)
badanie wpływu zakłóceń i pól magnetycznych generowanych przez wagon pasażerski na urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
7)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów w zakresie przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych;
8)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych, zainstalowanych w wagonie pasażerskim;
9)
sprawdzenie złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi wagonów i pasażerów wagonu pasażerskiego;
10)
sprawdzenie urządzeń i instalacji komunikacji rozgłoszeniowej wagonu pasażerskiego;
11)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego wagonu pasażerskiego przez badanie:
a)
materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych, użytych w konstrukcji i wyposażeniu wagonu pasażerskiego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia,
b)
zainstalowanych w wagonie pasażerskim urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
12)
sprawdzenie zainstalowanego w wagonie pasażerskim systemu diagnostycznego i transmisji danych diagnostycznych;
13)
sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów, w zakresie:
a)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,
b)
oddziaływania pól magnetycznych występujących wewnątrz pojazdu na organizm ludzki,
c)
poziomu hałasu słyszalnego,
d)
ergonomii siedzisk zapewniających komfort podczas wielogodzinnej podróży,
e)
ergonomii pomieszczeń dla pasażerów,
f)
oświetlenia zewnętrznej i wewnętrznej części wejścia do wagonu,
g)
oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,
h)
odporności szyb okiennych na uderzenie;
14)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu.
4. 
Zakres badań technicznych dla typów wagonów towarowych obejmuje dodatkowo:
1)
badanie materiałów i wyrobów użytych w konstrukcji i wyposażeniu wagonu towarowego pod względem palności, toksyczności, kwasoodporności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia;
2)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu;
3)
sprawdzenie pojazdu kolejowego w zakresie przejazdu przez górkę wzorcową.
5. 
Zakres badań technicznych dla typów pojazdów specjalnych obejmuje dodatkowo:
1)
sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią jezdną;
2)
badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: czuwaka aktywnego (CA), urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP), urządzeń radiołączności kolejowej z funkcją radio-stop, urządzeń systemu kontroli prowadzenia pociągów;
3)
sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu specjalnego;
4)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi pojazdu specjalnego;
5)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu specjalnego;
6)
badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu specjalnego oraz zawartości spalin;
7)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu specjalnego przez badanie:
a)
materiałów i wyrobów użytych w konstrukcji pojazdu specjalnego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia,
b)
zainstalowanych w pojeździe specjalnym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
8)
sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu specjalnego;
9)
sprawdzenie w pojeździe specjalnym warunków pracy maszynisty i innych pracowników obsługi, w szczególności w zakresie:
a)
ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oświetlenia kabiny i przyrządów,
b)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki,
c)
poziomu hałasu słyszalnego,
d)
mikroklimatu kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego;
10)
sprawdzenie w pojeździe specjalnym zamocowania stopni, wysokości instalacji poręczy i uchwytów, osłon części wirujących, tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść;
11)
ocenę skuteczności zabezpieczenia w pojeździe specjalnym elementów roboczych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu w czasie jazdy transportowej.
§  15. 
Zakres badań technicznych dla typu pojazdu kolejowego, w zależności od jego przeznaczenia, powinien ponadto obejmować wymagania określone w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) (Dz. U. z 2013 r. poz. 840).
§  16. 
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa eksploatacji kolei, oprócz badań technicznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, Prezes UTK może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań.
§  17. 
Na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu zakres badań technicznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, może być ograniczony przez Prezesa UTK, w przypadku gdy typ spełnia następujące warunki:
1)
posiada certyfikaty uprawnionych jednostek badawczych krajowych lub mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
2)
był badany zgodnie z zakresem wymienionym w rozporządzeniu, posiada raporty potwierdzające pozytywne wyniki badań i jest eksploatowany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
3)
posiada pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji, lub
4)
typ pojazdu kolejowego jest przeznaczony do modernizacji.
§  18. 
Jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, określa zakres badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem, biorąc pod uwagę dokumentację techniczną, w tym dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym dowód bezpieczeństwa i jego weryfikację, oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg eksploatacji dostarczone przez podmiot, który ubiega się o uzyskanie certyfikatu zgodności z typem.