Rozdział 3 - Wykaz rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

Rozdział  3

Wykaz rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

§  6. 
W przypadku, o którym mowa w art. 25d ust. 1 pkt 3 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli wchodzących w skład podsystemu strukturalnego infrastruktura:
a)
rozjazdu kolejowego,
b)
skrzyżowania torów kolejowych,
c)
podkładu kolejowego,
d)
mostownicy,
e)
podpory blokowej,
f)
szyny kolejowej,
g)
systemu przytwierdzeń,
h)
podrozjazdnicy;
2)
następujących urządzeń wchodzących w skład podsystemu strukturalnego energia:
a)
dławika torowego,
b)
linek dławikowych,
c)
wyłącznika szybkiego,
d)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących urządzeń wchodzących w skład podsystemu strukturalnego sterowanie:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego,
c)
urządzeń blokady liniowej,
d)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
e)
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
f)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
g)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
h)
sygnalizatora kolejowego,
i)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
j)
urządzeń łączności bezprzewodowej, w tym pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
k)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
l)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
m)
urządzeń kontroli prowadzenia pociągu,
n)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
o)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym.
§  7. 
W przypadkach, o których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 2 i art. 25f ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego infrastruktura:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego energia:
a)
dławika torowego,
b)
linek dławikowych,
c)
wyłącznika szybkiego,
d)
sieci jezdnej,
e)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego sterowanie:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego,
c)
urządzeń blokady liniowej,
d)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
e)
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
f)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
g)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
h)
sygnalizatora kolejowego,
i)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
j)
urządzeń łączności bezprzewodowej, w tym pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
k)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
l)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd, z wyjątkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS),
m)
urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, z wyjątkiem urządzeń europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS),
n)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, o) systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym.
§  8. 
W przypadku infrastruktury metra świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
podpory blokowej,
f)
rozjazdu kolejowego,
g)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, przeznaczonej na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego,
h)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
i)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
j)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
k)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
l)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
m)
dławika torowego,
n)
linek dławikowych,
o)
wyłącznika szybkiego,
p)
trzeciej szyny,
q)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego.
§  9. 
W przypadku infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej, stacyjno-ruchowej, pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania,
h)
dławika torowego,
i)
linek dławikowych,
j)
wyłącznika szybkiego,
k)
sieci jezdnej,
l)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego.
§  10. 
W przypadku bocznic kolejowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej, stacyjno-ruchowej, manewrowej i utrzymania,
h)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
i)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
j)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
k)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
l)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
m)
dławika torowego,
n)
linek dławikowych,
o)
wyłącznika szybkiego,
p)
sieci jezdnej,
q)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu towarowego,
c)
pojazdu specjalnego.
§  11. 
W przypadku infrastruktury prywatnej, o której mowa w art. 4 pkt 1c ustawy, oraz sieci kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej, stacyjno-ruchowej, pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania,
h)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
i)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
j)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
k)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
l)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
m)
dławika torowego,
n)
linek dławikowych,
o)
wyłącznika szybkiego,
p)
sieci jezdnej,
q)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego.
§  11a. 
W przypadku pojazdów kolejowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
pojazdu trakcyjnego,
2)
wagonu pasażerskiego,
3)
wagonu towarowego,
4)
pojazdu specjalnego

- przeznaczonego wyłącznie do użytku lokalnego, pojazdu historycznego lub pojazdu turystycznego eksploatowanego na sieci kolejowej, niezależnie od drogi kolejowej, po której się porusza.