Rozdział 2 - Tryb wydawania, odmowy wydania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

Rozdział  2

Tryb wydawania, odmowy wydania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu

§  2. 
1. 
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydaje się na podstawie wniosku zawierającego:
1)
nazwę i adres podmiotu, który składa wniosek;
2)
określenie rodzaju i typu budowli, urządzenia albo pojazdu kolejowego, dla którego ma być wydane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu;
3)
datę i miejsce sporządzenia wniosku;
4)
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.
2. 
Do wniosku, z zastrzeżeniem § 3, należy załączyć:
1)
certyfikat zgodności typu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
opinię techniczną jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą";
3)
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z ich programem - dotyczy typów, dla których wymagane jest przeprowadzenie prób eksploatacyjnych;
4)
pozytywną opinię eksploatacyjną wydaną przez podmiot, który eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas prób eksploatacyjnych - dotyczy typów po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych, dla których wymagane jest ich przeprowadzenie.
3. 
W przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 13, do wniosku o wydanie nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nie jest wymagane ponowne załączanie właściwych dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4.
4. 
Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz załącznikami wnoszony jest do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", w postaci papierowej albo elektronicznej.
5. 
Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz z załącznikami w postaci elektronicznej wnoszony jest na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), albo na informatycznym nośniku danych.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz z załącznikami powinien być uwierzytelniony przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. 
Jeżeli oryginał załącznika posiada postać papierową, do wniosku składanego w postaci elektronicznej należy załączyć jego elektroniczną kopię oraz oświadczenie o posiadaniu oryginału dokumentu, z którego kopia została sporządzona.
8. 
Prezes UTK może żądać dostarczenia oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 7, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
§  3. 
Do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla budowli, urządzenia lub pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r., należy dołączyć wyłącznie następujące dokumenty:
1)
pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan techniczny;
2)
oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa o:
a)
zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, obowiązujących w dniu rozpoczęcia jego eksploatacji,
b)
eksploatacji przed dniem 14 listopada 1997 r.
§  4. 
1. 
Prezes UTK wydaje świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na podstawie wniosku oraz załączonych do niego dokumentów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Wnioski o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu są rozpatrywane nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
3. 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku lub konieczności uzupełnienia załączników Prezes UTK wzywa do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni.
4. 
W przypadku odmowy wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu opłata, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja odmowna stała się ostateczna, na rachunek bankowy wskazany przez podmiot, który złożył wniosek o wydanie tego dokumentu.
§  5. 
Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 22f ust. 9 ustawy, Prezes UTK przed wydaniem decyzji o cofnięciu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pisemnie wzywa podmiot, dla którego wydał świadectwo, do:
1)
usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania;
2)
poinformowania podmiotów, które władają kolejnymi egzemplarzami zgodnymi z dopuszczonym typem, o stwierdzonych zagrożeniach.