§ 6. - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.
§  6. 
W przypadku, o którym mowa w art. 25d ust. 1 pkt 3 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli wchodzących w skład podsystemu strukturalnego infrastruktura:
a)
rozjazdu kolejowego,
b)
skrzyżowania torów kolejowych,
c)
podkładu kolejowego,
d)
mostownicy,
e)
podpory blokowej,
f)
szyny kolejowej,
g)
systemu przytwierdzeń,
h)
podrozjazdnicy;
2)
następujących urządzeń wchodzących w skład podsystemu strukturalnego energia:
a)
dławika torowego,
b)
linek dławikowych,
c)
wyłącznika szybkiego,
d)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących urządzeń wchodzących w skład podsystemu strukturalnego sterowanie:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego,
c)
urządzeń blokady liniowej,
d)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
e)
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
f)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
g)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
h)
sygnalizatora kolejowego,
i)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
j)
urządzeń łączności bezprzewodowej, w tym pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
k)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
l)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
m)
urządzeń kontroli prowadzenia pociągu,
n)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
o)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym.