§ 21. - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.
§  21. 
1. 
Dla dopuszczonych do eksploatacji urządzeń i budowli, w których dokonano zmian mających wpływ na bezpieczeństwo systemu kolei, w szczególności polegających na zastosowaniu nowego typu podzespołów lub wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu, wymagane jest uzyskanie nowego certyfikatu zgodności typu i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza, jeżeli konieczność uzyskania tych dokumentów została stwierdzona w ramach procesu oceny ryzyka przeprowadzonego zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urządzeń i budowli eksploatowanych:
1)
na bocznicach kolejowych;
2)
na infrastrukturze kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm;
3)
w metrze;
4)
na sieciach kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy.