Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.112 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się:
1)
zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:
a)
pod zabudowę mieszkaniową,
b)
pod szpitale i domy opieki społecznej,
c)
pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d)
na cele uzdrowiskowe,
e)
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f)
na cele mieszkaniowo-usługowe;
2)
poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;
3)
okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp.Rodzaj terenuDopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1)Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

50454540
2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

61565040
3a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

65565545
4Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)68605545

Objaśnienia:

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 2

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp.Rodzaj terenuDopuszczalny poziom hałasu w dB
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznychLinie elektroenergetyczne
LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

1a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)

55454540
2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)

60505045

Objaśnienia:

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 3

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Lp.Rodzaj terenuDopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim porom nocy

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim porom nocy

1a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

50454540
2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

64595040
3a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

68595545
4Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)70655545

Objaśnienia:

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 4

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Lp.Rodzaj terenuDopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznychLinie elektroenergetyczne
LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

1a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

55454540
2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców1)

60505045

Objaśnienie:

1) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).