Rozdział 4 - Fundusz Dopłat do Oprocentowania - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.

Rozdział  4

Fundusz Dopłat do Oprocentowania

1. 
W BGK tworzy się Fundusz Dopłat do Oprocentowania, zwany dalej "Funduszem".
2. 
Środki Funduszu pochodzą:
1)
z wpłat z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki;
2)
z odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach;
3)
z odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w depozyt zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2;
4)
z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub emitowane przez Narodowy Bank Polski;
5)
ze zwróconych kwot dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3, oraz odzyskanych kwot dopłat pomniejszonych o koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat;
6)
z wpływów z innych tytułów.
3. 
Środki Funduszu mogą pochodzić również z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), dokonywanych za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki.
1. 
Okresowo wolne środki Funduszu BGK może lokować w:
1)
innych bankach;
2)
formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768);
3)
papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
4)
papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski.
2. 
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych środków Funduszu.
1. 
Środki Funduszu przeznacza się na dopłaty.
2. 
Ze środków Funduszu dokonuje się również wypłaty wynagrodzenia przysługującego BGK z tytułu dokonywania rozliczeń dopłat.
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z BGK umowę określającą w szczególności:
1)
sposób i tryb dokonywania rozliczeń dopłat;
2)
sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego BGK z tytułu dokonywania rozliczeń dopłat.
4. 
Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu.
5. 
BGK sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.
6. 
BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku:
1)
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni;
2)
bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni.
6a. 
BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
7. 
BGK przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
8. 
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
9. 
BGK w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, opracuje w porozumieniu z ministrami, o których mowa w ust. 8, plan finansowy Funduszu na rok 2020.
10. 
Po wypłacie przez BGK ostatniej dopłaty na podstawie ustawy, środki Funduszu podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa. Z chwilą przekazania środków Fundusz ulega likwidacji.