Art. 96. - [Czas trwania ogłoszonych przed wejściem w życie ustawy naborów wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  96.  [Czas trwania ogłoszonych przed wejściem w życie ustawy naborów wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych]

Nabory wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb ust. 10, art. 15zzc ust. 8 i art. 15zze ust. 9 ustawy zmienianej w art. 77, ogłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone przed tą datą, nie kończą się z upływem 14-dniowego terminu, lecz trwają do dnia ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.