Art. 94. - [Stosowanie dotychczasowych przepisów do niezakończonych przed wejściem w życie ustawy postępowań w sprawie wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  94.  [Stosowanie dotychczasowych przepisów do niezakończonych przed wejściem w życie ustawy postępowań w sprawie wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję]

Do postępowań w sprawie wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 66, w brzmieniu dotychczasowym.