Art. 85. - [Postępowania prowadzone na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o rewitalizacji wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  85.  [Postępowania prowadzone na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o rewitalizacji wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy]

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw zmienianych w art. 47 i art. 61 stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 47 i art. 61, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają ważne. Organ może ponowić czynności wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosując przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.