Art. 76. - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  76. 

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020) w art. 51 uchyla się pkt 2.