Art. 61. - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  61. 

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: (zmiany pominięte).