Art. 101. - [Zasady wyłączenia stosowania przepisów o cenach transferowych do transakcji między uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  101.  [Zasady wyłączenia stosowania przepisów o cenach transferowych do transakcji między uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym]

Przepis art. 11b pkt 3 ustawy zmienianej w art. 32 ma zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.