Art. 100. - [Stosowanie dotychczasowych przepisów do zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu dokonanych przed wejściem w życie ustawy] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  100.  [Stosowanie dotychczasowych przepisów do zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu dokonanych przed wejściem w życie ustawy]

Do zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 15zzzia ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 77, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.